Logo UAB
2022/2023

Tecnologia de la seguretat

Codi: 104004 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Martinez Martinez
Correu electrònic:
jose.martinez.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si els alumnes internacionals són matriculats al curs, la llengua serà espanyola. Els alumnes poden fer les seves recerques per escrit a les llengües següents: català, anglès, espanyol.

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits. 

Objectius

Diferenciar i definir els sistemes de seguretat, com els elements electrònics, físics i humans, en aquests últims amb especial atenció a l'aprenentatge homes i dones amb respecte i igualtat sense perjudici de gènere, instal·lats i desplegats en una instal·lació per a protegir a les persones i béns davant els diferents riscos que poden afectar-los.

Conèixer el marc normatiu que regulen les tecnologies de la seguretat, i la seva vinculació amb els sectors de la seguretat pública i la seguretat privada.

Conèixer els diferents dispositius de seguretat electrònica que es comercialitzen, instal·len, i el seu manteniment per al disseny de plans de seguretat integrals. D'altra banda, conèixer els sistemes de seguretat física existents i com es combinen amb els sistemes de seguretat electrònics per a minimitzar els diferents riscos als que es pot veure exposada la instal·lació que desitgem protegir.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 8. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 9. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 10. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 11. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 12. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 13. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 17. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 24. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 

Marc bàsic de les Tecnologies de la seguretat.
 
• Sistemes de seguretat física.
o Perimetrals.
o Exteriors.
o Interiors.
• Sistemes de seguretat electrònica.
o Control d'accessos.
o Intrusió.
o Vídeo vigilància.
o CCTV.
• Instal·lacions de seguretat.
o Normativa.
o Tecnologies.
o Costos.
• Sistemes contra incendis.
o La detecció.
o L'extinció.
o L'alerta i l'evacuació.
• Futur de les tecnologies de la seguretat.
o Drons
o Robòtica.
o Ciberseguretat.
• Armes, explosius i blindatges.
o Normativa d'Armes.
o Normativa d'Explosius.
o Tecnologia dels Blindatges.
o Tecnologies aplicables en els conflictes.
• Tecnologia dels detectius privats.
o Tecnologies aplicables a la recerca privada.
o Auditories de seguretat.
o Transmissions, imatge i so.

Metodologia

• Classes amb suport TIC. Resolució de dubtes i preguntes. Seguiment de treballs.

• Resolució d'exercicis i pràctiques: realització individual de treballs i casos pràctics, amb suport TIC.

• Estudi personal: Consolidació dels coneixements teòrics i pràctics.

• Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes con soporte TIC 12 0,48
Evaluació 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Planificació del treball. Lectures, reflexió sobre les matèries. Preparació dels treballs individuals. Proves continuades, i prova final. 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Treball individual i en grup (cerca de material, discussió, preparació i presentació). 110 4,4

Avaluació

Partirà dels criteris basats en l'avaluació continuada, que ens permetrà mesurar el grau de competències especifiques del programa que l'alumne ha aconseguit.

Els valors de cada ítem per a l'avaluació figuren en la taula inferior, tots els ítems han de ser superats amb (5) perquè puguin ser computats en l'avaluació.

Prova escrita.

Les proves d'avaluació continuada serà de caràcter teòric/pràctic (PAC 1,PAC 2, PAC 3 i PAC-4) i es realitzaran de manera individual.

Perquè l'avaluació continuada es faci efectiva l'alumne haurà de realitzar totes les PAC. En el cas de no lliurar alguna PAC l'avaluació continuada s'anul·la i passa l'alumne directament a l'examen de recuperació.

Els treballs hauran de ser citats conforme a la normativa corresponent. No s'admetrà cap treball sense una correcta citació. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Còpia en examen o plagi.

En cas que durant un examen es detecti la presència d'alumnes copiant quedessin automàticament suspesos sense possibilitat d'accés a la recuperació.

En cas de plagi en la redacció dels treballs (PAC), es valorarà cada cas i, en cas extrem es considerarà l'opció de suspens directe sense opció a recuperació.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per a participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això,la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà en l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà "0".

