Logo UAB
2022/2023

Física d’Altes Energies

Codi: 103947 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500097 Física OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rafel Escribano Carrascosa
Correu electrònic:
rafel.escribano@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Arul Prakash Sivagurunathan

Prerequisits

És recomanable haver seguit els cursos d'Introducció a la Física Nuclear i de Partícules, Mecànica Quàntica, Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals, i Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró, i seguir, en paral·lel, el curs de Mecànica Quàntica Avançada.

És recomanable també haver seguit el curs de Mètodes Matemàtics Avançats.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és donar una introducció a la física de partícules moderna començant per la presentació sobre de què està fet el món i acabant amb la formulació del Model Estàndard.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els principis fonamentals a l'estudi qualitatiu i quantitatiu de les diferents àrees particulars de la física
 • Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals
 • Conèixer les bases d'alguns temes avançats incloent desenvolupaments actuals en la frontera de la física sobre els quals poder-se formar posteriorment amb més profunditat
 • Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia (especialment en anglès), bases de dades i col·laborant amb altres professionals
 • Formular i abordar problemes físics identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si fos necessari, per arribar a una solució que ha de ser presentada explicitant hipòtesis i aproximacions
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planejar i realitzar, utilitzant els mètodes apropiats, un estudi o recerca teòrica i interpretar i presentar-ne els resultats
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, fer servir correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics
 • Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte
 • Treballar en grup, assumint responsabilitats compartides e interaccionant professional i constructivament amb altres amb absolut respecte als seus drets.
 • Utilitzar les matemàtiques per descriure el món físic, seleccionant les eines apropiades, construint models adequats, interpretant resultats i comparant críticament amb l'experimentació i l'observació

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els límits d'alta i baixa energia de processos electrofebles i forts senzills.
 2. Analitzar les aproximacions a nivell arbre de processos electrofebles i forts senzills.
 3. Aplicar la invariància gauge per a la determinació dels lagrangians de les interaccions electrofebles i de la cromodinàmica quàntica.
 4. Calcular seccions eficaces de processos electrofebles i forts senzills.
 5. Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals.
 6. Establir les bases per a la formulació completa de les teories quàntiques de camps abelianes i no abelianes.
 7. Estructurar i desenvolupar, a partir d'un estat inicial i final concrets, l'estratègia i el càlcul de la secció eficaç d'un procés fort o electrofeble.
 8. Fer servir el teorema de Noether en teories quàntiques de camps.
 9. Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia (especialment en anglès), bases de dades i col·laborant amb altres professionals.
 10. Formular les bases per a les tècniques de detecció de partícules elementals.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Obtenir amplituds de transició de processos electrofebles i forts senzills utilitzant les regles de Feynman.
 14. Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
 15. Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte.
 16. Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus drets.
 17. Utilitzar les regles de Feynman en processos forts i electrofebles senzills

Continguts

1) Un tast de Física de Partícules: introducció general

2) Aspectes formals i generals: relativitat, secció eficaç i temps de vida, simetries i lleis de conservació

3) Nombres quàntics i espectroscopia: massa, spin, paritat (P), inversió temporal (T), conjugació de càrrega (C), violació de CP, teorema CPT, isospin, hipercàrrega, el model de quarks

4) Interaccions: electrodinàmica de leptons i hadrons, interaccions febles, teories gauge, teoria electrofeble, el bosó de Higgs, interaccions fortes

5) Temes oberts: oscil·lacions de neutrins, gran unificació, asimetria matèria/antimatèria, supersimetria, cordes, dimensions extres, materia fosca, energia fosca

Metodologia

Lliçons teòriques i exercicis.

Treball a classe i a casa.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Lliçons teòriques 33 1,32 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17
Tipus: Autònomes      
Discussió, grups de treball, exercicis en grup 29 1,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Estudi dels fonaments teòrics 57 2,28 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Part 1: un examen i un treball a casa;

Part 2: un examen i un treball a casa;

Per tal de poder participar en l'examen de recuperació has d'haver estat avaluat dels dos exàmens parcials sense requerir una nota mínima;

L'examen de recuperació cobreix tota l'assignatura;

Pots venir a l'examen de recuperació a millorar la teva nota. Si és així, la teva nota final serà la d'aquest examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de recuperació 75% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17
Examen: Part 1 37,5% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17
Examen: Part 2 37,5% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17
Treball a casa: Part 1 12,5% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treball a casa: Part 2 12,5% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

"Introduction to Elementary Particles", D. Griffiths, Wiley-VCH

"Particle Physics", B. R. Martin i G. Shaw, Wiley

"Concepts of Elementary Particle Physics", M. E. Peskin, Oxford Univ. Press

"The Standard Model in a Nutshell", D. Goldberg, Princeton Univ. Press

"Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics", F. Halzen i A. D. Martin, John Wiley & Sons

Programari

És recomanable utilitzar Mathematica Student Edition.