Logo UAB
2022/2023

L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC

Codi: 103580 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Melinda Dooly Owenby
Correu electrònic:
melindaann.dooly@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mónica Lopez Vera

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Nota important: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en el cas que hi ha qualsevol restricció a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Objectius

Aquest curs és obligatori per a l’alumnat matriculat en la Menció d'anglès i optatiu per a qualsevol estudiant d'Educació Primària. S’adreça a tots els futurs mestres interessats a integrar l'ús de les tecnologies per promoure l'aprenentatge de llengües i el treball col·laboratiu. Aquesta assignatura aspira a obrir el camí de la capacitació del professorat d'Educació Primària per a tasques docents relacionades amb l'ensenyament de llengües estrangeres, i la utilització d'aquestes llengües per a la participació de les escoles en programes internacionals de mobilitat i de promoció del plurilingüisme. Els continguts del curs inclouen els principis bàsics d'ensenyament plurilingüe, tal com es recomana en documents a nivell Europeu, com l’“European Portfolio for Student Teachers of Languages” (EPOSTL, 2007), la “Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education” (CoE, 2015) i l també inclou les característiques destacades en l'informe executiu EVALUATE (2019) sobre les competències pedagògiques-digitals requerides per a l'intercanvi virtual per promocionar l'aprenentatge de llengües. El curs té com a objectiu ajudar els mestres a facilitar les competències comunicatives de l’alumnat, dissenyar i aplicar eficaçment tasques d'aprenentatge de llengües i continguts, utilitzar projectes plurilingües per a l'aprenentatge interdisciplinari, desenvolupar criteris d'avaluació mitjançant descriptors de competències, promoure la sensibilització i la consciència lingüística i intercultural i reflexionar sobre la pràctica docent com a eina valuosa per a la formació permanent —tot això a través del'ús de tecnologies, sobretot la media social per comunicar-se amb ‘partners’ en altres parts del món. L’anglès com a llengua franca (o English as a Lingua Franca: ELF) serà l'idioma de la comunicació acadèmica d’estudiants i professorat en aquest curs, incloent documents escrits (programa, lectures, etc.) i documents audiovisuals (videoconferències, comunicació digital, etc.), així com la llengua vehicular de la classe presencial.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 4. Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
 5. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 6. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 7. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 8. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 9. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 10. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 11. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 12. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 13. Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
 14. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 15. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 16. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 17. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 18. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 19. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 20. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 21. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 22. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 23. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 24. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 25. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 26. Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius.
 27. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d'expertesa.
 28. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 29. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 30. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 31. Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents de llengües i cultures diverses.
 32. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 33. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 34. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 35. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 36. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 37. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 38. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 39. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 40. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 41. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

 • Les teories de l'adquisició de llengües.
 • Principis teòrics dels enfocaments comunicatius per a l'ensenyament de llengües estrangeres: Communicative Language Teaching (CLT), Aprenentatge de llengües mitjançant projectes (PBLL), projectes telecol·laboratius, etc. (TcLL).
 • Criteris per al disseny, la implementació i l'avaluació de materials i programes docents basats en els enfocaments comunicatius (CLT, PBLL i TcLL) amb el suport de les TIC.
 • Tipologies de projectes d'aprenentatge de llengües (PBLL) a l'Educació Primària i infantil (el disseny d'activitats d'ensenyament de llengües estrangeres) amb el suport de les TIC.
 • Criteris per a l'avaluació de competències comunicatives en una llengua estrangera, incloent-hi les actituds interculturals necessàries per al treball en equip.
 • Pràctiques articulades a l’entorn d’equips de treball (p.e. telecol·laboratives).
 • Activitats col·laboratives i telecol·laboratives.
 • Estratègies per fomentar la interacció comunicativa amb un propòsit real (p. e. a través de projectes TcLL).
 • Activitats d'auto i coavaluació.
 • Les tecnologies en l'aprenentatge de les llengües estrangeres: tècniques i recursos.

