Logo UAB
2022/2023

Introducció a les Literatures Romàniques

Codi: 103370 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2502533 Estudis Francesos OT 3 1
2502533 Estudis Francesos OT 4 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Cerdà Subirachs
Correu electrònic:
jordi.cerda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'alumne podrà realitzar els treballs, les proves orals o escrites en qualsevol llengua romànica

Prerequisits

 No s’escau.

Objectius

                                             

És innombrable la quantitat d'imatges diverses que hem tingut al llarg de la història del món medieval. El ventall comprèn des de la més absoluta negativitat, expressada per alguns pensadors renaixentistes, fins a la sublimació que va fer-ne el Romanticisme. En els últims anys, la novel·la històrica s'ha alimentat d'ella generant alhora també una imatge determinada. En aquesta assignatura es proposa a l'estudiant una aproximació a la literatura medieval europea, a la societat que la va produir i la va consumir i a la repercussió que va tenir a posteriori en les arts i la cultura occidental en general. Per això insistirem en la lectura de les fonts originals i la reflexió filològica, hermenèutica, que els crítics literaris han fet d'aquestes fonts.

 

 

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Estudi comparat i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Francesos
 • Analitzar des d'una perspectiva contrastiva i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals. 
 • Demostrar que coneix les primeres literatures europees en llengües romàniques medievals.
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Analitzar documents literaris medievals orals i escrits. 
 3. Analitzar les literatures romàniques en el seu context social, religiós i polític.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 5. Descriure els primers monuments lingüístics i literaris medievals.
 6. Identificar i analitzar textos originaris de la tradició literària europea. 
 7. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Ser capaç de definir els gèneres literaris medievals. 
 10. Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals. 

Continguts

1-Panorama lingüístic de la Romània medieval: hibridació lingüística i constitució de les llengües literàries

2. Literatura comparada i filologia romànica: unitat i diversitat de la tradició romànica medieval.

3. Gèneres i tematologia en l’origen de les literatures romàniques: teoria de la recepció i teoria dels gèneres medievals

4.Cultures orals i escrites: elements constitutius de la tradició escrita medieval i aproximació a les teories de l’oralitat

5.Estructures antropològiques i literatura medieval

6.Dona i cultura medieval

7.Usos socials de la literatura medieval

El dossier de lectures es focalitzarà en les formes breus del relat més bàsic (einfache Form). De manera de poder-ne estudiar la seva adaptació a la societat medieval en la seva diversitat d’estils i funcions, com poden ser les religioses, d’entreteniment, dramàtiques, al·legòriques o morals.

 

Metodologia

 

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

-        Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

-        Pràctica d’expressió escrita i oral

-        Realització d’exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

-        Realització d’activitats autònomes: lectures de fonts primàries i crítiques, redacció i recerca bibliogràfica.

-        Sessions pràctiques de correcció i seguiment d'exercicis.

-       Classes inverses d’algun ítem del programa i posterior discussió i anàlisi de les fonts bibliogràfiques consultades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Descripció tècnica de textos a partir d'una selecció on es prioritzarà la seva diversitat lingüística i sociocultural. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Coneixement i intrepretación de la diversitat literària romànica medieval 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Establir una teoria de gèneres literaris a partir de la seva difusió oral o escrita 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades a través de proves escrites, treballs individuals i en grup, comentaris de text i presentacions.

-Mòdul de lliurament de treballs: en aquest mòdul s'avaluaran dos o més treballs amb un pes global del 45%.

-Mòdul de presentacions de textos a l'aula, amb un pes global del 25%.

-Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 30%.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà els estudiants (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà 'no avaluable' quan l'alumne hagi lliurat menys d'un 30% dels treballs assignats al curs i hagi realitzat menys del 30% de les proves. Per tant, si l'alumne ha fet més d'un 30% de cada part, se l'avaluarà.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Només tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Poden quedar excloses del procés de recuperació les activitats que es consideri que no són recuperables (per exemple, presentacions orals, treballs en grup o activitats relacionades amb la tasca docent diària)

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupar un tema del programa i exposar-lo a classe Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Gèneres literaris i transmissió: oralitat i escriptura Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plurilingüisme i pluriculturalitat Aproximació genèrica i autònoma a la tradició literària. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 Bibliografia rellevant (lectures de curs):

 

CERDÀ, Jordi (coord.) (2012). Literatura europea dels orígens. Introducció a les literatures romàniques medievals, EdiUOC, Barcelona.

D’ARRAS, Jean (2003). Mélusine. Lettres Gothiques, Paris.

Partonopeu de Blois (2006). Lettres Gothiques, Paris.

Silence (2007): Silence a thirteenth-century French romance newly edited and translated with introduction and notes by Sarah Roche-Mahdi, East Lansing : Michigan State University.

 

Bibliografia

Asperti, Stefano. (2009), Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature. Roma: Viella.

Auerbach, Erich. (1996). Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental (1942). Mèxic: FCE.

Auerbach, Erich (1969). Lenguaje literario y público en la baja latinidad y en la Edad Media, Barcelona: Seix Barral.

AA.VV (1968). Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Heildelberg: C. Winter Universitätsverlag.

Curtius, Robert Ernst (1999), Literatura Europea y Edad Media Latina. Mèxic: FCE.

Di Girolamo, Constanzo (1994), La letteratura romanza medievale. Bolònia:Il Mulino.

Heers, Jacques (2000). La invención de la edad media. Barcelona: Crítica.

Jauss, Hans Robert (1991). “Alteridad y modernidad de la literatura medieval”. A: Deyermond, A. (ed.), Historia y crítica de la literatura española. Edad Media (vol. 1/1, p. 26-35). Barcelona: Crítica.

Varvaro, Alberto (1983). Literatura románica en la Edad Media, Barcelona: Ariel.

Zumthor, Paul (1989), La letra y la voz. De la "literatura" medieval, Madrid: Cátedra.

 

 

Programari

No és necessari cap programari específic. Tot i ser improbable, si més endavant calgués es comunicaria oportunament.