Logo UAB
2022/2023

Direcció dels serveis de prevenció

Codi: 104025 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Ángel Serrat Julià
Correu electrònic:
miguelangel.serrat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

En aquesta assignatura no hi ha pre-requisits

Objectius

Des que es va promulgar la Llei de PRL 31/1995, el RD 39/1997 dels Serveis de Prevenció i les seves modificacions parcials posteriors, s’ha proporcionat des de diferents Universitats i entitats homologades la major part de la formació tècnica necessària per formar als professionals del sector de la prevenció de riscos laborals i per poder desenvolupar les seves funcions com a tècnics bàsics, intermitjos i superiors en prevenció de riscos laborals i en les diferents disciplines tècniques (Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia - Psicosociologia) i disciplina mèdica (Medicina del treball).

En la major part d’ aquestes formacions tècniques no s’està oferint als alumnes cap tipus de directrius que incideixin en la importància de les habilitats directives, lideratge i de gestió. Per tal de dirigir una empresa de prevenció, sigui quina sigui la seva modalitat (SPA, SPP o SPPM) o un departament d’una organització preventiva cal tenir una perspectiva i coneixement de direcció que permeti una gestió competent, eficient i eficaç de l’empresa i el projecte que es lidera.

Aquestes esmentades habilitats directives i de gestió, han de proporcionar una visió global del funcionament i funcions de l’empresa i un domini de les principals activitats que tot director, líder o gestor ha de realitzar: planificar, gestionar, organitzar i dirigir.

En el desenvolupament d’aquesta assignatura es proporcionaran les eines necessàries perquè l’expert en prevenció pugui dirigir i liderar la seva pròpia empresa de prevenció o per compta aliena. Amb aquest coneixements i eines es podrà garantir que l’alumne disposi de coneixements suficients per tal de gestionar l’organització o departament amb la màxima eficàcia, en coordinació o integració amb les altres departaments existents en l’empresa de prevenció.

 

L’objectiu general d’aquest curs és preparar a l’alumne per a la direcció i gestió de la prevenció de riscos laborals en un servei de prevenció aliè o propi d' una organització empresarial i en concret:

Conèixer les funcions d'un expert en direcció dels serveis de prevenció.

Conèixer i analitzar els problemes dels límits i capacitats de la direcció dels serveis de prevenció.

Conèixer la diferència entre el rol de l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions, els tècnics de gestió de riscos i els perits experts en PRL.

Conèixer el procés de LIDERATGE dels diferents departamnets dels serveis de prevenció a les organitzacions i eines per garantir una gestió saludable d’equips.

Conèixer les activitats que ha de coordinar l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions amb altres professionals de la prevenció de riscos.

Conèixer els principis legals i ètics de la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer les estructures de les empreses i indústries i les seves relacions amb la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer les entitats públiques de vigilància i control de la prevenció de riscos i direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions del país.

Conèixer la legislació i normativa específica que afecta les funcions de l'expert en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer les tècniques específiques que ha de dominar l'expertLIDER en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer tècniques de comunicació per a la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient.

Conèixer l'estructura dels òrgans de decisió, tècnics i de participació en la direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer les tècniques de negociació.

Conèixer les tècniques d'innovació en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions, principlamnet en l'aspecte psicosocial.

Conèixer les tècniques avançades d'avaluació de projectes i auditories  en direcció dels serveis de prevenció en les organitzacions.

Conèixer les normatives associades i disposar dels coneixements tècnics suficients per avaluar el risc de la inversió i proposar mesures correctores.

Conèixer les mesures d'actuació davant situacions de crisi (accident laboral, efermetat professional, etc).

