Logo UAB
2022/2023

La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos

Codi: 103581 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Garrido Sarda
Correu electrònic:
mariarosa.garrido@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Objectius

Aquest curs pretén dotar els futurs mestres d’anglès de les eines lingüístiques i comunicatives necessàries per actuar de manera eficaç i acurada com a professionals de l’ensenyament de i en llengua anglesa. Per aquesta raó, la primera part del curs tindrà com a objectiu millorar la pronúncia dels estudiants des d’una perspectiva eminentment aplicada. S’estudiaran els aspectes segmentals de l’anglès (vocals i consonants) i es farà especial èmfasi en la comparació entre els sistemes fonològics del català/castellà i el de l’anglès. S'adoptarà com a model l’estàndard britànic, tot i que també es tractaran aspectes de l’estàndard nord-americà i s’acceptarà l’ús d’aquest estàndard per part dels estudiants. La segona part estarà enfocada a ampliar i especialitzar tant el vocabulari com les estratègies comunicatives dels estudiants per tal que puguin gestionar eficaçment els aprenentatges i les questions organitzatives i de comportament a la classe d’anglès en anglès. Es treballaran diversos aspectes clau del classroom discourse des d’una perpectiva comparativa i funcional. 

 

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
 4. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 5. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 6. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 7. Comprendre el discurs oral acadèmic en anglès, saber prendre notes i resumir les idees principals.
 8. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 9. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 10. Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i saber analitzar els discurs oral a l'aula.
 11. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 12. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 13. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 14. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 15. Elaborar seqüències didàctiques destinades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'educació primària.
 16. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 17. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 18. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 19. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 20. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 21. Produir discrusos orals intel·ligibles i fluids, respectant els principis bàsics de la pronunciació, el ritme i l'entonacio en llengua anglesa.
 22. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 23. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 24. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 25. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 26. Treballar cooperativament en l'elaboració de projectes per desenvolupar les competències productives, receptives i interaccionals en llengua anglesa.
 27. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 28. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 29. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 30. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 31. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 32. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 33. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 34. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 35. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

Part 1: Spoken English: Aspects of pronunciation and stress

1.1. Basic concepts of general phonetic description

1.2. English vowels & consonants

1.3. Homophones

1.4. Transcription

1.5. Suprasegmentals

 

 

Part 2: The practice of English language use in professional contexts (English for teaching purposes)

2.1. Why English for teaching purposes: characteristics and rationale. 

2.2. Speaking about education in general English: a review of grammar, lexis and idioms. 

2.3. ESP: English for Teaching Purposes. 

2.3.1. Vocabulary: classroom equipment, children's games and past times, translations of frequent expressions/words in Catalan schooling. 

2.3.2. Classroom management: doing a variety of functions in the class; pragmatic considerations.

2.3.2.1. Giving instructions and making requests: issues of register and politeness. 

2.3.2.2. Asking questions; types of questions: linguistic expression and conversational-pedagogical import.

Metodologia

La metodologia docent és eminentment pràctica i es basa en una breu presentació de conceptes bàsics, en la resolució individual i col.lectiva d'exercicis i casos pràctics i en els debats dirigits a classe sobre qüestions rellevants a la docència en llengua anglesa, models de llengua i variació lingüística.  

*La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Correcció i comentari d'exercicis pràctics 30 1,2 21, 25, 29
Debats dirigits a classe 5 0,2 21, 29, 31
Presentació de conceptes teòrics 15 0,6 7, 31
Tipus: Supervisades      
Discussió en grups reduïts d'aspectes teòrics i pràctics del temari 9 0,36 21
Preparació i presentació oral d'un tema en grup 15 0,6 9, 13, 21, 27
Tutories individuals i/o grupals 25 1 4, 25
Tipus: Autònomes      
Consulta de bibliografia 8,2 0,33 7, 10, 31
Estudi personal 17 0,68 4, 7
Realització d'exercicis 20 0,8 25

Avaluació

S’ha de tenir en compte el següent:

1)     Cal haver obtingut una nota de 4,5 perquè una prova d'avaluació faci mitjana amb la resta. 

2)      Si l'estudiant només lliura UNA prova d'avaluació, es considerarà que no hi ha prou evidències per avaluar-lo/la i obtindrà la qualificació de "no avaluable".

3)      Si l'estudiant lliura més d'UNA prova d'avaluació, es considerarà que ha cursat l'assignatura i, per tant, serà susceptible d'aprovar-la o suspendre-la.

4)      MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de tota l’assignatura i no només de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

5)   L'alumnat haurà de fer servir llenguatge no sexista en les seves produccions oral o escrites. S'aconsella que consulti la pàgina web de la Linguistic Society of America, que conté recomanacions en aquest sentit: https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. Fer un ús apropiat del llenguatge formarà part dels criteris d'avaluació. 

 

Calendari aproximat de les proves d'avaluació

-Test a classe de la Part 1: setmana 3

-Presentació oral: setmanes 11-12

-Examen oral de la part 1: setmana 8

-Examen escrit de la part 1: setmana 8

-Examen escrit de la part 2: setmana 14

 

Recuperació 

Només es podrà optar a la recuperació en els següents casos:  

-L'alumnat que hagi aprovat (amb un mínim d'un 5) un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim del 60% de la qualificació total. Només es podrà recuperar un màxim de DUES activitats d'avaluació. 

