Logo UAB
2022/2023

Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic

Codi: 103015 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Belmonte Martinez
Correu electrònic:
roser.belmonte@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Miguel Angel Rubio Perez

Equip docent extern a la UAB

Cindry Ramirez Fuentes

Prerequisits

Es recomana tenir uns coneixements mínims de Bioquímica, Fisiologia i Anatomia Humana, necessàris per interpretar els conceptes bàsics de les malalties susceptibles de tractament fisoterapèutic.

Objectius

Conèixer els canvis fisiològics i funcionals més prevalents dels diferents aparells i sistemes per a tal de comprendre els conceptes bàsics de les malalties mèdico-quirúrgiques i reconèixer i interpretar els signes i símptomes d’alerta derivats de les malalties del camp de coneixement implicat en la fisioteràpia.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Explicar la fisiopatologia de les principals malalties que són susceptibles de tractament de fisioteràpia i identificar les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 12. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 15. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Dr. Miguel Angel Rubio

miguelangel.rubiop@e-campus.uab.cat

 

TEMA 1 GENERALITATS

Concepte de la Patologia General. Relació amb altres disciplines. L'home malalt. Conceptes de salut i malaltia. Conceptes de nosologia, nosotàxia, patocronia, etiologia, patogènia, semiologia, fisiopatologia, semiòtica.

 

TEMA 2 MECANISMES PATOLOGICS I ENVELLIMENT

Els agents vius, mecànics, físics i químics com a causa de malaltia. Factors endògens de la malaltia: principis generals de genètica. Tipus de malalties genètiques. Constitució i malaltia. Mecanismes immunològics de la malaltia.

Lesió i mort cel·lular. Envelliment. Aspectes fisiològics i patològics

 

TEMA 3 SEMIOLOGIA

Símptomes generals. Fisiopatologia del dolor, definició, tipus i semiologia general. Febre: concepte, causes i mecanismes. Síndrome febril. Inflamació: concepte, causes, tipus, mitjancers i manifestacions clíniques. Edema: concepte, patogènia i tipus semiològics.

 

TEMA 4 PATOLOGIA RESPIRATORIA

Record anatomo-funcional de l'aparell respiratori. Mecanismes de control de la ventilació. Alteracions de la ventilació. Trastorns de la ventilació obstructiu i restrictiu. Alteracions de la difusió. Alteracions de l' intercanvi alvèol-capil·lar. Alteracions de la perfusió i de la relació ventilació/perfusió.

Hipòxia. Tipus d'hipòxia. Mecanismes de compensació. Conseqüències de la hipòxia. Concepte i fisiopatología de la cianosi. Tipus de cianosi: central o arterial i perifèrica o venosa. Hipercàpnia: concepte, mecanismes, causes i conseqüències.

Fisiopatologia de la dispnea i dels trastorns del ritme respiratori. Concepte. Avaluació. Mecanismes de la dispnea. Causes més freqüents. Implicacions clíniques.

Principals símptomes de la patologia de l'aparell respiratori: Mecanismes i causes, significat semiològic de la tos, esternut, expectoració i hemoptisi. Dolor toràcic. Acropàquia i asterixi.

Fisiopatologia de la circulació pulmonar. Tromboembolisme i infart pulmonar. Hipertensió pulmonar: concepte, mecanismes, causes i conseqüències. Edema pulmonar: concepte, mecanismes, causes i conseqüències.

Síndromes de la patologia de l'aparell respiratori. Insuficiència respiratòria: concepte, classificació fisiopatològica. Hipercàpnica, no hipercàpnica. Classificació etiopatogènica.

Fisiopatologia dels grans síndromes pulmonars: emfisema, atelèctasi, condensació, fibrosi i cavernització.

Síndrome d' hiperactivitat de les vies aèries. Bronquitis. Asma bronquial. Malaltia pulmonar obstructiva crónica (MPOC).

Exploració física de l'aparell respiratori. Exploracions complementàries: Radiologia, proves funcionals respiratòries.

 

TEMA 5 PATOLOGIA CIRCULATORIA

Record anatòmic-funcional de l'aparell circulatori. Record del cicle cardíac. Despesa cardíaca: factors influents. Mecanismes de compensació de la fallada cardíaca: Hipertrofia. Taquicàrdia. Augment de contractilitat.

Fisiopatologia dels trastorns del ritme i de la freqüència cardíaques. Mecanismes i causes de les arítmies.

Fisiopatologia de la tensió arterial. Hipertensió: mecanismes, causes i conseqüències. Hipotensió: mecanismes, causes i conseqüències.

Síndrome d' insuficiència circulatòria generalitzada crònica:insuficiència cardíaca congestiva. Síndrome d' insuficiència circulatòria generalitzada aguda: xoc i síncope.

Síndrome d' insuficiència circulatòria localitzada: insuficiència coronària. Insuficiència circulatòria de les extremitats.

Exploració física de l'aparell càrdio-circulatori. Exploracions complementàries: electrocardiografia, ecocardiografia, proves d'esforç.

 

TEMA 6 PATOLOGIA NEUROLOGICA

Record anatòmic-funcional del sistema nerviós. Fisiopatologia del líquid cefaloraquidi. Síndrome meningi.

Síndrome d'hipertensió endocranial

Fisiopatologia de la consciencia. La són. El coma. Fisiopatologia del sistema nerviós vegetatiu

Fisiopatologia del sistema nerviós vegetatiu. Reaccions d'urgència i alarma.

Fisiopatologia del sistema nerviós perifèric. Principals lesions dels sistema nerviós perifèric 

Fisiopatologia de la placa motora: Alteracions musculars i de la unió. Signes i símptomes de la patología muscular: debilitat, fatigabilitat, atrofia muscular, sarcopènia. Síndromes miasteniformes i miopàtiques.

