Logo UAB
2022/2023

Llenguatges i contextos II

Codi: 103700 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Prat Sabater
Correu electrònic:
marta.prat@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

De llengua espanyola, cal un nivell de coneixements pròxim al C2 del Marc Europeu Comú de Referència. De llengua anglesa, cal un nivell de coneixements equivalent al B1 per als grups 21, 31 i 41, i B2 per al grup 71.

Equip docent

Sònia Prats Carreras
Jennifer Bascuñana Torres
Àngel Barranqueras Martínez
Maria Teresa Cantillo Nieves
Germán Cánovas Hernández

Prerequisits

S’aconsella repassar la normativa de la llengua espanyola (l'equivalent al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) com també els coneixements d’anglès, que han de ser equivalents, com a mínim al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües en expressió oral i escrita (nivell B2 del MECR pel grup 71).

 

Objectius

Aquesta assignatura és una de les primeres que troba l'alumnat en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües» i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures.

Objectius:

 • Oferir una perspectiva àmplia dels coneixements implicats en l’ús i l’aprenentatge de la llengua espanyola i anglesa.
 • Afavorir la col·laboració dels docents de les dues llengües en la consecució dels objectius de formació lingüística.
 • Ajudar a desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 • Comprendre textos vinculats al món de l'ensenyament i l'educació en llengua anglesa.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar l'ús de la llengua als contextos socials i a les situacions comunicatives.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 6. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 7. Conèixer críticament els contextos multiculturals i plurilingües.
 8. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua estrangera.
 9. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 10. Demostrar fluïdesa i adequació en l'ús d'una llengua estrangera.
 11. Desenvolupar una actitud crítica davant versions uniformistes de la llengua.
 12. Distingir en qualsevol producció lingüística elements estàndards i de variació.
 13. Entendre les llengües com un conjunt de varietats lingüístiques totes igualment respectables.
 14. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 15. Identificar els principals mecanismes de creació lèxica.
 16. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 17. Produir textos adequats a diferents registres de formalitat.
 18. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 19. Reconèixer argumentadament els elements gramaticals bàsics.
 20. Saber aplicar els coneixements gramaticals a l'anàlisi de les produccions orals i escrites.
 21. Saber fer una lectura expressiva de textos literaris.
 22. Ser capaços d'utilitzar diferents estratègies per comprendre textos en llengua estrangera.
 23. Usar les TIC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics.
 24. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Estratègies per a l’aprenentatge autònom de llengües. Recursos i eines de consulta (en paper i en línia).

2. El contacte de llengües. Les interferències lingüístiques.

3. L’anàlisi de la llengua espanyola oral. Producció i expressió oral. Fonètica, prosòdia i elocució.

4. La variació lingüística i les varietats de l’espanyol. Bases de la llengua estàndard.

5. Estratègies per a la comprensió de textos. Les estructures textuals: anàlisi i producció.

6. Les unitats i la creació lèxiques en espanyol: els mots patrimonials, la formació lèxica, les innovacions i els préstecs.

Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats d’aprenentatge

Presencial en gran grup

5

Exposicions dels temes bàsics. Es fa amb tot el grup classe i permet l’exposició de continguts a través d’una participació oberta i activa per part de l'alumnat.

EP3.2, EP3.3, EP3.4;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3;

MP49.1

Seminaris

 

40

La major part de l’aprenentatge presencial es fa mitjançant seminaris, espais de treball en grup reduïts (1/3 del grup) dirigits pel professorat, on es treballen els continguts de la matèria. Als seminaris s'analitzaran els conceptes bàsics, es discutiran els temes d'estudi i les lectures, s'aclariran els dubtes i es practicarà l'anàlisi de textos. En aquestes sessions s’organitzaran activitats individuals i en grup, orals i escrites.

EP3.1, EP3.2, EP3.3;

TF3.1, TF3.7, TF9.1, TF9.2;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3, MP47.4;

MP49.1 MP49.3,

MP52.1, MP52.2

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 5 0,2 1, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20
Seminaris 40 1,6 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22
Tipus: Supervisades      
Avaluació 24,75 0,99 1, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 76 3,04 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que s'indiquen. De forma general, l'avaluació s'acull a allò que es diu al document “Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació”, aprovat per la COA a 28 de maig de 2015 i modificat a la Junta de Facultat del 6 d’abril del 2017, que es troba a http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/informacio-academica/avaluacio/normativa-1345744072301.html

La nota final de Llenguatges i Contextos II s’obté a partir de la suma de les notes corresponents al percentatge assignat a cada llengua, Llengua espanyola i Llengua anglesa, en una proporció del 60 % i 40 % respectivament.

Per tal de poder superar l’assignatura, cal que el/la estudiant hagi obtingut un 5 com a mínim en cadascuna de les llengües; així mateix, totes les activitats a avaluar dins de cada una de les llengües també s’hauran d’aprovar, com a mínim, amb un 5. En cas contrari, es considerarà no superada.

L’assistència a classe és obligatòria: cal assistir a un mínim d’un 80 % de classes de cada llengua, en cas contrari es considerarà no avaluable. La presentació d’un justificant no anul·la en cap cas una falta d’assistència, sinó que només serveix per a explicar-ne l’absència.

