Logo UAB
2022/2023

Trasplantament d'Òrgans i Teixits

Codi: 103603 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 1
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Morote Robles
Correu electrònic:
juan.morote@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És absolutament necessari haver assolit uns coneixements suficients en:

 1. Anatomia general i específica dels diferents òrgans i sistemes.
 2. Fisiologia general i específica de diferents òrgans i sistemes.
 3. Biologia cel·lular, Bioquímica i biologia molecular.

i és aconsellable haver-se iniciat en el coneixement de l’estudi de les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques i en la pràctica clínica.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions".

Objectius

L' assignatura, dintre de la menció Cirurgia Clínica, està programada a cinquè curs del Grau de Medicina, un cop s’han assolit els coneixements bàsics sobre l’estructura i funció del cos humà i d’introduir-se al coneixement a l’estudi de les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques i en la pràctica clínica

El seu objectiu general és introduir a l’alumne al mon del trasplantament d’òrgans i teixits. Encara que molts dels conceptes hagin pogut ésser descrits a d’altres assignatures, la problemàtica social, ètica, legal i mèdica fa convenient que s’emmarquin des d’un punt d vista global.

Els objectius formatius específics son que l’alumne sigui capaç de conèixer les lleis que regulen el trasplantament al nostre país i el nostre entorn, detectar les diferents fonts d’òrgans, descriure els principis bàsics d l’obtenció i manteniment dels òrgans, definir els conceptes de identitat biològica i rebuig, descriure la modulació de la resposta immune, enumerar les indicacions i les principals característiques tècniques i les complicacions de cadascun dels trasplantaments orgànics, les condicions per l’establiment d’un banc d’òrgans, discutir objectivament els problemes ètics e l’aplicació clínica dels trasplantaments, conèixer les principal línies de recerca bàsica i clínica i els problemes pendents a l’àmbit del trasplantament.

Competències

  Medicina
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar una experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Dissenyar i gestionar programes i projectes en l'àmbit de la salut.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Reconèixer el rol de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica mèdica.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 • Valorar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Anticipar i contrastar la informació per a prendre decisions correctament.
 2. Aplicar les maniobres quirúrgiques elementals en les pràctiques amb models simulats.
 3. Argumentar la presa de decisions amb les millors evidències científiques.
 4. Avaluar la metodologia científica adequada per a un treball biomèdic.
 5. Calcular els índexs de risc quirúrgic, generals i per aparells, i adequar-hi les indicacions.
 6. Construir algoritmes diagnòstics i terapèutics d'acord amb la millor evidència científica, tenint en compte els mitjans disponibles.
 7. Criticar articles científics originals o de revisió.
 8. Definir les bases metodològiques estadístiques.
 9. Descriure les bases bibliogràfiques biomèdiques i les maneres de filtrar la informació proporcionada.
 10. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 11. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 12. Escollir el millor disseny d'investigació possible per aconseguir resposta a la hipòtesi plantejada.
 13. Establir una hipòtesi de treball i els seus objectius.
 14. Gestionar la informació disponible i establir nivells de discussió en grups multidisciplinaris.
 15. Identificar les bases legals per a la creació, el manteniment i l'explotació de les bases de dades que continguin informació mèdica.
 16. Identificar les bases ètiques per les quals es prenen decisions en l'àmbit quirúrgic.
 17. Identificar les fonts de finançament i elaborar un pressupost.
 18. Incitar la recerca de respostes als interrogants que es plantegen durant l'exercici de la cirurgia.
 19. Integrar tota la informació preoperatòria per a la presa de decisions.
 20. Justificar la presa de decisions a partir de la informació obtinguda.
 21. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 22. Participar a tot el procés assistencial dels pacients, des del procés diagnòstic fins al seguiment ambulatori.
 23. Plantejar i discutir els resultats obtinguts.
 24. Presentar els resultats de forma oral o escrita.
 25. Proporcionar les bases per a l'elaboració de vies i guies clíniques i la construcció d'algoritmes diagnòstics i terapèutics.
 26. Recopilar la informació i seleccionar els fets més rellevants que presenta el pacient, tant en situacions electives de consulta especialitzada com d'urgències.
 27. Seleccionar els continguts d'acord amb les normes de la medicina basada en l'evidència.
 28. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 29. Transmetre la informació del procediment quirúrgic que es practicarà i plasmar-lo en un consentiment informat escrit.
 30. Utilitzar les fonts bibliogràfiques específiques que permeten desenvolupar i ampliar els coneixements adquirits.
 31. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

 1. Historia, conceptes i tipus de trasplantaments.
 2. Inmunossupressió. Conceptes aplicats al trasplantament. Fàrmacs i pautes de inmunosupressió.
 3. Obtenció d´órgans i teixits. El donant d’òrgans. Mort cerebral. Selecció d’òrgans. Conceptes ètics.
 4. La coordinació de trasplantaments.
 5. Técniques quirúrgicas per a la extracció i preservació d’òrgans.
 6. Trasplantament renal. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.
 7. Trasplantament renal. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 8. Trasplantament hepátic. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.
 9. Trasplantament hepátic. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 10. Trasplantament pancreátic. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 11. Trasplantament pulmonar. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.
 12. Trasplantament pulmonar. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 13. Trasplantament cardíac. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 14. Trasplantament intestinal. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.
 15. Trasplantament de teixits. Els bancs de teixits.

