Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 103546 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
J. Reinaldo Martinez Fernandez
Correu electrònic:
josereinaldo.martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El Treball Fi de Grau, com el seu nom indica, és la última de les assignatures que es cursen en relació al grau. Per aquesta raó, es recomana que es matriculi el curs que es cregui que s'acabarà el grau.

Per poder matricular el Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau d'Educació Social.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d'un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Conèixer i aplicar processos de recollida de la informació, anàlisi, tractament i valoració d'aquesta, per a la millora de la pròpia pràctica professional i la fonamentació de l'acció professional.
 • Desenvolupar processos d'obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l'acció socioeducativa
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Utilitzar informació i coneixement de les diferents fonts i contextos (informes, articles, etc.) propis de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els principals referents conceptuals i epistemològics que conformen les principals teories de l'educació.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar de manera comprensiva i crítica els models d'investigació i valora la seva aportació en la millora de la professió.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aproximació a la realitat educativa a través de l'aplicació de tècniques d'obtenció de dades primàries en accions educatives, descriure'ls etnogràficament i analitzar-los críticament.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Conèixer i dominar les diferents fonts del coneixement disciplinar.
 8. Discernir les particularitats educatives d'entorns i subjectes segons diferents variables (cicle vital, sexe, grup social).
 9. Dissenyar projectes i accions adaptades als contextos educatius i als destinataris de les mateixes.
 10. Elaborar informes a partir dels resultats obtinguts.
 11. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Realitzar propostes filosòfico-pedagògiques per a la millora de l'acció educativa.
 17. Saber defensar o refutar l'adscripció o ús de paradigmes filosòfics i antropològics en funció d'interessos propis i objectes d'interès educatius.
 18. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 19. Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

El TFG ofereix un ampli ventall de temàtiques vinculades a les diferents àrees de coneixement de la titulació d'Educació Social.

Metodologia

 

Metodologia

L'assignatura del TFG no té activitats de docència dirigida. És per això que l'aula virtual habilitada a través del Campus Virtual és l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació, la figura tutora i l'alumnat, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'alumnat consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

L’alumnat pot seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles per rigorós ordre d'expedient acadèmic, durant el període que s'estableix a l'inici de curs.

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom, i d'activitats d'avaluació.

L'activitat supervisada conté dos formats diferents de tutories que tan poden ser en grup com individuals: les tutories obligatòries i les tutories d’ampliació. S’estableixen 4 tutories obligatòries repartides en les diferents fases del procés. L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 4 hores més de tutories d’ampliació, que es pactaran entre l'alumnat i la figura tutora. Cal recordar que les tutories obligatòries són presencials. La primera tutoria obligatòria es recomana que sigui grupal. L’alumnat que estigui en programes de mobilitat pot realitzar totes les tutories virtualment.

 

L'elaboració del TFG es planteja com un procés continu amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l’alumnat 25 hores), una fase de desenvolupament (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació de l'informe (amb aproximadament 50 hores de càrrega). El procés del TFG s'iniciarà amb una sessió plenària on s'explicaran els aspectes generals de l'elaboració del TFG.

 

Dins el procés cal fer:

 

 • Una 1a tutoria obligatòria sobre Temes i Objectius, convocada por la figura tutora, una vegada s'hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques. Durant aquesta primera tutoria es programaran de mutu acord la resta de tutories obligatòries –que no haurien de superar les 8h de dedicació- i les tutories d’ampliació –que no haurien de superar les 4h.

 

 • Una 2a tutoria sobre el Plantejament del projecte, abans del 1r lliurament.

 

 • Una 3ª tutoria obligatòria sobre el desenvolupament, abans del 2n lliurament.

 

 • Una 4a i darrera tutoria obligatòria sobre Metodologia i Resultats, abans del darrer lliurament (Informe final del TFG).

 

Durant aquest procés l'alumnat ha de lliurar les 3 evidències d'avaluació, que es detallen en l'apartat d'Avaluació, en les dates establertes obligatòriament. Tots els lliuraments es faran pel espai virtual habilitat.

 

ORIENTACIÓ I TIPOLOGIA DEL TFG

L'alumnat pot triar entre dues tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora i l'opció investigadora (que pot ser de recerca de nivell bàsic sobre un tema o d'aprofundiment sobre un concepte teòric). Independentment de l'opció triada, pot consensuar amb la figura tutora entre presentar-lo enforma de memòria o en format d'article científic.