Coneixer el format de les pericials tècniques que com a expert se li poden demanar per part dels jutjats o per despatxos de lletrats

Per tant l'objectiu general d'aquesta formació és preparar a l’alumne pel lideratge i per a la direcció i gestió de la prevenció de riscos laborals en un servei de prevenció propi o aliè d'una organització empresarial amb una formació pericial. Dotar als alumnes d’una formació directiva altament especialitzada i vinculada a la pràctica professional actual d’un directiu. Transmetre habilitats directives i de gestió necessàries per poder proporcionar una visió global del funcionament i funcions de l’empresadeprevenció, ja sigui pròpia o aliena. L’alumne adquirirà les eines necessàries per convertir-se en expert en prevenció i pugui dirigir la seva empresa o una altre per compta aliena, amb eficàcia. Dotar als alumnes de les eines que els permetin definir, establir i mantenir al dia un sistema de gestió de la prevenció que garanteixi i faci rendible la prevenció en l’empresa. Dominar les principals activitats que tot director, líder empresarial o gestor ha de realitzar: planificar,  estionar, organitzar i dirigir.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 11. Implementar i avaluar el pla de prevenció de riscos laborals en una organització.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 20. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

INTRODUCCIÓ

Introducció als models de Serveis de Prevenció. Modalitats preventives i Tipus de Servei de Prevenció.

Direcció de Servei de Prevenció Aliè. Exclusivitat del Tècnic de PRL i Especialitats de PRL.

DIRECCIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ com empresa de serveis

 

LIDERATGE i PRESA DE DECISIONS DIRECTIVES

Organització, gestió i lideratge. Definició i enfocaments

Lideratge de departaments, projectes i serveis de prevenció

Gestió d'emocions própies i alienes (emocions positives i negatives)

Motivació equips

Ètica directiva i empresarial

DIRECCIÓ TÈCNICA SERVEIS DE PREVENCIÓ des de la perspectiva tècnic-jurídica pericial

Pericials tècniques disciplines SEGURETAT, HIGIENE, ERGONOMÍA I PSICOSOCIOLOGÍA

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENIÓ PROPIS I MANCOMUNATS

Direcció de Servei de Prevenció Propi i Servei de Prevenció Mancomunat.

Direcció del servei de prevenció: requisits tècnics i humans SPP i SPPM.

Inspeccions

Responsabilitats penals, civils i administratives dels SPP i SPPM.

Auditories Internes, Externes i Legals.

Sistemes Integrats de Gestió

TREBALL TRANSVERSAL

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu. Els alumnes hauran d'estudiar els temes mitjançant la lectura obligada dels materials que s'oferiran, hauran de participar en els fòrums de debat escrits i en les video classes.

El desenvolupament, l’estudi, la lectura bibliogràfica obligatòria i recomanada, així com la resolució d'exercicis fora de l’aula ocuparan també una part significativa del temps de dedicació del alumne a l’assignatura.

Durant el semestre es realitzarà un TREBALL TRANSVERSAL que s'explicarà de forma detallada durant les primeres sessions d'aquesta assignatura.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Video Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat i Avaluació 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutorías de apoyo a la realización de los trabajos prácticos y teóricos 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

L'alumnat realitzarà proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula Moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Aquesta prova podrà ser oral a criteri del professor.

L'alumnat tindrà de fer dos tasques respecte la lectura obligatòria contemplada a l'apartat de bibliografia de l'assignatura

Cadascun d'aquest tres apartats avaluats s'ha de superar amb una nota mínima de 5

Re-avaluació: La nota mínima per a poder accedir a recuperar la assignatura és de 3,5 (en el examen presencial final)

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura: En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratllar que la metodologia d’avaluació es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada: Resolució i lliurament de casos pràctics resolts a l'aula: Resolució i lliurament de treballs individuals penjats al MOODLE. Lectura obligatoris del llibre referit a la bibliografia. 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Avaluació: prova escrita final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treball transversal 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

Bibliografia OBLIGATORIA per treballar dins del curs:

LIDERANDO EL ¿BIENESTAR? LABORAL: ORDEN O CAOS. Autor: Dr Miquel Àngel Serrat. Editorial BOSCH EDITOR. 

 

Bibliografia recomenada:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.   BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995.

LEY 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997.

Rd 171/2004

Altres Lleis i RD relacionats amb la Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia

Diferents notes tècniques de prevenció (NTP) i normes UNE relacionades.

Enllaç registre dels serveis de prevenció aliens de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c2d282d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2d282d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

Enllaç Acreditació de entitat especialitzada com a servei de prevenció aliè

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE/menuitem.a2d16f71d01ae7dc6e4a83bdb0c0e1a0/?vgnextoid=388537a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=388537a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=3618a1826bb1e110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365