Blocs distributius.

A. Conceptes generals

B. Inmunobiología al trasplantament

C. Organització i aspectes generals

D. Els procés de donació d’òrgans

E. Inmunosupressió

F. Trasplantament d’òrgans sòlids.

G. Trasplantament de teixits

Tipus d’activitat

Activitat

Data i Títol

Recursos materials

 

Dirigida

Clases teòriques

(60 min)

1. Historia, conceptes i tipus de trasplantaments.

2. Inmunossupressió. Conceptes aplicats al trasplantament. Fàrmacs i pautes de inmunosupressió.

3. Obtenció d´órgans i teixits. El donant d’òrgans. Mort cerebral. Selecció d’òrgans. Conceptes ètics.

4. La coordinació de trasplantaments.

5. Técniques quirúrgicas per a la extracció i preservació d’òrgans.

6. Trasplantament renal. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.

7. Trasplantament renal. Tècnica quirúrgica i complicacions.

8. Trasplantament hepátic. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.

9. Trasplantament hepátic. Tècnica quirúrgica i complicacions.

10. Trasplantament pancreátic. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.

11. Trasplantament pulmonar. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats.

12.Trasplantament pulmonar. Tècnica quirúrgica i complicacions.

13.Trasplantament cardíac. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.

14.Trasplantament intestinal. Indicacions, preparació, pautes d´inmunosupressió i resultats. Tècnica quirúrgica i complicacions.

15.Trasplantament de teixits. Els bancs de teixits.

 

Power Point

 

Subtotal de clases teòriques :15 horas

 

 

 

Prácticas hospitalarias clínicas (13 hores)

Día 1: Coordinación de trasplantes

Grupos entre 1 y 4 estudiantes

 

Prácticas hospitalarias clínicas  (6 hores)

Día 2: Extracción renal y trasplante de vivo

Grupos entre 1 y 4 estudiantes

 

Subtotal prácticass hospitalarias: 19 hores

 

 

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES: 38 hores

Lectura comprensiva de textos.

Revisión y comprensión de los conceptos explicados en las clases magistrales.

 

Estudio y realización de esquemas y resúmenes y asimilación conceptual.

Establecer las relaciones entre los contenidos de la lectura y los conocimientos previos

 

 (Opcional) Estudio y realización de trabajo relacionado con el ámbito del trasplante.

Estudio y realización de trabajo relacionado con el ámbito del trasplante.

 

LLIURAMENTS

DATA/ES

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

A definir

Treball

Despatx professor

Recurs electrònic o paper

Recoger, organizar y presentar en forma estandarizada un trabajo de revisión.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s):

Responsable de Facultat: Joan Morote Robles - jmorote@vhebron.net

Responsables UDH

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Josep Maria Padró Fernández            jpadro@santpau.cat

Joan Morote Robles                         jmorote@vhebron.net

NO S’OFERTA

NO S’OFERTA

 Metodologia docent general:

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES: (~20% Teoria practiques d’aula; pràctiques laboratori clínic, seminaris de casos clínics I pràctiques clíniques assistencials)

Teoria (tipologia TE). Mida de grup: grup de matrícula. Sessions programades 15 (1h per sessió).

TIPOLOGIES DOCENTS SUPERVISADES (~20-25%.  Practicum asistencial sense directrius, pràctiques supervisades, classes virtuals

PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS.

Període de pràctiques curriculars no regulades corresponents a estudis de l’àmbit de la salut, durant el qual l’alumnat experimenta en un context real i adquireix habilitats específiques sota la supervisió directa del professorat de la UAB i o de professionals externs implicats. No es preveu el còmput de presencialitat en activitats dirigides, tot i que aquest pràcticum pot comportar reunions de treball individuals o en grup amb el professorat de la UAB. Per tant, només es computa el seguiment i l’avaluació de l’alumnat. En aquest còmput hi és implícita també la preparació.

TREBALL AUTÒNOM(50-55% total 37,5-41,25  hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

AVALUACIÓ (5% total 3,75 hores):

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
TEORIA (TE) 15 0,6 1, 3, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PRASS) 19 0,76 2, 10, 11, 14, 22, 25, 26, 28, 29
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 39 1,56 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24, 26, 29, 30

Avaluació

Caldrà que l’alumne hi assisteixi a un 80% de les activitats dirigides i supervisades i presenti una memoria de les seves activitats. Es farà una evaluacióo continuada i finalment hi haurà una prova objectiva de resposta múltiple.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita mitjançant proves objectives d' elecció multiple / proves d'assaig de preguntes restringides 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31
Evaluació continuada: Assistència i participació activa a classe i seminaris 30% 0 0 1, 2, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28
Memoria d' activitat_Practicum 30% 1 0,04 1, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 29