Tant si es fa en format memòria com en format article, ha de ser escrit en CATALÀ.

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). La normativa APA es pot consultar a:https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf  

 

A)    OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA: Formulació d'un projecte d'intervenció / innovació en un context socioeducatiu particular. Aquesta modalitat de TFG permet considerar quatre tipologies de treballs:

 

 • TFG d’intervenció. Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació educativa o socioeducativa en un context específic. Aquesta modalitat pot concretar-se en: a) l'estudi diagnòstic d'aquella realitat, b)  el disseny i implementació d'un projecte en un àmbit professional, c) l’ avaluació d'un projecte ja existent (cal que el projecte estigui sent implementat).
 • TFG de creació i innovació. Consisteix en desenvolupar una proposta adreçada a la creació, elaboració, disseny de productes o serveis educatius i/o socioeducatius en un context específic.
 • TFG d’emprenedoria. Consisteix en desenvolupar una proposta d’emprenedoria (tradicional o social) en l’àmbit educatiu i/o socioeducatiu.
 • TFG d’Aprenentatge i Servei (ApS). Aquesta modalitat consisteix en la realització d’un treball d’aplicació real en una entitat i requerirà de la coordinació amb l’entitat per desenvolupar el projecte, sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a (més informació a Més que un TFG!) Aquesta opció només admet TFG anuals.

 

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució a on realitzin les pràctiques, podran beneficiar-se de l'anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut. És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi, i per tant un suspès al TFG.

 

B) OPCIÓ D'INVESTIGACIÓ:

 • TFG Proposta de recerca empírica. Consisteix en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com anàlisi i interpretació de la informació).

 

 • TFG Aprofundiment basada en revisió bibliogràfica sistemàtica. Consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat ha d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles

 

ESTRUCTURA DE L’INFORME FINAL OMEMÒRIA DEL TFG (3a evidencia d’avaluació)

Independentment de l’opció de TFG triada, la 3a evidència d’avaluació, i que es correspon amb l’Informe o Memòria final del TFG es pot presentar en dos formats diferents:

 

1.- FORMAT MEMÒRIA

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

 • Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament). Apartat de referències bibliogràfiques i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).
 • La portada ha d’incloure:

-       Universitat Autònoma de Barcelona

-       Nom de l'autor/a

-       Títol del TFG

-       Data i convocatòria de lliurament

-       Grau cursat

-       Nom i departament de la figura tutora

 

Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

2.- FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

L'alumnat que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:

 • Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos) (aproximadament 10-12 pàgines DINAA4).
 • Resum de 7 o 8 línies en català més la traducció del resum en anglès.
 • Llista d'entre 5 i 8 paraules clau.
 • Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.
 • Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, discussió, conclusions i valoracions finals.
 • S'hi poden adjuntar, al final del text, esquemes, taules gràfics fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l'article.
 • La portada ha d’incloure:

-       Universitat Autònoma de Barcelona

-       Nom de l’autor/a i correu electrònic

-       Títol del TFG

-       Data i convocatòria de lliurament

-       Nom i departament de la figura tutora

En el cas que la figura tutora ho veiés factible, es pot animar a l'alumnat a publicar l'article en una revista. La figura tutora, doncs, haurà d'ajudar a la persona autora en l'adaptació de l'article als criteris de rigor i presentació de la revista escollida. La propietat intel·lectual del TFG serà de la persona autora del treball. Tot i així, entenent que la figura tutora ha contribuït a la seva elaboració, en el cas que es procedeixi a la seva divulgació es requerirà el consentiment tant de la persona autora com de la figura tutora que haurà com a coautor/a en segon terme.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió Plenària 2 0,08 2, 3, 6, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 142 5,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

 

 

L'avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències:

 • Evidència 1: Plantejament del projecte. Aquest document es lliurarà el 11 de novembre (convocatòria febrer) o 16 de desembre (convocatòria juny i setembre), i representa el 15% de la nota final.

 

 • Evidència 2: Desenvolupament. Aquest document es lliurarà el 9 de desembre (convocatòria febrer) o el 3 de març (convocatòria juny i setembre) i representa el 35% de la nota final.

 

 • Evidència 3. Informe Final. Aquest document, que ha de seguir l'esquema explicat anteriorment es lliurarà el 20 de gener (convocatòria febrer), el 2 de juny (convocatòria juny) o l'1 de setembre (convocatòria setembre) i representa el 50% de la nota final.

