Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I

Codi: 103649 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria del Carmen Medina Mallen
Correu electrònic:
mariadelcarmen.medina.mallen@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Maria Soledad Angeles Gallego Melcon
Jorge Costa Pueyo
Miguel Angel Luna Tomás

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Anatomia i Fisiologia.

És convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

Per cursar les pràctiques a l’àrea de Pediatria, Obstetrícia o Ginecologia, es recomana haver superat o estar matriculat de les assignatures de Pediatria i/o Obstetrícia i Ginecologia.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions".

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.

 

L'estudiant s'incorpora en les activitats d'un servei o laboratori assistencial, realitzant tasques assistencials de formació o de recerca de forma supervisada.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 2. Contrastar les pròpies opinions amb les d'altres col·legues i amb les d'altres professionals de la salut com a base del treball en equip.
 3. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 4. Establir una de metòdica d'exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i les expectatives diagnòstiques.
 5. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut maternoinfantil.
 6. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 7. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 9. Valorar críticament els resultats de les exploracions complementàries tenint presents les seves limitacions.
 10. Valorar la necessitat, les indicacions, les contraindicacions, la cronologia, el risc, el benefici i els costos de cada exploració.
 11. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.

Continguts

L'estudiant pot escollir en quin servei o àrea assistencial es vol incorporar: obstetrícia, ginecologia i pediatria.

Durant la pràctica l'alumne observarà:

 - Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.

 - Metodologia assistencial.

 - Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,

 - Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents

 - Exploració Funcional dels diferents aparells i sistemes.

 - Acte quirúrgic. Control de les conseqüències de la cirurgia ginecològica

 - Síndromes obstètriques, ginecològiques i pediàtriques.

 La vivència clínica es completarà amb l'assistència a sessions clíniques assistencials, sessions de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, sessions de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UUDDHH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UUDDHH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH son:

 

Departament(s) responsable(s): Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 

Responsable de Facultat: Maria Carmen Medina Mallen

Responsables UDH

UD Vall d'Hebron: Mª Soledad Gallego

UD Germans Trias i Pujol: Carlos Rodrigo Gonzao de Liria/ Miguel Ángel Luna

UD Sant Pau: Maria Carmen Medina Mallen

UD Parc Taulí: Ramon Cos Plans (rcos@tauli.cat)

Tipologia docent: Pràctia assistencial sense directrius

 

L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei o laboratori assistencial durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

 

Funcionament

 

1.  L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i un servei clínic, laboratori o departament hospitalari d'acollida on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis.

2.  L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la Gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el Coordinador de l'assignatura a la UD doni el vist-i-plau a l'activitat.

3.  Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica us cridarà per venir a recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

4.  A la finalització del període d'estada l'alumne aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei.

5.  L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt

d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 43 1,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre d'activitats inclou el resum de la vivència clínica, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat. El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.

 

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació del document de registre d'activitats i l'avaluació escrita

L'alumne que no es presenti al 80% de les activitats no presenti el full que acredit les activitats es considerarà "No Avaluable".

Es programarà una prova de recuperació pels alumnes que no superin els continguts de l'assignatura amb un format a determinar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions escrites mitjançant proves objectives: Proves d'assaig: de preguntes restringides 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Entrega d'informes/ treballs escrits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 9

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.

 

Bibliografia específica  - Manual de Obstetricia y Ginecología. Cabero Roura Ll, Saldívar Rodríguez D, Gil-Moreno A, (eds). Editorial Ergon, Madrid; 2016. 2  - Tratado de Ginecología, Obstetrícia y Medicina de la Reproducción. 2 tomos. Luis Cabero Roura. Editorial Médica Panamericana. 3 - Hysterectomy. Ibrahim Alkatout, Liselotte Mettler Editorial Springer 2018. ISBN 978-3-319-22496-1 ISBN 978-3-319-22497-8 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-22497-8 4 - Teetbook of Gynecologic Robotic Surgery Alaa El-Ghobashy, Thomas Ind,Jan Persson, Javier F. Magrina Editorial Springer 2018. ISBN 978-3-319-63428-9 ISBN 978-3-319-63429-6 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-63429-6

Programari

no cal programari específic