Logo UAB
2022/2023

Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català)

Codi: 103560 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Guardiola Criach
Correu electrònic:
susagna.guardiola@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

En iniciar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements gramaticals avançats per a traduir i interpretar en la llengua A.
 • Comprendre textos complexos de tipologia diversa i amb problemes de variació lingüística en la llengua A.
 • Comprendre textos generals d’estructura clara en llengua B anglès.
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts.
 • Produir textos de tipologia diversa sobre temes generals d'àmbits coneguts.

  [MECR  C1.1]

Nivell de domini de la llengua exigit:

Idioma A català: Nivell nadiu

Idioma B anglès: Nivell C1.3  MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

 

Objectius

La funció de l’assignatura és posar a l’abast de l’estudiant els coneixements teòrics i metodològics propis de la interpretació consecutiva així com introduir l’estudiant a les tècniques bàsiques d’aquesta modalitat perquè pugui posar-les en pràctica en situacions professionals simulades de poca dificultat.

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 • Demostrar que coneix els aspectes professionals de la interpretació consecutiva i situar-la en el continuum de la interpretació (social, bilateral, chuchotage, simultània).
 • Demostrar que ha assimilat els principis metodològics de la interpretació consecutiva.
 • Demostrar que és capaç d'analitzar un missatge oral des d'un punt de vista cognitiu com a preparació per realitzar la tasca de presa de notes.
 • Demostrar que ha desenvolupat un sistema de presa de notes personalitzat per tal de realitzar una interpretació consecutiva de curta durada i en situació pre-professional de B-A.
 • Demostrar que domina les tècniques bàsiques de la interpretació consecutiva en les situacions de major freqüència d'ús.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements temàtics per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Dominar els aspectes professionals de la interpretació.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la interpretació.
 • Produir textos orals en llengua A per poder interpretar.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Resoldre problemes d'interpretació consecutiva.
 • Resoldre problemes de traducció a la vista.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder interpretar.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes d'interpretació.
 3. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes d'interpretació.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder interpretar: Aplicar estratègies per a adquirir coneixements temàtics per poder interpretar.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits.
 6. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits
 7. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació consecutiva.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la interpretació.
 9. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió d'intèrpret.
 10. Identificar el caràcter textual i dinàmic de l'equivalència traductora: Identificar el caràcter textual i dinàmic de la equivalència traductora.
 11. Identificar els problemes de traducció propis de la interpretació consecutiva: Identificar els problemes de traducció propis de la interpretació consecutiva.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de la traducció a la vista: Identificar els problemes de traducció propis de la traducció a la vista.
 13. Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari: Identificar la interpretació com un acte de comunicació adreçat a un destinatari.
 14. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per a poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per a poder interpretar.
 15. Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació consecutiva: Integrar adequadament les diferents fases d'una interpretació consecutiva.
 16. Integrar adequadament les diferents fases d'una traducció a la vista: Integrar adequadament les diferents fases d'una traducció a la vista.
 17. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals i temàtics per resoldre problemes d'interpretació bilateral.
 18. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre els problemes que puguin sorgir durant una interpretació consecutiva.
 19. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes d'interpretació.
 20. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 21. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals, adequats al context i amb correcció lingüística.
 22. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 23. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 24. Tenir coneixements temàtics per poder interpretar: Tenir coneixements temàtics per poder interpretar.
 25. Treballar en equip: Treballar en equip.
 26. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 27. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació consecutiva: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes d'interpretació consecutiva.
 28. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció a la vista: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció a la vista.

Continguts

Característiques específiques de la interpretació consecutiva en relació amb d’altres modalitats d’interpretació (bilateral, social, chuchotage, simultània).

Situacions comunicatives pròpies de la interpretació consecutiva: reunions confidencials, conferències de premsa, entrevistes, missions oficials.

Àmbits d’ús de la interpretació consecutiva: internacional, nacional, sector públic, sector privat.

Aspectes metodològics i tècnics de la interpretació consecutiva:

 • tècniques de parlar en públic,
 • presa de notes,
 • traducció a la vista.

