Logo UAB
2022/2023

Física General: Electricitat i Magnetisme

Codi: 103271 Crèdits: 7
Titulació Tipus Curs Semestre
2501922 Nanociència i Nanotecnologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria del del Valle Benedí
Correu electrònic:
nuria.delvalle@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Enric Menendez Dalmau

Prerequisits

Per tal de cursar aquesta assignatura és molt convenient que l'alumne/a tingui assolits els continguts de matemàtiques i de física del batxillerat.

Objectius

 

1. Descriure la naturalesa vectorial del camp elèctric i la seva relació amb el potencial escalar.

2. Entendre la llei de Gauss, la seva generalitat i relació amb la llei de Coulomb i calcular camps elèctrics fent servir ambdues lleis.

3. Descriure la naturalesa vectorial d’un camp magnètic estàtic i ser capaç de calcular el camp magnètic fent servir la llei de Biot i Savart i/o la llei d’Ampère.

4. Relacionar camps elèctrics i magnètics en el domini d’aplicació de la llei de Faraday-Lenz.

5. Entendre el funcionament de dispositius que fan ús de l’electromagnètisme per al seu funcionament, especialment els diferents tipus de circuits tant en corrent continu com altern.

6. Conéixer les equacions de Maxwell i la naturalesa electromagnètica de la llum.

Competències

 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de la instrumentació i dels productes i materials químics i biològics tenint en compte les seves propietats i els riscos.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Desenvolupar treballs de síntesi, caracterització i estudi de les propietats dels materials en la nanoescala a partir de procediments establerts prèviament.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipular els instruments i materials estàndards propis dels laboratoris d'assaigs físics, químics i biològics per a l'estudi i l'anàlisi de fenòmens en la nanoescala.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Reconèixer i analitzar problemes físics, químics i biològics en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia i plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent-hi en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. "Formular i abordar problemes físics; identificar els principis físics rellevants, i usar estimacions d'ordre de magnitud i casos límit especials per arribar a una solució que ha de ser presentada explicitant-hi suposicions i aproximacions."
 2. Aplicar els continguts teòrics adquirits a l'explicació de fenòmens experimentals.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Avaluar els resultats experimentals de manera crítica i deduir-ne el significat.
 5. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 6. Descriure el funcionament de dispositius senzills que utilitzen l'electromagnetisme per al seu funcionament, especialment aquells amb corrents continus o alterns.
 7. Descriure la naturalesa vectorial d'un camp magnètic estàtic i entendre la llei de Biot i Savart i la llei d'Ampere.
 8. Descriure la naturalesa vectorial del camp elèctric i la seva relació amb el potencial escalar.
 9. Dur a terme els procediments d'anàlisi bàsics propis d'un laboratori de física.
 10. Fer cerques bibliogràfiques de documentació científica.
 11. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 12. Identificar i situar l'equipament de seguretat del laboratori.
 13. Manipular correctament els instruments habituals de mesurament en un laboratori de física.
 14. Manipular correctament els productes químics i gasos utilitzats al laboratori.
 15. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 16. Racionalitzar els resultats obtinguts al laboratori en termes de les magnituds físiques i de la seva relació amb els fenòmens físics observats.
 17. Raonar de forma crítica.
 18. Reconèixer la llei de Gauss, la seva generalitat, i la relació amb la llei de Coulomb.
 19. Resoldre problemes amb l'ajuda de bibliografia complementària proporcionada.
 20. Resoldre problemes electromagnètics mitjançant l'ús de les equacions de Maxwell.
 21. Resoldre problemes i prendre decisions.
 22. Utilitzar correctament la terminologia bàsica en l'àmbit de la física clàssica.
 23. Utilitzar la llei de Biott-Savart i la llei d'Ampere per calcular camps magnètics estacionaris.
 24. Utilitzar les lleis de Gauss i Coulomb per calcular camps elèctrics estacionaris.

Continguts

CONTINGUTS TEÒRICS.

- Electrostàtica: Càrrega elèctrica i llei de Coulomb. Camp elèctric. Distribucions discretes i continues de càrrega. Potencial elèctric. Energia d'una distribució de càrregues. Conductors.

- Magnetostàtica: Corrent elèctric. Llei d'Ohm. Inducció  magnètica: llei de Biot i Savart.  Força de Lorentz. Llei d'Ampère. Corrent de desplaçament.

- Medis materials: Dipol elèctric i dipol magnètic. Dielèctrics. Polarització. Constant dielèctrica. Material magnètics. Magnetització. Tipus de materials magnètics.

- Camps variables lentament: Força electromotriu. Inducció electromagnètica: llei de Faraday. Inductància mútua i autoinductància. Transformador. Energia magnètica de circuits acoblats. Energia en funció del temps.

- Circuits elèctrics: Circuits RL, RC i RLC.

- Ones electromagnètiques: Equacions de Maxwell. Ones electromagnètiques. Espectre electromagnètic.