-Es necessitarà un mínim de 3,5 per recuperar qualsevol prova d'avaluació. 

 

No són activitats recuperables: 

-participació activa i contribució significativa a les activitats d'aprenentatge

-presentació oral

-test a classe de la part 1 (es recupera superant l'examen escrit de la Part 1 (pronúncia). 

 

Després de la recuperació, la nota màxima assolible (de l'activitat recuperada) és un 6. 

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions per mitjà de la plataforma Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit de la part 1 (individual) 20% 1 0,04 4, 7, 21
Examen escrit de la part 2 (individual) 25% 2 0,08 5, 7, 10
Examen oral de la part 1 (individual) 20% 0,3 0,01 21, 30
Participació activa i contribució significativa a les activitats d'aprenentatge (individual) 5% 1 0,04 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35
Presentació oral (en grup) 20% 0,5 0,02 8, 9, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 34
Test a classe de la part 1 (individual) 10 % 1 0,04 7

Bibliografia

Part 1:

Hancock, Mark (2012) English Pronunciation in Use. Self-study and Classroom Use. Intermediate (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Estebas Vilaplana, Eva (2009) Teach Yourself English Pronunciation: An Interactive Course for Spanish Speakers. Madrid: UNED. See also on: https://canal.uned.es/video/5aa908a9b1111f19028b4567  

Smith, Jonathan and Annette Margolis (2007) Pronunciation: Study Book. Reading: Garnet Education.

Solé, Maria-Josep (1991) Stress and Rhythm in English. Revista Alicantina de Estudios Ingleses 4: 145-162. Downloadable from: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5496/1/RAEI_04_13.pdf

Rogerson, Pamela and Judy B. Gilbert (1990) Speaking Clearly. Cambridge: CUP.

Wells, John C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman

Web resources:

English Pronunciation Training by Núria Gavaldà - https://www.youtube.com/user/ngav1/videos

Department of Phonetics and Linguistics UCL - Identify the symbol:http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/findrp.htm

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html

Sheep or ship? (vowels): http://www.shiporsheep.com/

Phonetics: The sounds of spoken language (English and Spanish), University of Iowa: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/# (consonant profiles)

Type IPA phonetic symbols: http://ipa.typeit.org/

 

Part 2:

Hughes, Glyn S. (2001) A Handbook of Classroom English. Oxford:  Oxford University Press.

Salaberry, Sagrario (1995) Classroom Language. London: Macmillan.

Slattery, Mary and Jane WIllis (2001) English for Primary Teachers: A Handbook of Activities and Classroom Language. Oxford: Oxford University Press.

Spratt, Mary (1994) Language for the Teacher: A Language Development Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Web resources

http://www.usingenglish.com/files/pdf/classroom-language-moving-around.pdf

http://www.pearsonlongman.com/young_learners/pdfs/classroomlanguage.pdf

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/ELT-17-screen-Language-Improvement.pdf

 

General reference language materials

Kennedy-Scanlon, Michael, Juli Cebrian & John Bradbury (2011) Guided Error Correction.: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. Level C1.1 and C1.2. Bellaterra: Publicacions de la UAB.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2005) English Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: CUP.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2005) Test Your English Vocabulary in Use Advanced. Cambridge: CUP.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2007) English Phrasal Verbs in Use Advanced. Cambridge: CUP.

McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge:  CUP.

Parrott, Martin (2000) Grammar for English Language Teachers. Cambridge:  CUP.

Vince, Michael (2008) MacMillan English Grammar in Context Advanced. London: MacMillan Heinemann.

Vince, Michael and Emmerson, P. (2003) First Certificate Language Practice (with key). Oxford: Macmillan.

Swan, Michael (2005) Practical English Usage (3rd ed.) Oxford: OUP.

Swan, Michael and Catherine Walter (1997) How EnglishWorks: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press.

Yule, George (2006) OxfordPracticeGrammar. Advanced (with key). Oxford: Oxford University Press

 

A selection of Internet resources for language learning and teaching

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (BBC)

http://www.learnenglish.org.uk/ (British Council)

 

Digital newspapers (news pieces on education)

https://www.theguardian.com/education 

https://www.independent.co.uk/news/education 

https://www.nytimes.com/section/education 

https://www.washingtonpost.com/education/ 

https://www.irishtimes.com/news/education 

https://www.theguardian.com/australia-news/australian-education

 

Dictionaries

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP.

Collins Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, CUP.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary, 6th ed., Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

 

On-line dictionaries

http://www.ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of Contemporary English)

http://www.merriam-webster.com/ (Merriam-Webster dictionaries on line)

http://dictionary.cambridge.org/ (Cambridge dictionaries on line)

https://www.freecollocation.com (Online collocations dictionary)

http://wordreference.com (multilingual dictionary)

 

 

 

Programari

No es farà servir cap programari específic