Iniciació a les pràctiques d’interpretació consecutiva a través de situacions simulades de nivell pre-professional.

Ús correcte de les cabines i del sistema de gravació.

Metodologia

La docència de l’assignatura s’organitzarà en els següents tipus  d’ activitats formatives:

 • Resolució de problemes.
 • Realització de tasques.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Resolució d’exercicis.
 • Presentacions de treballs individuals/en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge de la presa de notes i elaboració d'un sistema personalitzat 10 0,4 15, 27
Exercicis de reformulació 5 0,2 1, 21, 22, 23
Exercicis de traducció a la vista 8 0,32 1, 4, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
Exercicis d'interpretació consecutiva 14 0,56 1, 13, 21, 22, 23
Exercicis supervisats d'escolta analítica i memòria 5 0,2 5
Tipus: Supervisades      
Creació del glossari 3 0,12 3
Desenvolupament d'un sistema individualitzat de presa de notes 10 0,4 11, 15, 27
Recerca de material en llengua B per a la pràctica autònoma 12 0,48 1, 3, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació* 5 0,2 2, 10, 13, 14, 17, 18
Lectura de premsa nacional i estrangera; escolta de discursos per Internet, podcasts, etc. 20 0,8 4, 14, 17, 18, 19, 24
Pràctiques de presa de notes* 35 1,4 11, 15
Pràctiques de traducció a la vista 15,5 0,62 1, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluació

L’estudiant haurà de lliurar evidències d’aprenentatge en format de treballs gravats i realitzar unes proves.

 L’avaluació d’aquesta assignatura consistirà en 3 proves.

 L’avaluació de les proves es basarà en quatre paràmetres: 

 • Integritat del text oral en la prestació de l’ estudiant (és a dir, que no hi hagi ni omissions ni afegits).

• Fidelitat de la interpretació respecte al discurs original (absència de distorsió).

• Qualitat de la prestació oral de l’estudiant.

• Nivell d’expressió adequat al text i al públic. 

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Avaluació

L’avaluació és continuada. L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació.  La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitats i el seu pes sobre l’avaluació de l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificaciómitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PRIMERA PROVA AVALUABLE: PRESA DE NOTES 25% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SEGONA PROVA AVALUABLE: TRADUCCIÓ A LA VISTA 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
TERCERA PROVA AVALUABLE: PROVA FINAL. INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA AMB PRESA DE NOTES 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Bibliografia

Llibres

Gillies, Andrew: Note-Taking for Consecutive Interpreting. Manchester, UK & Northampton MA, St. Jerome Publishing, 2005

[Recurs electrònic UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1979589?lang=cat]

 

Jones, Roderick: Conference interpreting explained. Translation Theories Explained. Manchester, St. Jerome Publishing,1998

[Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1411017?lang=cat]

 

Phelan, Mary: The Interpreter’s Resource. Clevedon; Buffalo; Toronto; Sydney: Multilingual Matters, 2001

[Recurs electrònic UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1802278?lang=cat]

 

Pöchhacker, Franz: Introducing Interpreting Studies. Londres; Nova York, 2004

[Recurs electrònic UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2064794?lang=cat]

 

Rozan, Jean-François: La prise de notes en interprétation consécutive. Ginebra, Université de Genève,1979

[Disponible en línia: https://kupdf.net/download/j-f-rozan-la-prise-de-notes-en-interpretation-consecutive_59c126d508bbc51717686fd4_pdf]

 

Seleskovitch, Daniça: Langages, langues et mémoire. Paris, Lettres Modernes: Minard, 1975

[Localització UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1797585?lang=cat]

 

Altres recursos

Advice for students wishing to become conference interpreters”: http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article25

Programari

 • Aula virtual: Moodle.
 • Processador de text: Word (o similar).
 • Lector de PDF: Acrobat Reader (o similar).
 • Navegador: Chrome (o similar).
 • Editor d'àudio: Audacity (o similar).