Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 104020 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
César Torrero Fernandez
Correu electrònic:
cesar.torrero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

Els objectius formatius generals de l'assignatura es concretaran en els següents:

- Desenvolupar un TFG seguint un procés de planificació del treball de manera clara, correcta, cohesionada, coherent i fluida, amb un estil apropiat i amb una estructura lògica i formal.

- Valorar, argumentar sintetitzar i transferir correctament la informació per escrit.

- Produir coneixement raonadament i de manera estructurada, amb un discurs clar.

- Conèixer i dominar el llenguatge de l’especialitat de prevenció i seguretat integral.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar les tècniques bàsiques de gestió del risc.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 7. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 8. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 11. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 12. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 17. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 22. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 23. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Es tracta d’un treball inèdit en que l’alumne haurà de fer una investigació sobre un tema rellevant en matèries de prevenció i seguretat integral, acordat amb el tutor/a del mateix.

Ha de tractar-se d’un tema que sigui original, rellevant, vinculat amb alguna de les disciplines o àrea de coneixement del grau en prevenció i seguretat integral. Que integri coneixements i habilitats diverses del grau, és a dir, competències que ja ha après.

Normes formals

Extensió aproximada de 14.000 paraules. Portada, índex, resum,, agraïments i annexes no estan inclosos en les 14.000 paraules

Tipus de lletra Times New Roman núm. 12, i per les notes a peu de pàgina, citacions fora del cos i exemples, la núm. 10.

Alineació justificada i Interlineat 1.5.

Marges. Superior: 3 cm; Inferior: 3 cm; Interior: 3.5 cm; Exterior: 3.5 cm

Idiomes. Català-Castellà-Anglès.   

Estructura del TFG

El treball s'ha d'estructurar d'acord amb les següents recomanacions. L'alumne pot incorporar variacions a aquesta estructura però és obligatori incloure-hi tots els elements que es contemplen en la proposada.

 

Portada

Ha de contenir obligatòriament els següents elements:

-       Logo de l’Escola

-       Títol del treball

-       Autor del treball: nom i signatura

-       Data de realització deltreball: Curs 20../20..

-       Nom i signatura del tutor/a del treball.

-       Nom de l'Escola: Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Primera pàgina

Ha de contenir obligatòriament els següents elements:

-       Títol del treball

-       Autor del treball

-       Resum (ABSTRACT): 150 paraules en l’idioma del document i en anglès

-       Paraules clau: una llista de paraules clau definitòries del contingut.

 

Segona Pàgina

Document d’autorització signat pel tutor/a

Summary / Index

Table of contents with the titles of the sections and reference of the page number.

1.-Introducció

 

S'hi exposa el tema i l'àmbit del treball, antecedents del tema, motivacions, els objectius, la rellevància o interès de la recerca, la metodologia i les etapes del treball realitzades.

 

2.-Marc teòric i estat de la qüestió

 

S'hi exposa la revisió de literatura de referència, tant pel que fa a contribucions més teòriques com a aplicacions pràctiques. L'alumne ha de demostrar que coneix i sap interpretar les aportacions més rellevants pel que fa al seutema d'estudi.

 

 

 

3.-Cos de la recerca: Metodologia, investigació i anàlisi de resultats

 

En aquest apartat es presenta el cos de la recerca que inclou la metodologia detallada, la investigació duta a terme amb la contrastació o resposta als objectius generals i específics i els resultats obtinguts. L'alumne ha de transformar aquest apartat en un o més capítols i titular-los d'acord amb la seva recerca.

 

4.-Conclusions i implicacions per al sector

 

S'han de recollir els principals resultats i les aportacions que s'han aconseguit amb el treball de recerca, implicacions pel sector i, si escau, aquelles possibles línies de recerca futures que es poden obrir o continuar a partir d’aquest treball.

 

5.-Bibliografia i fonts

Relació de la bibliografia consultada: monogràfics, llibres, articles derevista, webgrafia, bases de dades, etc.

 

6.-Annexes

 

Serveix per a adjuntar materials o textos que es consideren imprescindibles per entendre alguna part del treball de recerca o bé que són una aportació essencial de la recerca efectuada, però que són excessivament llargs per a incloure'ls en el cos del treball. No és obligatori posar annexos.

 

  

Citació

No s’admetrà cap TFG sense una acurada citació

L’estudiant podrà fer servir el sistema de citació que millor s’adeqüi al seu TFG mantenint aquest sistema a tot el treball.

 

 

Metodologia

El TFG consisteix en la realització d’un treball de recerca supervisat per un tutor/a.

Es publicaran a l’aula Moodle de l’assignatura el calendari i la relació de propostes de TFG realitzades pel professorat del Grau. En aquest llistat constarà el professor/a i la relació de les seves propostes.

En cas de realitzar el TFG amb dades d'una empresa o institució, l'alumnat ho haurà de comunicar al Coordinador del TFG per tal d’estudiar la viabilitat del treball.