Bibliografia

Bibliografia específica

 1. López Navidad A, Kulisevsky J, Caballero F. El donante de órganos y tejidos: evaluación y manejo. Spring-Verlag Ibérica. Barcelona, 1997.
 2. Manyalic M, Cabrer C. Transplant Coordination Manual. TPM-Les Heures-Universitat de Barcelona-Fundació Bosch Gimpera. Barcelona, 2001.
 3. Küss R, Bourget P.Una historia ilustrada del trasplante de órganos. Rueil-Malmaison: Laboratoires Sandoz, 1992..
 4. Neuberger J, Adams D. Immunology of liver transplantation. Edward Arnold, 1993.
 5. Flye MW. Principles of organ transplantation. WB Saunders. Philadelphia, 1989.
 6. Flye MW. Atlas of organ transplantation. WB Saunders. Philadelphia, 1995.
 7. Henriksen AJ, Simmons RL, Finch ME, Ascher NL. Manual of vascular access, organ donation and transplantation. Springer, 1984.
 8. Kremer B, Broelsch CE, Henne-Bruns D. Atlas of Liver, Pancreas and Kidney Transplantation. Georg Thieme Verlag. Stuttgart, 1994.
 9. Caralps A, Gil-Vernet JM, Vives J. Cirugía del trasplante renal. Ed Toray SA. Barcelona, 1983.

Bibliografia de consulta

 1. Arias M, Campistol, JM, Matesanz R, Morales JM, Ortega F. Trasplante renal. Editorial Médica Panamericana. Madrid, 2007.
 2. Asfar S, Zhong R, Grant D. Small bowel transplantation. Surg Clin North Am October 1994; 74 (5): 1197-1210.
 3. Asher NL, Hansen JA, Strom T. Year Book of Transplantation 1992. San Luis: Mosby Year Book, 1992.
 4. Berenguer J, Parrilla P. Trasplante Hepático. Elba S.A. Madrid, 1999.
 5. Bussutil RW, Klintmaln G. Transplantation of the liver.: WB Saunders. Philadelphia, 1995.
 6. Calne RY, ed. Liver Transplantation. Grune & Straton. New York, 1983.
 7. Carpentier A, Farge D, eds. Transplantation D'organes. Flammarion. Paris, 1992.
 8. Cerilli GJ. Organ transplantation and replacement.: Lippincot. Philadelphia, 1988.
 9. Cuervas Mons V, del Castillo Olivares JL. Introducción al trasplante de órganos y tejidos.: ELBA Madrid, 1994.
 10. Cuervas Mons V. Trasplante hepático. Sandoz Pharma. Barcelona, 1993.
 11. Dousset B, Houssin D. Greffes du foie chez l'enfant. Rev Pract Jun 1994; 44 (11): 1500-1507.
 12. Lake JR, ed. Advances in Liver Transplantation. Gastrl Clin N Am June 1993; 22: 213-473.
 13. Makowka L. The handbook of transplantation management. Austin: RG Landes, 1991.
 14. Moreno González E, Gómez Sanz R. Presente y futuro del trasplante de órganos abdominales. Jarpyo ed., 1997.
 15. Roit I, Brostoff J, Male D. Immunology. 3ª ed. Gower Medical Publishing. New York, 1993.
 16. Salvatierra O, Lum CT, eds. History of the American Society of Transplant Surgeons. Minneapolis: Stanton Publication Services for the American Society of Transplant Surgeons, 1994.
 17. Starzl TE. El hombre puzzle. JR Prous Edotores, Barcelona, 1994.
 18. Starlz TE, Shapiro R, Simmons RI. Atlas of organ transplantation. Gower Medical Publishing. New York, 1992.
 19. Starlz TE, Demetris AJ. Liver transplantation: A 31-year perspective. Curr Probl Surg. February 1990; pt I 51-116.
 20. Starlz TE, Demetris AJ. Liver transplantation: A 31-year perspective. Curr Probl Surg. March 1990; pt II: 119-178.
 21. Starlz TE, Demetris AJ. Liver transplantation: A 31-year perspective. Curr Probl Surg. April 1990; pt III: 183-240.
 22. Talbot-Wright R, Carretero P. Manual del trasplante renal. Editorial Médica Panamericana. Madrid, 1998.
 23.  Willians JW. Hepatic Transplantation. WB Saunders. Philadelphia, 1990.


Recursos d’Internet

Organització Catalana de Trasplantament: http://www10.gencat.cat/catsalut/ocatt/es/htm/index.htm

Organización Española de Trasplante: http://www.ont.es/Paginas/default.aspx

European Society of Organ Transplantation: http://www.esot.org/

American Society of Transplant Surgeons: http://www.asts.org/

European Liver Transplant Registry: http://www.eltr.org/

Scientific Registry of Transplant Recipients: http://www.ustransplant.org/

United Network for organ sharing: http://www.unos.org/

International Society for Heart & Lung Transplantation: http://www.ishlt.org/

International PancreasTransplant Registry : http://www.iptr.umn.edu/

Intestinal Transplant Association: http://www.intestinaltransplant.org/

Programari

No cal programari específic