Logo UAB
2022/2023

Economia Aplicada i de l'Empresa

Codi: 103140 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501935 Publicitat i Relacions P˙bliques FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Trillas Jane
Correu electr˛nic:
francesc.trillas@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Paloma Heredia Ruiz

Prerequisits

No són necessaris coneixements previs d’economia.

Objectius

Es tracta d’una assignatura de primer curs, primer semestre, per tant, de formació bàsica.

L’assignatura proporciona els instruments bàsics de l’anàlisi econòmica que han de permetre analitzar i entendre el funcionament de les economies de mercat, posant èmfasi en el comportament de les empreses i en les diferents estructures de mercat.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Els objectius formatius de l’assignatura es poden sintetitzar en els següents punts:

 

1. Tenir els coneixements teòrics bàsics de la micro i macroeconomia

2. Conèixer el funcionament dels mecanismes de mercat (oferta, demanda) en diferents contextos

3.  Demostrar l’adquisició dels coneixements a través de l’expressió escrita i oral.

 

CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Aplicar els coneixements de les diferents disciplines de les ciŔncies socials a l'estudi de la cultura com a parÓmetre organitzador dels mercats, en l'Ómbit de la publicitat com a sistema principal de la comunicaciˇ persuasiva.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'Órea.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'Órea.
 6. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 7. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raˇ de sexe/gŔnere presents a la societat.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Proposar formes d'avaluaciˇ dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 12. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Relacionar les teories econ˛miques que estudien el funcionament del mercat i de les empreses amb els diferents Ómbits de la comunicaciˇ persuasiva.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Part I: L’economia de mercat

1.- L’economia i l’empresa com a objectes d’estudi

Introducció i conceptes generals.

2.- L’economia de mercat

El funcionament de l’economia de mercat. Anàlisi de la demanda. Anàlisi de l'oferta. L'equilibri del mercat.

3.- Introducció a la Macroeconomia

La demanda agregada i l’oferta agregada. El diner, els bancs i la política monetària. La política fiscal.

 

Part II: L'Empresa

4.- Els costos i la producció

Els factors i el producte. Economies i deseconomies d'escala. Els costos de producció.

5.- Les empreses dels mercats competitius

La competència perfecta. El comportament de les empreses i la maximització de beneficis.

6.- Els mercats de competència imperfecta

El monopoli. La discriminació de preus. L’oligopoli. La competència monopolística. La publicitat.

 

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s' exposarà el dia de la presentació de l'assignatura i es penjarà al Campus Virtual. 

 

Teoria: L'assignatura es basa en uns continguts teòrics que convé que els estudiants vagin assimilant al llarg del curs per tal de poder realitzar tota la part més aplicada (pràctiques, exercicis, test...).

 

Pràctiques: Realització d'exercicis pràctics a nivell individual i també per grups en les classes pràctiques. Es concentraran en la segona part del curs.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes magistrals (teoria) 37,5 1,5 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17
seminaris 15 0,6 1, 3, 7, 17
Tipus: Supervisades      
tutories 7,5 0,3 5, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
estudi 82,5 3,3 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluaciˇ

L’avaluació de l’assignatura es durà a terme de manera continua al llarg del curs tenint en compte els següents criteris:

 1. Per aprovar l’assignatura serà imprescindible obtenir una mitjana igual o superior a 5.
 2. 60% de la nota final corresponent a exercicis, casos pràctics i treballs realitzats a classe i a través del Campus Virtual. 
 3. 40% de la nota final corresponent a l'examen final.

Els estudiants que iniciïn el procés d’avaluació continuada esgoten la convocatòria i tindran una nota final d’aprovat o suspès de l’assignatura, en cap cas de no presentat. L’excepció és que només s’hagi presentat a un dels tres examens escrits, en aquest cas, la nota és 'no avaluable'.

Els alumnes que hagin participat de l'avaluació continuada i suspenguin, podran recuperar-la sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3 punts, i hagin realitzat la revisió ordinària. La nota assolida en l'examen de recuperació (activitat de reavaluació) serà la qualificació final. La recuperació tindrà lloc dins del període que estableix el calendari acadèmic de la facultat. Totes les activitats, són recuperables sempre que l'alumnat hagi estat avaluat en un mínim de 2/3 parts del total d'activitats avaluables.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

En cas de segona matricula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen final.

L'avaluació proposada pot experimentaralguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites a realitzar en les dates especificades 40% 3 0,12 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
exercicis i resoluciˇ casos prÓctics 60% 4,5 0,18 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18

Bibliografia

Bibliografia Bàsica

- Projecte CORE, La Economía, e-book gratuït: La Economía – La Economía (core-econ.org).

- FLYNN, S.M.:  Economía para Dummies, Ed Para Dummies 2005

- HEILBRONNER,R. i THUROW,L.: Introducció a l'Economia. Ed. Empúries. 19993

- KRUGMAN – WELLS - OLNEY: Fundamentos de Economía.  Ed. Reverté.2014

- MANKIW, N.G.: Principios de Economía. Ed. Mac Graw Hill. 2011

- MOCHON, F.: Principios de Economía.  Ed. Mac Graw Hill. 2011

- MOCHON, F.: Economía. Teoría y Política. Ed. Mac Graw Hill.1990 

- SAMUELSON,P.A. i NORDHAUS,W.D.: Economía. Ed Mac Graw Hill. 2010

- SCHILLER,B.R.: Principios esenciales de Economía. Ed. Mac Graw Hill.2008

 

 

Enllaç recomanat a recursos addicionals:

 

http://introduccioeconomia-dea.uab.cat/

 

 

Programari

World, power point, excel