Metodologia

Aquest mòdul combina l'aprenentatge dialògic amb la tel·lecolaboració i l'ús de materials ‟flipped” (d’instrucció invertida). Prenent la premissa subjacent del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) que l'aprenentatge dels estudiants ha de promoure una major autonomia de l'estudiant, l'enfocament d'aquest curs posa el mateix èmfasi en el treball realitzat fora de la classe com en les activitats que tenen lloc dins de l'aula. Per facilitar aquest tipus d'aprenentatge, l'ús de la tel·lecolaboració (interactuant amb estudiants d'altres parts del món) és un nexe central per al procés d'aprenentatge d'aquest mòdul, així com la realització de les activitats preparades per a la instrucció invertida (flipped instruction). D'aquesta manera, s'espera que el conjunt d’estudiants (futures i futurs mestres) participin activament en situacions d'aprenentatge presencials (dins de l'aula) i autodirigides (mitjans les tecnologies de comunicació), que promoguin el desenvolupament epistèmic (tant en continguts com en llengües) per després reflexionar sobre com poden transferir aquests coneixements a contextos similars per al seu alumnat. Si bé aquest enfocament ja estava implementada abans de la situació actual de salut, s’estendrà a incloure un enfocament híbrid d’ensenyament-aprenentatge que implicarà més docència en línia, complementat per presencialitat (docència mixta), segons les condicions existents. En el cas que sigui necessari, la docència es pot canviar completament en línia (sincrònica i asíncrona). Es poden consultar exempcions a l'apartat d'avaluació. Es vetllarà per un ús no discriminatori de la llengua i per les pràctiques inclusives. 

Per a informació més detallada sobre aquest enfocament, podeu consultar: Sadler, R. & Dooly, M. (2016). Twelve years of telecollaboration: What we have learnt. ELT Journal, 70(4), 401-413.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, activitats virtuals, discussió de lectures, presentación de treballs per part dels estudiants, i debats i reflexions sobre qüestions fonamentals dels continguts 45 1,8 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 26, 31, 33, 34, 35
Tipus: Supervisades      
Treball telecol·laboratiu, desenvolupament de projectes, anàlisi en profunditat de temes específics del contingut 30 1,2 1, 4, 11, 13, 18, 26, 31, 33, 34, 35
Tipus: Autònomes      
Preparació individual i grupal dels treballs, anàlisi i presentació de documents, lectures, debats, treball de reflexió, elaboració projectes, estudi individual, treball en grup telecol·laboratiu 75 3 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 26, 31, 33, 34, 35

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura ha de permetre constatar l'assoliment de les competències identificades. Per tant, l'assignatura és d’avaluació continuada, amb una finalitat formativa, i es realitzarà al llarg del curs mitjançant diverses activitats. L'avaluació continuada inclou avaluació per part del professorat sobre la participació, la reflexió crítica i l'actitud de l'estudiant al llarg del curs. Atesa la importància de la participació, l'assistència* és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% de les classes/activitats en línia, en cas contrari es considerarà que és no avaluable. Arribar tard a o marxar abans de la classe/activitats en línia significa una penalització en la nota de participació. Per poder superar el curs, es requereix un mínim de participació del 80% en totes les activitats establertes (activitats preparatòries, virtuals, i a l’aula).

Les qualificacions finals es calcularan a través d'l'ús de les múltiples dades recopilades al llarg de el curs (avaluació per parelles, autoavaluació i avaluació de la professorat, tant de les presentacions, com del treball en grup, resultats de el projecte, etc.). Específicament, el curs serà avaluat a través d'aquests instruments:

 • Activitats telecolaborativas (autodirigida) i activitats de classe; compliment d'activitats assignades per instrucció "Flipped"; Autoreflexió individual (ej. diari, carpeta): Avaluació contínua a través de parelles i autoavaluació i mitjançant l'avaluació docent.
 • Producte final i la seva defensa oral.
 • Examen a línia (data per determinar)

Nota important: Degut al fet que de la naturalesa del curs (especialitzacióen l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera), s'avaluarà per separat la competència comunicativa en la llengua d'instrucció del mòdul (l'anglès). L’alumnat que no aprovi aquesta avaluació lingüística (a través d'avaluació continuada) no podrà superar el mòdul. Aquesta nota es calcularà progressivament a través de rúbriques d'avaluació segons les activitats del mòdul (activitats escrites, orals, etc.).

