Logo UAB
2022/2023

Plans de recuperació de desastres i assegurances

Codi: 104017 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Pérez González
Correu electrònic:
elena.perez.gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Encara que el material es doni en espanyol els resoldran dubtes, si cal, en català

Prerequisits

No hi ha prerequisits establerts

Objectius

Una correcta gestió dels riscos passa per l'anàlisi dels mateixos, la seva correcta avaluació, en la seva reducció o anul·lació, la correcta valoració i el seu finançament en cas que passi cap contratemps.

En aquesta assignatura es treballaran les habilitats necessàries per a un responsable de riscos perquè, un cop incorporat a una empresa, desenvolupi les seves activitats controlant els riscos i estant preparats davant de qualsevol contratemps.

Per a això, i a partir dels riscos existents, l'alumne adquirirà els coneixements bàsics per a:

 • Identificar i avaluar els riscos.
 • Conèixer els sistemes preventius capaços d'organitzar els mitjans humans i materials per poder fer front als riscos que comporten les activitats desenvolupades i, en cas que tinguin lloc, que les conseqüències i el període d'afectació siguin els mínims.
 • Prevenir-los i protegir-se davant els riscos de la forma més adequada.
 • Valorar les possibles conseqüències d'un sinistre tant directes com indirectes.
 • Proposar sistemes de finançament adequats per poder fer front a les possibles contingències que puguin plantearse.Conocer com s'ha de desenvolupar la investigació de les causes d'un sinistre.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 15. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 16. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 17. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

ASSEGURANCES:

1. Introducció.

2. La Institució asseguradora. 

3. El contracte d'assegurances.

4. Pòlisses comercialitzades.

5. El sinistre. El Peritatge. 

6. Introducció a la Gerencia de Riscos.

PLANS DE CONTINGENCIA I CONTINUÏTAT DE NEGOCI:

1. Introducció.

2. Prioritats del Pla de Continuïtat de Negoci.

3. Tipus de Plans de Continuïtat.

4. Estructura del Pla de Continuïtat.

5. Fases de un Pla de Continuïtat.

6. Gestió de risc en un Pla de Continuïtat

7. Conceptes.

8. Normativa i documentació de referència.

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.

Cal destacar que a causa del model Online els estudiants hauran de preparar els materials de forma autònoma (documents, lectures, vídeos etc ..) i els fòrums i sessions Online es dediquessin a aprofundir sobre els temes tractats, així com a resoldre possibles dubtes

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 16 0,64 2, 3, 4, 9, 17
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Lliurament de Proves d'Avaluació Continuada (PAC) (50%)

Al llarg del curs es faran una total de 4 pràctiques d'avaluació continuada:

- PEC 1 i PEC 2. Assegurances

- PEC 3 i PEC 4. Plans de Continuïtat

És un requisit obtenir almenys un 3,5 sobre 10 de nota mitjana de les 4 pràctiques perquè faci mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i la nota sigui avaluable.

Prova final d'Avaluació Continuada (50%)

És un requisit obtenir almenys un 3,5 sobre 10 de nota de la prova perquè faci mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i la nota sigui avaluable.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.

En cas que es produeixindiverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i Proves d'Avaluació Continuada (PAC) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves escrites i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits pel estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

 • Ley 50/80 de 8 de octubre del contrato de seguros.
 • Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
 • Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de contratación
 • Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caracter personal.
 • Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil
 • R.D. 6/2004 de ordenación y supervisión de los seguros privados
 • R.D. 7/2004 de 23 de octubre del estatuto legal del Consorcio de Compensación de seguros.
 • R.D. 300/2004 de 20 de febrero que aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
 • R.D. 8/2004 de 20 de octubre que aprueba la responsabilidad civil de los vehículos a motor.
 • RD 2267/2004 reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
 • RD 314/2006 código técnico de la edificación
 • RD 513/2017 Reglamento de instal·laciones de protección contra incendios
 • Ley 26/2006 de 17 de julio, Ley de mediación de seguros y Reaseguros privados.
 • R.D. 1720/2007 que aprueba el reglamento de protección de datos personales.
 • R.D. 393/2007 norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que pueden originar situaciones de emergencia
 • R.D. 1507/2008 que aprueba el reglamento del seguro obligatorio de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
 • Decret 30/2015 Cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
 • CECAS (Centro de Estudios del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros), editor de los manuales sobre los siguientes seguros:
  • Transportes
  • Automóviles
  • Multirriesgos
  • Responsabilidad civil
  • Vida
  • Accidentes
  • Salud y asistencia sanitaria
  • Pérdidade beneficios
  • Asistencia jurídica y en viajes
  • Decesos
 • UNE 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.
 • NTP 274 investigación de accidentes: árbol de causas
 • Manual de Seguridad contra Incendios (CETIB) Guía básica de investigación de incendios.

 Si cal, s'ampliarà la bibliografia en l'espai moodle de l'assignatura.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365