Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Clíniques de Laboratori I

Codi: 103643 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Blanco Vaca
Correu electrònic:
francisco.blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Enrique Lerma Puertas
Carme Muñoz Batet
Rosa María Antonijoan Arbos
Francisco Blanco Vaca
Beatriz Gomez Anson

Prerequisits

 • És aconsellable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Anatomia i Fisiologia.
 • És convenient un coneixement suficient sobre les bases dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.
 • L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

 

 

Objectius

 • Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.
 • L'estudiant s'incorpora en les activitats d'un servei o laboratori assistencial, realitzant tasques assistencials de formació o de recerca de forma supervisada.

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics del mètode científic (observació de fenòmens, formulació d'hipòtesi i comprovació de les hipòtesis) al diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties humanes.
 2. Aplicar els resultats dels paràmetres clínics i biològics indicadors de la resposta immune per construir i aplicar a algorismes diagnòstics i de tractament.
 3. Conèixer els principis terapèutics aplicables a les malalties immunomediades.
 4. Conèixer i interpretar en el context fisiològic i patològic les principals tècniques aplicables per diagnosticar les diferents malalties.
 5. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 6. Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada per a cadascun dels microorganismes responsables de les diferents malalties.
 7. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 8. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 9. Identificar les proves de biologia molecular més eficients per a la prevenció, el diagnòstic i control de la terapèutica de les patologies humanes més freqüents.
 10. Identificar les proves més eficients per a la prevenció, el diagnòstic i control de la terapèutica de les patologies humanes més freqüents.
 11. Identificar, de manera individualitzada, els aspectes biològics, epidemiològics (reservori i transmissió) i diagnòstic de les diferents malalties.
 12. Obtenir de forma adequada les mostres clíniques necessàries per a la realització de les proves moleculars de diagnòstic microbiològic o citològic.
 13. Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
 14. Redactar adequadament informes del resultat de les proves de diferents tipus (analítiques, genètiques).
 15. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 16. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 17. Valorar críticament els resultats de les tècniques moleculars de diagnòstic microbiològic i citològic i conèixer les seves limitacions.
 18. Valorar la necessitat, les indicacions i els costos i el risc-benefici de les tècniques moleculars de diagnòstic microbiològic o citològic.

Continguts

L'estudiant pot escollir en quin servei o laboratori es vol incorporar. Es contemplen tres contextos:

 

 • Pràctiques en àrees de Laboratori integrat que inclouen les mostres urgents.

 

 • Pràctiques en seccions específiques de serveis de laboratori clínic (bioquímica, hematologia, immunologia, microbiologia, anatomia patològica o farmacologia) o de radiodiagnòstic o medicina nuclear. En el cas dels laboratoris clínics l'alumne rotarà pels diferents laboratoris i seccions amb l'objectiu de conèixer: quins són els biomarcadors més utilitzats en el diagnòstic clínic i en quines patologies o situacions son d'utilitat, les particularitats de les àrees de resposta ràpida i, finalment, els criteris d'interpretació dels resultats analítics per certificar la seva validesa. Durant l'estada l'alumne assistirà a les sessions científiques del servei en que s'integri.

 

 • Integració en una línea de recerca.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les eves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Multidepartamental

Responsable de Facultat: 

Responsables UDH

UD Vall d'Hebron: 

UD Germans Trias i Pujol: 

UD Sant Pau: Francisco Blanco Vaca

UD Parc Taulí: 

 • Tipologia docent: Practicum assistencial sense directrius
 • L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei o laboratori assistencial durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

Funcionament

1.  L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i un laboratori o departament hospitalari d'acollida on desenvolupar l'activitat, queha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis.

2.  L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la Gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el Coordinador de l'assignatura a la UD doni el vist-i-plau a l'activitat.

3.  Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica us cridarà per venir a recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

4.  A la finalització del període d'estada l'alumne aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei.

5.  L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 43 1,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

 • Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de l'estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre d'activitats inclou el resum de la vivència clínica, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat. El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.
 • Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació del document de registre d'activitats.
 • Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en pràctiques i seminaris o sessions científiques 50 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 25 % 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Lliurament d'informes / treballs escrits amb entrevista 25 % 0,25 0,01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de procediments diagnòstics i terapèutics.

Programari

No s'utilitza cap programari especific pel mòdul