Requisits per aprovar el curs:

 • Complir amb la feina autodirigit assignada: activitats telecol·laboratives i activitats preparatòries en línia (Flipped materials), reflexió final i projecte en grup (mitjanes de resultats obtingudes al llarg del curs).
  • Això inclou la contribució individual i el compromís demonstrable de l'individual amb els materials i continguts del mòdul: (mitjanes de resultats recopilats al llarg del curs, exàmen online).
  • Competencia comunicativa demostrable en la lengua meta (ver comentario anterior)
 • Complir amb les activitats a classe: treball col·laboratiu i individual (debats, exhibicions de tecnologia, ensenyament entre parelles, etc.: mitjanes de resultats recopilades al llarg del curs).

Per aprovar el mòdul, cal superar els el seguents blocs d'avaluació. Cada bloc es compon de diferents avaluacions i valoracions acumulatives. Aquests tres blocs es divideixen en percentatge entre individus i grupals d'aquesta manera:

 1. Treball individual: participació, carpeta i subproductes, producte final, reflexió; competència comunicativa en la llengua meta i examen: 50% (avaluació de la professora, entre parells i autoavaluació)
 2. Actividades autònomes: implicació amb els materials 'flipped', subproductes, producte final (avaluació de la professora; autoavaluació): 25%
 3. Actividades supervisades i treball en grup: participació en els grups telecol·laborativos, subproductes, producte final: (avaluació de la professora; avaluació entre parells): 25%

Per aprovar el mòdul, cal superar tots els blocs*. L'estudiant pot optar per un examen global dels continguts que s'administrarà individualment en un format d'entrevista al febrer de 2023 (data que es determinarà en col·laboració amb les persones afectades).

*A causa del component de treball telecol·laboratiu continu amb un grup extern durant el curs, no hi ha opció de recuperar el primer bloc amb un examen. En cas de no superar aquest bloc, l'alumne haurà de presentar el disseny d'un projecte d'aprenentatge de llengües telecol·laboratiu, basat en els principis teòrics presentats en el mòdul. Ha de lliurar-lo abans del 31 de desembre de 2022.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc a què correspongui el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció als dos alumnes. En cas de reincidència se suspendrà tota l'assignatura.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats autònomes (activitats programades; materials 'flipped', etc.) 25% 0 0 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39
Activitats supervisades i treball en grup (activitats programades; telecol·laboració, etc.) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41
Avaluació individual (avaluació continua, exàmen; competències lingüístiques en llengua meta) 50% 0 0 4, 10, 13, 18, 20, 29, 31, 35, 40

Bibliografia

Bibliografia recomanada (no tota la lectura d'aquesta llista s'utilitzarà específicament durant les activitats dirigides, però són útils per al treball autònom.) Es donarà bibliografia específica per a les
activitats al començament del curs o durant el curs. Deguda a la ràpida actualització d'enllaços web, es donarà una llista al començament del curs.

 

Programari

L'enfocament de l'assignatura és l'ús a tecnologia en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, per tant, es posa èmfasi en l'exploració de la tecnologia. Això implica l'ús d'aplicacions i tecnologia innovadora al llarg de el curs, que es determinarà mitjançant la negociació entre l'alumnat i el professorat.

Eines organitzatives per al curs:

 • VLE: Moodle
 • Intercanvi virtual: Zoom

Agenda d'el curs interactiu: accessible a través d'ordinador, tauleta o mòbil

Tallers: tecnologia recomanats (es poden compartir):

 • Telèfons mòbils i / o tabletes (per a entorns de geocaché, realitat augmentada i realitat virtual)

Eines / tecnologia que es proporcionaran pel seu ús a l'aula:

 • headsets VR
 • càmeres 360º