S’obrirà un primer espai de lliurament on l’alumnat haurà de pujar la sol·licitud de tema i/o tutor/a.

Una vegada assignat el tema i el tutor/a, l’alumnat s’ha de posar en contacte  amb el tutor/a per acordar la primera tutoria.

Funcions del tutor/a:

El tutor/a del TFG durà a terme un mínim de quatre tutories durant el curs. A la tutoria inicial el tutor/a acordarà el tema amb l’alumne/a i suggerirà un mínim de bibliografia per començar a treballar.

Les altres dues tutories de seguiment serviran per anar orientant el treball de l’alumne. Finament, a la darrera tutoria, el tutor/a suggerirà les modificacions finals.

Es recomana a l’alumnat, per a un bon seguiment del TFG, lliurar els esborranys indicats al calendari en temps al tutor/a:

-Entrega 1: Introducció, Objectius del TFG, Metodologia i Referències bibliogràfiques. La idea és que la primera entrega mostri la recerca realitzada, la bibliografia consultada i l’enfocament que l’alumnat li vol donar.

-Entrega 2. Primer esborrany  del TFG on la part de desenvolupament del treball ja estigui suficientment aprofundida perquè el tutor/pugui fer les indicacions oportunes.

-Entrega 3. Entrega detreball finalitzat per tal que el tutor pugui valorar si és pertinent l’autorització per a l’entrega formal.

El tutor/a disposarà d’aquesta Guia Docent, disponible a l’aula Moodle de l’assignatura i a la Web de l’Escola, d’un full de seguiment en el que s’aniran registrant el desenvolupament de les tutories, els continguts tractats en elles i els compromisos assumits per l’alumne/a. Al finalitzar cada sessió el tutor/a i l’alumne/a hauran de signar el contingut i compromisos adoptats.

El calendari de seguiment del TFG es publicarà a l'aula Moodle de l'assignatura.

Es programaran sessions de videoconferència disponibles a l'aula Moodle de l'assignatura. En aquestes sessions es posarà èmfasi en qüestions de metodologia, edició, investigació i citacions

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions en línia teoricopràctiques sobre l'elaboració del TFG (estructura, redacció, citació, etc) 15 0,6 2, 5, 7, 8, 9, 15, 22, 23
Tipus: Supervisades      
Tutor/a del TFG 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tutories amb el Responsable de l'assignatura consultes - Aula Moodle 5 0,2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Preparació. Consulta de bibliografia. Lectura de materials. Redacció del TFG 270 10,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Dins del termini previst al calendari, l’alumnat haurà de lliurar el TFG, amb l’autorització del tutor/a a l’espai obert a l’aula Moodle de l’assignatura. Per tal de evitar possibles incidències també l’haurà d’enviar per correu electrònic al professor responsable de l’assignatura. També dintre del termini previst, el tutor/a del TFG haurà de presentar un informe d’avaluació  en el que es farà una valoració quantitativa i qualitativa del treball realitzat per l’alumne/a, d’acord amb el document que el professor responsable del TFG posarà a la seva disposició i al que afegirà el full de seguiment. La valoració del TFG amb el que el tutor/a pot qualificar el TFG va de 0 a 8.

L'alumnat ha de pujar el document de Compromís d'Obra Original en l'espai obert per al lliurament de l'TFG. Sense aquest document el TFG no serà qualificat.

L’alumne/a que obtingui la nota màxima (8), té la possibilitat de defensar el seu TFG davant de la Comissió Avaluadora per optar a la qualificació d’excel·lent o MH.

L’alumne/a que hagi estat avaluat pel Tutor/a amb la nota de 8, i vulgui optar a la qualificació d’excel·lent o, en tot cas, MH, haurà de presentar la sol·licitud, per a la defensa oral del treball. L’entrega de la dita sol·licitud, juntament amb un exemplar enquadernat del TFG es farà a la Recepció de l’Edifici Blanc, a la planta zero.

Es comunicarà als/les alumnes/as l’hora i lloc per la realització de la defensa.

No lliurar el TFG a la data indicada comportarà un “No Avaluable”.

Convocatòries excepcionals

 

CONVOCATÒRIA DE FEBRER. Només per als estudiants que estiguin en disposició de finalitzar els seus estudis en la convocatòria de febrer d'acord amb el que disposa l'article 117.3 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE. Amb caràcter excepcional es podrà lliurar el TFG a la convocatòria de setembre sempre d'acord amb el tutor / a i el coordinador del TFG.

 

Si el tutor/a del TFG suspèn el mateix, l’alumne/a té la possibilitat d’una revisió ordinària, pel mateix tutor/a. Així mateix, pot sol·licitar una revisió extraordinària mitjançant els mecanismes previstos a la normativa acadèmica. El TFG no té recuperació.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa del TFG 20% 0 0 2, 5, 7, 8, 9, 15, 22, 23
Qualitat de la Memòria i Valoració del TFG per part del Tutor/a 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365