 

Els lliurament són obligatoris i no re-avaluables.

Si un alumne/a no entrega alguna de les evidències, la nota d'aquella evidència serà un 0.

Aquests documents s'han de lliurar obligatòriament a través del espai virtual habilitat per la coordinació de la titulació en els terminis establers.

Els feed-backs de la figura tutora, també s'han d'enviar a través d'aquest espai com a molt tard 15 dies després de la data de tancament del lliurament en la convocatòria ordinària.

Tant les característiques dels documents com les rúbriques d'avaluació dels mateixos es publicaran al espai virtual.

En cas que es detecti un % de plagi superior al 20% la nota del TFG serà 0. Encara que l’alumnat pugui treballar una mateixa temàtica el document d'informe final ha de ser inèdit i completament individual. D'acord amb la normativa de la UAB es valorarà l’execució d'altres mesures com l'obertura d'un expedient acadèmic.

Per poder presentar el treball en la convocatòria de setembre cal que l'alumnat sol·liciti el canvi de convocatòria a Gestió Acadèmica en el període establert. En cas contrari, la nota que apareixerà a la convocatòria de juny serà un NO Avaluable i no hi haurà convocatòria de setembre.

 

TRIBUNALS D’EXCEL.LENT- MH

Només poden accedir a MH aquelles persones que obtenen una qualificació de 9 o superior per part de la figura tutora, tenen el vistiplau de la corresponen l’Unitat Departamental i es comprometen a presentar el seu treball davant del tribunal.

Els tribunals es realitzaran en les següents dates:

Convocatòria de febrer: al llarg de la setmana del 13 al 16 de febrer.

Convocatòria de juny: al llarg de la setmana del 26 al 30 de juny 

Convocatòria de setembre: 6 de setembre

El número de Matrícules d'Honor a atorgar a la convocatòria de febrer, juny i setembre anirà en funció al número d'alumnes que es presentin a cada convocatòria, sempre hi quan representin el 5% de l'alumnat matriculat.

L'exposició de la defensa del TFG ha de ser de màxim 10 minuts de durada, temps en el que s'espera que l'estudiant expliqui el seu treball a partir d'un pòster en format digital. A continuació, el tribunal disposarà de 10 minuts per fer les preguntes que consideri pertinents. Aquest tribunal només avaluarà l'exposició oral del treball i no el document escrit.

Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i de l’alumnat convocats, hi podran assistir com a públic altres persones que ho desitgin, sempre iquan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. Els estudiants estan obligats a assistir a tot l'acte de presentació dels TFGs del tribunal que tinguin assignat.

 

 

 

 Moments

Responsable

 Temporal  Hores

 % avaluació

Data d'entrega

màxima 

Data de retorn

de l'avaluació

 Presentació TFG Coordinador/a 

 Setmana 2

(1r sem)

1,5       
 Temes i objectius Tutor/a    

 Setmana 6-8

(1r sem)

1,5       
 Plantejament del projecte Setmana

13-14

(1r sem)

1,5    15%  16 de desembre  13 de gener
 Desenvolupament

 Setmana 3-4

(2n sem)

1,5    35%  3 de març  17 de març 
 Metodologia, resultats

Set 11-12

(2n sem)

1,5      
Lliurament de l'informe final de TFG            50%  2 de juny    17 de juny

1 de setembre

 4 de setembre 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupament 35% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19
Informe final 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Plantejament del projecte 15% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16

Bibliografia

La bibliografia dependrà del tema que es vulgui desenvolupar, el tutor/a orientarà amb bibliografía més específica. A nivell general es recomana:

Blanch, S., Pérez, E., i Silvente, J. (2018). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Caro, M.T. (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Madrid: Pirámide.

Ferrer, V., Carmona, M., i Soria, V. (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill.

Quivy, R., i Van Carnpenhoudt, L. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Mexico DF: Limusa.

Sánchez, A., Olmos Rueda, P., Torrado Fonseca, M., i García López, J. (2006). Trabajos de fin de Grado y

Postgrado. Madrid: ALJIBE

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

Villar, J.J. (2010). Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado: notas para estructurar de manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado. Barcelona: Astro Uno.

Es pot consultat també el DDD on es publiquen els TFG de MH del grau.

Programari

 


CAP PROGRAMARI ESPECÍFIC