Logo UAB
2022/2023

Producció i Sanitat de Bovins

Codi: 103966 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sergio Calsamiglia Blancafort
Correu electrònic:
sergio.calsamiglia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

90%

Equip docent

Alberto Oscar Allepuz Palau
Lorena Castillejos Velázquez
Joaquín Casellas Vidal

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials per cursar aquesta assignatura, però s’aconsella que l’alumne hagi superat les assignatures “Producció Animal Integrada 1 y 2”, “Sanitat Animal I y II, i “Medicina i Cirurgia d’Animals de Renda”, així com haver revisat els continguts de “Bases de la producció anima i maneig animal”, “Agronomia i economia agrària” (primer) i “Nutrició animal”.

 

Objectius

És una assignatura de cinquè curs, optativa, de l’àrea de producció animal, amb vocació integradora i professionalitzadora. El principal objectiu es posar a l’estudiant davant de les problemàtiques habituals en les explotacions bovines, integrant els aspectes de producció (animals, maneig, instal·lacions, producció de farratges), sanitaris (control i prevenció) i econòmics (costos i rendibilitat).

 

Els seus objectius formatius són:

 • L’aplicació i integració dels principis de producció del boví après al llarg del grau, amb èmfasi en les interaccions entre l’alimentació, la reproducció, la salut i les instal·lacions i confort i el benestar animal
 • L’aplicació i integració dels principis de l’epidemiologia, el control i la prevenció de patologies.
 • L’aplicació dels principis d’economia del procés productiu
 • El desenvolupament de la capacitat analítica per diagnosticar i prioritzar els problemes presents en una explotació

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Fer anàlisis de risc, incloent-hi les mediambientals i les de bioseguretat, i valorar-les i gestionar-les.
 • Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, interpretar i valorar els paràmetres productius i sanitaris d'una explotació ramadera o piscícola i elaborar un pla d'accions correctores considerant els factors de benestar animal, protecció mediambiental i qualitat de producte.
 2. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 3. Aplicar un pla sanitari en situacions concretes en funció dels aspectes productius i econòmics d'una explotació ramadera o piscícola i de les limitacions ètiques, socials i normatives.
 4. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 5. Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 6. Valorar i aplicar protocols de bioseguretat en casos concrets referits a explotacions ramaderes.

Continguts

BLOC 1:  ESTRATÈGIES DE DIAGNÒSTIC A LES EXPLOTACIONS LLETERES

 

TEMARI:

 • Avaluació de la situació reproductiva
  • La reproducció com a problema de granja
  • Diagnòstic de problemes reproductius a nivell de granja
  • Avaluació de solucions i estratègies d’implementació
 • Avaluació de la situació productiva:
  • Avaluació del nivell de producció. Anàlisis de corbes de lactació
  • Avaluació dels nivells de greix i proteïna
  • Avaluació de la condició corporal i la seva interpretació
  • Diagnòstic de problemes productius a nivell de granja
  • Avaluació de solucions i la estratègies d’implementació
 • Avaluació de la qualitat higiènica de la llet
  • Càlcul i interpretació d’índex relacionats amb la salut de la glàndula mamària i la qualitat sanitària de la llet
  • Diagnòstic de problemes de qualitat sanitària de la llet a nivell de granja
  • Avaluació de solucions i estratègies d’implementació
 • Avaluació del programa de reposició
  • Avaluació del programa de reposició: punts crítics
  • Diagnòstic de problemes en el programa de reposició
  • Avaluació de solucions i estratègies d’implementació
 • Avaluació de les patologies
  • Patologies freqüents i incidències normals
  • Patologies de la producció i la seva prevenció
  • Control de malalties infeccioses i parasitàries
  • Bioseguretat
 • Genetica aplicada a la producció bovina

 

SEMINARIS

 • Seminaris de diagnòstic d’explotacions de llet
 • Seminari de planificació de la genètica

 

AUTOAPRENENTATGE

Elaboració d’un informe d’avaluació d’una explotació lletera

 