En cas que l'alumne sigui repetidor de l'assignatura, haurà de realitzar totes les proves que s'especifiquen en la present guia docent sense excepció. No s'acceptaran treballs ja presentats per l'alumne en anys anteriors.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 1 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 2 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 3 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 4 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

 

Aguado, V. (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Navarra: Editorial Aranzadi.

Arzoz, X. (2010) Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos fundamentales. Navarra: Editorial Thomson Reuters.

Bentham, J. (1989). El Panóptico. Madrid: Editorial Endymion.

Bübl, M. (2017) La ciencia secreta de la cerrajería. Austria: Bübl.

Calero, L.M. (2005). La seguridad privada en España: actores, especificaciones y su planificación. Madrid: Editorial Universitas Internacional. S.L.

Desdentado, A., Muñoz, B. (2012). Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo. Valladolid: Editorial Lex Nova.

Díaz, F. (2013). Diccionario LID. Inteligencia y Seguridad. Madrid: Editorial Empresarial.

Ferro, J.M. (2015). Manual operativo del director y jefe de seguridad. Madrid: Editorial Auto-Editor.

Foucault, M. (2012). Vigilar y Castigar. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.

Freedman, L. (2019). La Guerra del Futuro. Barcelona: Editorial Crítica.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico para la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico de la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos. S.L.

González, J. (2012) Inteligencia. Valencia: Tirant lo Blanch

González, M. (2011). Guía visual para falsear cerraduras (3.ed.). Illinois: Standard Publicaciones, Inc.

Innerarity, D., Solana, J. (2011). La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. Barcelona: Editorial Paidós.

Lamas, L. (2019) Apertura de puertas, técnicas y trucos. (4.ed.). Madrid: Nivel Medio.

Lyon, D. (1995). El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia. Madrid: Editorial Alianza.

Macías Fernández. D.  (2014). David contra Goliat. Guerra y Asimetría en la edad contemporánea. Madrid. Editorial Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Martínez, R. (2002). Armas: ¿Libertad americana o prevención europea? Barcelona: Editorial Ariel.

Martínez, R., Rodríguez, J. (2018). Inteligencia artificial y armas letales autónomas. Gijón: Ediciones Trea.

Martínez. E.  (2008). Los soldados del Rey. Madrid. Editorial Andújar.

McLaughlin, E., Muncie, J. (2014). Diccionario de criminología. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

Miró, F. (2012). El Cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. Barcelona: Editorial Marcial Pons.

Montoya, R. (2014). Drones. La muerte por control remoto. Madrid: Editorial Akal.

Muñoz Bolaños. R.  (2001). La campaña de 1909. Las campañas de Marruecos, 1909-1927. Madrid.

Perales, T. (2014). Instalaciones de sonido, imagen y seguridad electrónica. Madrid: Editorial Marcombo.

Poveda, M.A., Torres, B. (2015). Dirección y gestión de la seguridad privada. Madrid: Editorial Fragua.

Puell de la Villa. F.  (2007). La guerra con armas de fuego. M. Artola (ed.). Historia de Europa. Madrid. Editorial Espasa Calpe. Vol. II.

Quedada. F. (2007). La Guerra con arma blancaM. Artola (ed.) Historia de Europa. Madrid. Editorial. Espasa Calpe. Vol. I.

Ridaura, M.ª J.  (2015). Seguridad Privada y Derechos Fundamentales (La nueva Ley 5/2014, de abril, de Seguridad Privada). Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Rodríguez, A (2005). 250 modelos de cerrajería. Barcelona: Ediciones CEAC.

Rodríguez, F. (2018). Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. (ed.2) Madrid. Editorial Paraninfos.

Somoza, O. (2004). La muerte violenta. Inspección ocular y cuerpo del delito. Madrid: Editorial la Ley.

Teijeiro de la Rosa. JM. (2016). Dinero y ejércitos en España. De la Antigüedad al siglo XXI. Madrid.

Torrente, D. (2015). Análisis de la seguridad privada. Barcelona: Editorial UOC.

 

 

Programari

Per a la realització del subjecte no és necessari cap tipus de programari específic.