De manera general, els criteris principals que s'aplicaran en la qualificació de les diferents activitats d'avaluació de cada una de les llengües són les següents: 1) rigor informatiu i correcció conceptual; 2) claredat i coherència expositiva (orals i escrites); i 3) adequació i correcció lingüístiques. Es tindran en compte les competències tant en els continguts com en l’expressió en el moment de valorar les diferents proves. En Llengua espanyola, cada falta d'ortografia, lèxic i sintaxi tindrà una penalització de 0,25 sobre la nota final de cadascuna de les activitats d’avaluació. Pel que fa a l’anglès, per poder superar l’assignatura els estudiants del grup 71 han de demostrar haver assolit els objectius identificats pels descriptors del nivell B2 (B2.2) del Marc Europeu Comú de Referència; per a la resta de grups (21, 31 i 41), el nivell global d’anglès necessari és l’equivalent al B1 superat en anglès escrit i parlat.

Es qualificarà com a suspens quan no s’hagin fet totes les activitats d’avaluació o se n’hagi suspès com a mínim una. D’altra banda, si el professorat detecta una còpia flagrant d’un treball o d’un examen, l’estudiant serà penalitzat/da automàticament amb un suspens de tota l’assignatura, que no es podrà recuperar; la coordinació de la titulació en serà informada.

Els/les estudiants repetidors/es que ho demanin podran fer una prova global per a cadascuna de les dues llengües de l'assignatura. Els/les estudiants que vulguin fer aquesta prova ho hauran de demanar per escrit al professorat de cada llengua abans del 15 d'octubre.

Els resultats de les avaluacions es faran públics en un termini de temps no inferior a 7 dies ni superior a 30 dies després de la realització o lliurament de l'activitat. Cada professor/a indicarà en el moment oportú com es desenvoluparà la revisió de les diferents proves.

S'estableix una recuperació de les activitats no superades(examen, pràctiques, treballs...), quan el professorat ho consideri oportú, preferentment un cop acabat el període de classes d'aquella llengua. Per poder accedir a la recuperació de qualsevol de les dues llengües cal haver-se presentat, com a mínim, a una de les activitats d'avaluació programades de la llengua en qüestió. La recuperació serà en el format –oral i/o escrit– que el professorat decideixi.

Totes les proves d'avaluació són individuals.

Les dates d’avaluació i recuperació previstes les comunicarà el professorat a cada grup classe. Les proves de llengua espanyola es fan després de cadascun dels tres blocs. La prova oral de llengua anglesa es fa després de les primeres 5 o 6 classes i la prova final es fa després del darrer seminari.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Llengua anglesa - examen final 20 % 1 0,04 1, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24
Llengua anglesa, prova oral 20 % 0,25 0,01 1, 3, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24
Llengua espanyola - avaluació del bloc 1 20 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Llengua espanyola - avaluació del bloc 2 20 % 1 0,04 1, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24
Llengua espanyola - avaluació del bloc 3 20 % 1 0,04 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25

Bibliografia

Llengua espanyola

ALCOBA, S. (2000). La expresión oral. Editorial Ariel.

ALEZA, M. (coord.) (2010). Normas y usos correctos del español actual. Tirant lo Blanch.

ALEZA Izquierdo, M. & Enguita Utrilla, J. M.ª (coords.) (2010). La lengua española en América: normas y usos actuales. Universitat de València, 95-132. http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf

ALMELA PÉREZ, R. (2018). Manual de buenas prácticas ortográficas. Editum.

ARANDA AGUILAR, J. C. (2010). Manual de ortografía y redacción. Berenice.

BATTAMER Arias, P. & López Ferrero, C. (2019). Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Cátedra.

DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, M.ª J. & Sanmarco Bande, M.ª T. (eds.) (2017). Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula. Peter Lang.

GARCÍA MOUTON, P. (1994). Lenguas y dialectos de España. Arco/Libros.

GÓMEZ TORREGO, L. (2011). Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español, 2 vols, 4.ª ed. actualizada. Arco/Libros. Disposa d'edició digital.

HIDALDO NAVARRO, A. & QUILIS MERÍN,  M. (2012). La voz del lenguaje: fonética y fonología del español. Tirant Humanidades.

JIMÉNEZ-YÁÑEZ, R. M. (2020). Comunicar en la Universidad y en la vida profesional. EUNSA.

MORENO FERNÁNDEZ, F. (2020). Variedades de la lengua española. Routledge. Disponible en línia.

PENNY, R. (2004), Variación y cambio en español. Gredos.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA(2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.), http://dle.rae.es

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe. http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi

REYES, Graciela (2017). Cómo escribir bien en español: manual de redacción, 9.ª ed. Arco/Libros. Disposa d'edició digital.

 

Llengua anglesa

HADDON, M. (2003). The Curious Incident of the Dog in the Night-Time.

[Any unabridged edition in English, for example: Vintage (1st edition: 2004).]

McCARTHY, M & O’Dell, F. (2017). English Vocabulary in Use. Upper-intermediate (4th Edition). Cambridge University Press.

MURPHY, R. (2019). English Grammar in Use (5th edition). Cambridge University Press.

Material addicional:

BBC. “Learning English”. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

BRITISH COUNCIL. “General English”. https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english

COUNCIL OF EUROPE (2001). “Common European Framework of Reference for Languages”. https://www.commoneuropeanframework.org

 

I altres textos o fonts que el professorat indiqui a classe o a través del Campus Virtual.

 

Programari

Cada docent determinarà si es permet l'ús de pantalles a classe (telèfons mòbils, ordinadors portàtils, etc.).