Logo UAB
2022/2023

Sistemes d'Informació en Màrqueting

Codi: 103155 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jorge Menal Casas
Correu electrònic:
jorge.menal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El català i el castellà s'utilitzaran només de manera excepcional

Prerequisits

Coneixements mitjans de la llengua anglesa, per escriure i expressar-se oralment amb certa fluïdesa

Objectius

De forma general aquesta assignatura pretén:

• D'una banda, veure la importància dels sistemes d'informació en l'actualitat, dins de les organitzacions i clarificar l'alumnat el paper d'aquests sistemes d'informació en el procés de presa de decisions de màrqueting.
• D'una altra, explicitar el contingut i el procés de desenvolupament d'uns sitema tipus en una organització, dotant  l'alumnat els coneixements bàsics dels moderns sistemes d'informació.

A més, específicament, aquest programa està plantejat de manera que els participants puguin:

• Desenvolupar la seva capacitat per analitzar problemes de màrqueting i l'habilitat per descompondre'ls en qüestions més senzilles, de tal manera que sigui factible la recerca d'Informació per a resoldre'ls.
• Adquirir els coneixements bàsics sobre Gestió de la Informació, per a, almenys, ser capaços d'enfocar el desenvolupament i la posada en marxa d'un SIM.
• Desenvolupar la sensibilitat cap als biaixos i limitacions de la informació.
• Recordar alguns dels mètodes i tècniques i fonts d'Investigació més actuals en el camp del màrqueting
• Dotar l'alumnat de la metodologia d'aplicació, explicitar el contingut i el seu desenvolupament.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar les dades dels mercats (competència, imatge de marca) per a l'elaboració d'un pla de comunicació.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 3. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 4. Descriure la naturalesa de les relacions d'intercanvi entre empreses-anunciants i consumidors.
 5. Detectar les necessitats del consumidor i avaluar-ne el paper en el procés de compra.
 6. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

Sistemes d'Informació de màrqueting

 • Concepte de sistema d'informació de màrqueting
 • Estructura d'un sistema d'informació de màrqueting

Fonts d'informació.

 • Bases de dades de màrqueting
 • Noves tecnologies (Internet, xarxes socials, ...)

L'auditoria de màrqueting

Big data

 • Concepte de Big Data
 • •Estudi de casos d'ús de Big Data

Màrqueting relacional i CRM

 • Concepte de CRM
 • Estudi de casos d'ús de CRM

Sistemes d'informació centrats en el consumidor:

 • Customer Journey Map
 • Customer Life Cycle
 • Neuromàrqueting

Business Intelligence i Sistemes d'informació

Metodologia

L'assignatura s'imparteix 100% en anglès i els alumnes hauran de respondre oralment i de forma escrita en la llengua anglesa. En pràctiques, magistrals i exàmens.

Sistemes d'Informació de Màrqueting és un compendi de diferents àrees de coneixement i, per tant, el seu desenvolupament és interdisciplinari. Direcció empresarial, màrqueting, investigació de mercats, informàtica, planificació estratègica, comunicació, socialmedia, intervenen en el seu disseny.

Basant-se aquesta amplitud temàtica, es desenvolupa el marc del programa de la mateixa partint d'un principi teoricopràctic.

Les sessions de l'assignatura consistiran en:

Sessions teòriques
Tutoria de la feina grupal de l'assignatura
Sessions pràctiques en què els grups de treball abordaran el disseny de solucions que són utilitzades en els Sistemes d'Informació de Màrqueting (com són el Big Data, el CRM, etc ...). Aquest disseny es realitzarà a nivell conceptual, sense entrar en el desenvolupament de solucions software i / o hardware.
Sessions de tutoria en què es revisarà l'avenç de cada grup durant la realització de les pràctiques de l'assignatura.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informaràdels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentacions de teoria i pràctica 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Seminaris i revisió exercicis 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tutories de pràctiques 4 0,16 3
Tipus: Autònomes      
Investigació, lectures, identificació de models per seminaris 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Treball grupal preparació de pràctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es compon de:

Pràctiques obligatòries avaluades a classe com a demostració i comprensió de les sessions teòriques. 20 % nota
Treball en grup: preparació i presentació escrita i oral d'un informe sobre una empresa escollida.20 % nota
Elaboració d'informes sobre conferències i altres documents proposats pel professorat: 10 % nota (avaluació individual)
Examen final amb part teòrica i pràctica 50% nota
Les activitats de reavaluació es realitzaran en les  últimes setmanes de l'semestre.

Les pràctiques i el treball grupal NO són recuperables. NOMÉS la teoria i l'examen final poden recuperar-se amb l'examen de recuperació.  L’alumnat que no assoleixi la qualificació de 3,5 en l’examen teòric haurà d’anar a la recuperació.

 

(CAT) En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i informes individuals 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
Exàmen final 50 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pràctiques avaluades sobre la teoria magistral 20% 3 0,12 3
treball grupal de l'assignatura 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

 

ANDREU,R. RICART, J.E. VALOR J.(1997) "Estrategias y Sistemas de Información" Ed.MacGraw Hill Madrid

EMERY, J.C.(1990) "Sistemas de Información para la Dirección: Recurso estratégico crítico" Ed. Diaz Santos S.A. Madrid

GÓMEZ, ALVARO; SUAREZ, CARLOS. (2011) “Sistemas de Información: Herramientas prácticas para la gestión”, 4ª edición,  Ed. Ra-Ma, Madrid

KOTLER, Philip.(2012) “Dirección de Marketing” Ed. Prentice Hall.

A més, al llarg del curs es facilitaran diferents documents.

Programari

sense software