Logo UAB
2022/2023

Teoria i Pràctica del Documental

Codi: 103031 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual OT 3 1
2501928 Comunicació Audiovisual OT 3 2
2501928 Comunicació Audiovisual OT 4 2
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Angel Martin Pascual
Correu electrònic:
miguelangel.martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

el grup íntegre en català (prof. Santamarina) és el de periodisme i el grup íntegre en espanyol, el de comunicació audiovisual (professor Martín-Pascual).

Equip docent

Montserrat Santamarina Blanco

Prerequisits

Coneixements d'història del cinema i de llenguatges audiovisuals. Coneixements d'anglès per a les lectures i visionats.

Objectius

Conèixer la història del documental i aprendre els llenguatges i especificitats per tal de desenvolupar la capacitat de realitzar projectes documentals crítics i imaginatius.

Competències

  Comunicació Audiovisual
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
  Periodisme
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 • Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals o digitals, i usar tècniques informàtiques per a la representació d'informació mitjançant sistemes infogràfics i documentals.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
 2. Aplicar la deontologia professional a la producció de documentals periodístics.
 3. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
 4. Aplicar la legislació i els principis ètics per a la realització de documentals periodístics multimèdia.
 5. Aplicar les tecnologies i els sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació per als nous gèneres i formats audiovisuals multimèdia.
 6. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
 7. Dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals i digitals per a la creació de documentals periodístics i altres gèneres multimèdia.
 8. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
 9. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
 10. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
 11. Gestionar el temps de manera adequada.
 12. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació a les seves modernes formes combinades o en suports digitals per a la realització de documentals periodístics.
 13. Utilitzar el llenguatge propi de cada un dels mitjans audiovisuals de comunicació en les seves modernes formes combinades o en suports digitals per a la realització de documentals periodístics.
 14. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.

Continguts

1. El concepte de documental

2. Maneres i veus del documental a la història

3. Estil i forma

4. De la creació a la realitat

5. Nous formats i suports

Metodologia

Les sessions de l'assignatura es conduiran mitjançant diferents tipus d'activitats, agrupades en classes magistrals, seminaris i pràctiques de laboratori consistents en la elaboració d'un documental i peces complementàries, d'acord amb els paràmetres especificats a la part teòrica.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 2, 3, 4, 7, 13
Pràctiques de laboratori 22,5 0,9 2, 3, 4, 5, 7, 13
Seminaris 15 0,6 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 3, 7
Tipus: Autònomes      
Visionats, lectures i realització de peces documentals 82,5 3,3 2, 3, 7, 13

Avaluació

La metodologia docent i l'avaluació propostes podran experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Les competències d'aquesta assignatura s'avaluaran mitjançant diferents procediments:

- Prova escrita (30%)

- Pràctiques (50%)

- Seminaris (20%)

Cal aprovar la prova escrita i els treballs pràctics per poder fer mitjana i superar l'assignatura. L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals sigui d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder presentar-se a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut dobtenir una nota mitjana de 3,5. Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són els seminaris.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita 30% 3 0,12 1, 3
Pràctiques 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Seminaris 20% 1,5 0,06 1, 3

Bibliografia

ARTIS, Anthony Q. (2009). Cállate y rueda. Omega.

BARNOW, Erik. (1996): El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa.

NICHOLS, Bill. (1997): La representación de la realidad. Barcelona: Paidós.

NICHOLS, Bill. (2001): Introduction to documentary. Bloomington: Indiana University Press.

RABIGER, Michael (2004): Directing the Documentary. London: Focal Press.

SOLER, Llorenç. (1997): La realización de documentales y reportajes para televisión. Barcelona: Cims.

WEINRICHTER, Antonio. (2004): Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid:T&B Editores

 

 

Programari

Les persones assistents utilitzaran programes de captació d'imatge i edició en suports mòbils i maquinari dedicat. Es provaran diversos programes de postproducció audiovisual.