 

Pràctiques (podríen ser de laboratori,  o fetes a casa, amb suport virtual i/o tècnic):

-Circuits

-Força de Coulomb

-Inducció

Metodologia

Activitats formatives dirigides:

- Desenvolupament de la teoria bàsica: el professorat aportarà els conceptes més rellevants de cada tema, de forma ordenada, aportant el material escrit necessari així com les indicacions per a complementar l'estudi amb la bibliografía i altres recursos (preferentment virtuals). Les classes presencials estaran, fonamentalment encaminades a la resolució de dubtes i a la orientació en l'estudi dels punts més rellevants de l'assignatura.

- Classes de problemes: el professorat explicaran i aportaran el material necessari per al desenvolupament d'alguns dels problemes tipus de l'assignatura, a banda d'aportar el material i les indicacions necessàries per a complentar l'estudi amb la bibliografia i altres recursos (preferentment virtuals). Les classes presencials es dedicaran, fonamentalment, a la resolució de dubtes y a l'èmfasi en els punts claus de la resolució dels problemes.

- Treball pràctic: durant el curs, es realitzaran diferents pràctiques. Podran ser realitzades als laboratoris de la facultat o directament a casa per part de l'alumnat amb l'assistència mínima necessària presencial  als laboratoris. També és possible la realització d'alguna pràctica de forma virtual, utilitzant algun "laboratori virtual" per a fer els experiments. 

 

Activitats formatives supervisades:

- Tutories: Els professors estaran disponibles per a les consultes dels alumnes que tinguin dubtes en qualsevol dels temes del temari en les hores estipulades

 

Activitats formatives autònomes:

- Preparació classes: l'alumne ha de preparar-se amb antelació les classes de teoria, consultant tant el material disponible en el campus virtual com la bibliografia i els recursos virtuals de referència que s'aniran indicant.

- Preparació classes pràctiques : l'alumne ha de preparar-se amb antelació les classes pràctiques, llegint atentament les indicacions i realitzant aquelles tasques que s'indiquin en cada fase del curs i que seran accessibles via campus virtual.

- Resolució de problemes: l'alumne ha de resoldre els problemes de la llista que lliuren els professors, amb independència de les classes de problemes que el professorat utilitzarà, majoritàriament per a resoldre els dubtes que hagin sorgit i per incidir en els punts claus de la resolució.

- Estudi i preparació d’exàmens: Treball personal de l'alumne per tal d'adquirir els conceptes teòrics de l'assignatura i les habilitats per a la resolució de problemes.

- Preparació dels informes del treball pràctic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases de problemes 17,5 0,7 2, 3, 4, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Clases teóricas 31,5 1,26 6, 7, 8, 18
Pràctiques 13 0,52 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories 17,5 0,7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació d'exàmens 25 1 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24
Lectura guions de pràctiques 3,5 0,14 3, 9, 10, 12, 16, 17, 19
Preparació classes magistrals 10 0,4 6, 7, 8, 18
Preparació informes de pràctiques 8,75 0,35 3, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 21
Resolucion problemes + problemes en Grup 35 1,4 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 19, 20, 23, 24
Treball bibliogràfic 5,25 0,21 10

Avaluació

La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de les següents proporcions:

- 80% : Nota dels dos exàmens Parcials (40% cadascun).

- 20%: Nota de les pràctiques  (pot incloure els informes, el desenvolupament de la pràctica, una prova escrita, etc...).

- Altres activitats (entregues, ...) serviran per pujar nota.

 

Només si la nota  obtinguda a l'aplicar aquests percentatges és igual o superior a 5.0 (sobre 10) es podrà superar l'assignatura. No obstant, per tal d'aplicar aquests percentatges cal que la nota (sobre 10) de cada un dels parcials sigui igual o superior a 3.5 i que s’hagin realitzat totes les pràctiques de laboratori. En el cas que en algun o els dos parcials la nota sigui inferior a 3.5, l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen de recuperació de la part que tingui suspesa amb nota inferior a 3.5.

Les pràctiques de laboratori i els problemes entregats no es recuperen.

 

Normativa UAB: Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

 

Cadascun dels exàmens parcials es podrà recuperar de forma independent a través d'un nou examen. La nota de l'examen de repesca substituirà la del parcial corresponent.

Les persones que hagin estat evaluades només d'1/3 o menys del total de l'assignatura es consideraran "No Avaluables".

 

Normativa UAB: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Es considerarn "irregularitats conduents a una variació significativa de la qualificació" qualsevol plagi (total o parcial), còpia o intent de còpia, deixar-se copiar, etc., en qualsevol de les activitats avaluables.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació altres activitats 0% (veure detall) 0 0 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
Avaluació de pràctiques 20% 0 0 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21
Examen Parcial 1 40% 4 0,16 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 22, 23, 24
Examen Parcial 2 40% 4 0,16 1, 2, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
Examen Recuperació Fins al 80% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

P. A. Tipler, G. Mosca, Physics: for scientists and engineers. W. H. Freeman Company. 6a edició (2008).

M. Alonso, E.J. Finn. Física. Addison-Wesley Iberoamericana. (1995)

F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, R. A. Freedman. Física Universitaria. Addison-Wesley. 12a edició (2009).

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, The Feynman lectures on physics.  Addison-Wesley. 6à impressió (1977).

R. A. Serway, Física para ciencias e ingenierías. International Thompson. 6a edició (2005).

R. K. Wangsness, Campos electromagnéticos. Ed. Limusa (1983).

Programari

No es necessita cap programari específic.