Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 103684 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Garcia Orellana
Correu electrònic:
jordi.garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No existeix cap prerequisit acadèmic per cursar aquesta assignatura. Tot i així cal considerar:

 • És recomanable que l'estudiant que es matriculi d'aquesta assignatura estigui acabant el grau ja que haurà cursat assignatures optatives que li permetran tenir més coneixements aplicables a les pràctiques.
 • Cal tenir temps disponible per portar a terme una tasca laboral fora de la UAB.

Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants puguin posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau i introduir l'alumne/a en el món empresarial tot oferint-li una possible futura via d'inserció laboral. Els alumnes de Ciències Ambientals podran cursar l'assignatura de Pràctiques Externes en alguna de les Empreses, Serveis o Instituts amb qui la Coordianció de Ciències Ambientals estableixi un conveni de col·laboració.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i conceptes de les matemàtiques, la informàtica i l'estadística per analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi i de síntesi referents a les implicacions ambientals dels processos industrials i de la gestió urbanística.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació ambiental, incloent-hi els riscos ambientals.
 • Integrar els aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Integrar la informació ambiental a fi de formular i comprovar hipòtesis.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar implicacions ambientals en processos industrials i de gestió del territori.
 2. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 3. Aplicar els coneixements d'algun dels principals àmbits de les disciplines científiques en medi ambient a l'activitat professional.
 4. Aplicar els coneixements d'algun dels principals àmbits de les disciplines socials en medi ambient a l'activitat professional.
 5. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 6. Comunicar els problemes ambientals amb l'atenció adequada als problemes de risc ambiental i les regulacions rellevants en els camps de la seguretat i la salut ambiental.
 7. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 8. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 9. Elaborar un informe explicatiu dels resultats obtinguts en la realització d'un treball professional en l'àmbit de les ciències ambientals.
 10. Identificar els processos de ciències, ciències de la vida i ciències socials en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 11. Integrar coneixements sobre medi ambient a la pràctica.
 12. Integrar els coneixements i les habilitats adquirides per resoldre problemes que es plantegin en l'àmbit professional.
 13. Integrar la informació ambiental amb els coneixements ambientals adquirits seguint la seqüència d'observació, el reconeixement, la síntesi i la modelització.
 14. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos mediambientals.
 15. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 16. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 17. Treballar amb autonomia.
 18. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Cadascuna de les empreses o centres externs de la UAB on es poden realitzar les pràctiques externes tenen àmbits de treball diferents i per tant els continguts de les pràctiques dependrà de les feines que es porten a terme. Abans d'iniciar unes pràctiques externes caldrà que l'estudiant tingui un pla de treball acordat amb l’empresa o centre on es detalli les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran. Aquest pla de treball haurà de ser aprovat pel professor responsable de l'assignatura per poder iniciar les pràctiques. La informació del protocol necessaria a seguir es troba a la pàgina web de Ciències Ambientals.

Metodologia

- Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol dels dos quatrimestres del curs o durant l’estiu.

- Els estudiants podran realitzar les pràctiques en empreses del catàleg històric d'empreses del grau de Ciències Ambientals, empreses que estiguin cercant un estudiant o empreses amb les que l'estudiant hagi fet un primer contacte.

- Durant el mes anterior a la realització de les pràctiques, l’alumne s’entrevista amb el professor responsable. Durant aquesta entrevista el professor i l'estudiant acorden l’empresa on es podran realitzar les pràctiques.

- L’alumne s’entrevista amb la persona de contacte de l’empresa, a la que dóna el seu currículum personal i amb la qual ha de pactar: les tasques a realitzar; el període, horaris i dedicació total de l’alumne. Amb aquesta informació l’empresa omple i signa la “fitxa del pla de treball”. En cas de no haver-hi acord, l’alumne es posa contacte amb el professor per a cercar una empresa alternativa.

- L’alumne s’entrevista amb el professor responsable el qual, si està conforme amb el pla de treball, omple i signa la proposta de conveni. L’alumne porta la proposta a la Gestió Acadèmica que inicia el tràmit de conveni.

- L’alumne recull el conveni a Gestió Acadèmica una vegada signat per les dues parts i realitza les pràctiques en el període pactat amb l’empresa. Cal tenir en compte que NO ES PODEN INICIAR LES PRÀCTIQUES SENSE EL CONVENI SIGNAT.

- Un cop finalitzades les pràctiques, l’alumne redactarà una memòria, que s’haurà de presentar segons el format de la web de Ciències Ambientals i dins el termini de 15 abans del tancaent d'actes del període d'avaluació.

- Finalment, el tutor de l'empresa realitzarà una avaluació segons el model de normativa (Model de l'informe final de la empresa) que es lliurarà dins el període establert d'avaluació dins d'un sobre tancat.

 

* TOTA LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ NECESSÀRIES PER PODER CURSAR L'ASSIGNATURA ES TROBA A: http://www.uab.cat/web/practiques-en-empresa-1334555679750.html

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a l'empresa 220 8,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18
Tipus: Autònomes      
Treball personal: redacció memòria 5 0,2 9, 13, 16, 17

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme a partir de tres conceptes: una avaluació per part del tutor d'empresa (60%), l'informe final de les pràctiques lliurat al professor de l'assignatura (30%) i la nota d'expedient com a nota normalitzadora (10%).

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Nota d'expedient normalitzadora 10% 0 0 13
Nota del oordinador 30% 0 0 9, 17
Nota tutor d'empresa 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18

Bibliografia

No hi ha bibliografia assignada.

Programari

No hi ha programari assignat.