Logo UAB
2022/2023

Història de la Seguretat

Codi: 103990 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Figuerola Garreta
Correu electrònic:
jordi.figuerola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Cap en especial.

Objectius

Història de la Seguretat mostra des d’una perspectiva històrica la relació entre la societat, el poder i la seguretat. I ens explica els lligams entre els sistemes polítics, econòmics i socials i els sistemes de seguretat.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les diferències entre els diferents models de seguretat segons el context històric i social.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Avaluar els resultats de la implementació de plans preventius en una comunitat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 14. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

UNITAT 1: LA “SEGURETAT” I LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT

UNITAT 2: RISC, POR I SEGURETAT A LES SOCIETATS PREINDUSTRIALS

UNITAT 3: LA CONSTRUCCIÓ DEL MÓN CONTEMPORANI I LA SEGURETAT

UNITAT 4: SEGURETAT I MÓN GLOBALITZAT

Metodologia

Les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Tutories: Ensenyament de suport individualitzat en el qual el professor assisteix a un o a diversos estudiants a través de videoconferència en el seu procés educatiu específic.

Exercicis i Prova d'avaluació contínua (PAC): Instrument per l'autoaprenentatge i l'autoavaluació.

Estudi individual: l'estudiant treballa de forma independent (estudi personal, llegir llibres i articles, fer exercicis), tot plegat aspectes fonamentals en l'aprenentatge autònom.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Exercicis i PAC (Prova d'avaluació contínua) 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 114 4,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle. La primera després de la Unitat 1 i la Unitat 2 i el seu valor és 5. La segona després de la Unitat 3 i la Unitat 4 i el seu valor és 5.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. La prova final està al final de l'assignatura i el seu valor és de 10.


Reevaluació: l’han de fer els/les no arriben al 5 de la nota final. Consisteix en un examen que conté tota la matèria i les seves activitats i la nota màxima és de 5. En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procésdisciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PAC (Prova Avaluació Contínua) 1 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
PAC (Prova Avaluació Contínua) 2 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prova Final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

La bibliografia es trobarà al Campus Virtual.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365