BLOC 2:  GESTIO DE LES EXPLOTACIONS DE CARN

TEORIA

 • Índex de valoració i diagnòstic de probelmes en explotacion de vaques de carn
 • Índex de valoració i diagnòstic de problemes en explotacions de vedelles d’engreix
 • La bioseguretat i el control de patologies infeccioses i parasitàries al boví de carn

 

AUTOAPRENENTATGE

Elaboració d’un informe

BLOC 3:  ASPECTES FONAMENTALS DE LA SANITAT BOVINA

 • Avaluació dels aspectes més rellevants de la sanitat d’una explotació bovina

 

AUTOAPRENENTATGE

Elaboració d’un informe tècnic sobre un aspecte sanitari de les explotacions bovines

Metodologia

El centre del procés d’aprenentatge és el treball de l’alumne. L’estudiant aprèn treballant, essent la missió del professorat ajudar-lo en aquesta tasca (1) subministrant-li informació o mostrant-li les fonts on es pot aconseguir i (2) dirigint els seus passos de manera que el procés d’aprenentatge pugui realitzar-se eficaçment. En línia amb aquestes idees, i d’acord amb els objectius de l’assignatura, el desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:

 

1. Classes magistrals:

L’alumne adquireix els coneixements propis de la assignatura assistint a les classes magistrals i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. Les classes magistrals estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l’alumne, però estimula mitjançant l’aportació de referències bibliogràfiques i adreces Internet l’ampliació de la informació

 

2. Seminaris:

Els seminaris estan dissenyats per discutir els problemes que l’alumne troba en el desenvolupament dels casos, el càlcul dels índexs i la interpretació dels resultats. Seran molt interactius i repassaran les tasques que l’alumne haurà desenvolupat al llarg de cada setmana.

 

3. Auto aprenentatge:

Una bona part del curs es desenvoluparà mitjançant la realització de visites i anàlisis d’explotacions ramaderes, així com l’elaboració d’informes i avaluació de les possibles alternatives amb un programa de simulació tècnica i econòmica. Aquesta feina es d’auto aprenentatge, encara que hi haurà un diàleg continu amb el professor. Els informes es presentaran a classe i es defensaran davant els ramaders 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Presencials 30 1,2 1, 3, 6
Seminaris 18 0,72 1, 2, 3, 4, 6
Visita Granja 6 0,24 1, 2, 3, 6
Tipus: Supervisades      
Simulador de granges 10 0,4 1, 2, 3, 6
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 16 0,64 1, 3, 6
Càlcul d'indexos 45 1,8 1, 2, 3, 5, 6
Elaboració d'informes 20 0,8 1, 3, 6
Model genètic 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6

Avaluació

L'avaluació es farà mitjançant l'entrega d'informes per cada un dels blocs docents. S'haura d'aprovar amb més de un 5.0 cada un dels apartats per tal d'aprovar l'assingatura. L'informe d'avaluació de la granja s'haura de presentar en anglès (PowerPoint i presentació oral)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe avaluació granja lletera (Bloc 2) 75 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Informe d'avaluació d'estratègies de selecció genètica 10 0 0 1, 2, 3, 5, 6
Seminari de bovi de carn 15 0 0 1, 2, 3, 5, 6

Bibliografia

Dairy Herd health and management. J. Noordhuizen. 2012

Herd health and production management in dairy practice. A. Brandt, JPTM Noordhuizen, YH Shucken. 2001

Dairy herd health. M. Green. 2012

Dairy production medicine. C. Risco and P Melendez. 2011

 

Software: Fairy Farm Simulator (www.granjadevaques.es)

Spartan dairy:  https://www.canr.msu.edu/spartandairy/

Programari

Spartan Dairy formulation (University of Michigan)

Dairy Farm Simulator ( www.virtualdairyfarm.org; Servicio de Nutricion y Bienestar Animal, Universitat Autonoma de Barcelona

TM (http://genoweb.toulouse.inra.fr/~alegarra/tm_folder) per realitzar les avaluacions genètiques

GNU Fortran (https://gcc.gnu.org/fortran/) per compilar el TM