 

 

Dra. Roser Belmonte

Roser.Belmonte@uab.cat

 

TEMA 7 PATOLOGIA ONCOLOGICA

Patologia general de les neoplàsies. Carcinogènesi i invasió tumoral. Síndrome tumoral. Síndrome para neoplàsica.

Principals neoplàsies: mama, pròstata, colon, pulmó.

 

TEMA 8 PATOLOGIA URINARIA

Semiologia urinària: disúria, pol·laciúria, retenció urinària. Fisiopatologia de les vies urinàries.

Incontinència urinària. Record anatòmic-funcional de lacontinència. Fisiopatologia de la incontinència urinària.

Classificació clínica i avaluació de la incontinència urinària. Incontinència urinària infantil: enuresi.

 

TEMA 9 PATOLOGIA HEMATOLOGICA

Fisiopatologia de la sèrie vermella. Síndrome anèmica i síndrome policitèmica.

Fisiopatologia general dels leucòcits i limfòcits. Leucèmies. Síndromes mieloproliferatives.

Fisiopatologia de la hemostàsia. Diàtesi hemorràgica. Diàtesi trombòtica.

 

TEMA 10 PATOLOGIA ENDOCRINA

Fisiopatologia del metabolisme dels glúcids. Diabetis.

Complicacions de la diabetis

Fisiopatologia del metabolisme dels lípids. Dislipèmies. Fisiopatologia del metabolisme de les proteïnes.

Obesitat i malnutrició

 

TEMA 11 PATOLOGIA DIGESTIVA

Fisiopatologia general de la motilitat digestiva, de la digestió i absorció del tub digestiu. Síndrome diarreica. Constipació. 

Principals símptomes de l'aparell digestiu: dolor, disfàgia, onicofàgia, pirosi, aptialisme, sialorrea, vòmit, regurgitació. Hematèmesi i melenes. Hemorràgia digestiva.

Síndrome d'insuficiència hepato-cel·lular. Síndrome de hipertensió portal.

Icterícia i colèstasi. Exploració de l'aparell digestiu.

 

TEMA 12 PATOLOGIA OSTEOARTICULAR

Fisiopatologia del teixit ossi. Malalties òssies congènites. Malalties òssies adquirides: nutricionals, metabòliques, osteoporosi, malaltia de Paget.

Fisiopatologia de les articulacions. Alteracions inflamatòries i degeneratives: artritis i artrosi.

Exploracions complementàries de l'aparell locomotor: radiologia, TAC, ressonància magnètica, ecografia.

Metodologia

L'assignatura es divideix en:  classes teòriques, pràctiques d'aula  i treball autònom.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRACTIQUES D'AULA (PAUL) 6 0,24 2, 6
TEORIA (TE) 39 1,56 2, 6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 30 1,2 2, 6
ESTUDI PERSONAL 60 2,4 2, 6
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 13 0,52 2, 6

Avaluació

Tipologia Durada      
Descripció de la prova Criteris Avaluació % Nota final

Examen 1

30 minuts

Prova objectiva de selecció de ítems. Test de 25 preguntes amb 4 opcions per pregunta, de les quals 1 és correcta.

Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt. Les preguntes contestades erròniament restaran 0,33 punts. Les preguntes no contestades no puntuaran.

Si l'alumne no presenta la prova escrita, es considerarà "no avaluable" (art. 116.8)

Nota mínima per aprovar: 50% de la puntuació possible.

 

 40 %
Examen 2 30 minuts

Prova objectiva de selecció de ítems. Test de 25 preguntes amb 4 opcions per pregunta, de les quals 1 és correcta.

Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt. Les preguntes contestades erròniament restaran 0,33 punts. Les preguntes no contestades no puntuaran.

Si l'alumne no presenta la prova escrita, es considerarà "no avaluable" (art. 116.8)

Nota mínima per aprovar: 50% de la puntuació possible.

 

 40 %
Casos Pràctics i problemes  

Casos pràctics i resolució de problemes que els alumnes respondran per escriti es treballaran en les practiques d’aula.

 

   15 %
Assistència i participació  

A partir de l'assistència i actitut durant les classes i les pràctiques d'aula

 

Assistència   5 %
Examen de recuperació 60 minuts

Pels alumnes que no hagin superat els exàmens 1 i 2.

Prova objectiva de selecció de ítems. Test de 50 preguntes amb 4 opcions per pregunta, de les quals 1 és correcta. 

 

Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt. Les preguntes contestades erròniament restaran 0,33 punts. Les preguntes no contestades no puntuaran.

Nota mínima per aprovar: 50% de la puntuació possible.
 80 %
Nota final  

5%  Assistència i participació

15% Casos pràctics i problemes  

40% Examen 1 

40% Examen 2

Cal arribar al 50% de la nota possible per aprovar l’assignatura.

Cal aprovar els exàmens 1 i 2 o be l'examen de recuperació  per aprovar l’assignatura
 

* Les dades de les proves d'avaluació seran segons calendari.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i pràctiques d'aula 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Avaluació amb casos pràctics i resolució de problemes 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Examen 1 amb prova escrita de selecció de ítems d'elecció múltiple 40% 0,5 0,02 2, 6
Examen 2 amb prova escrita de selecció de ítems d'elecció múltiple 40% 0,5 0,02 2, 6

Bibliografia

Bibliografia específica

Introducción a la medicina clínica : fisiopatología y semiología / F. Javier Laso Gúzman

Laso Guzmán, F. J.

 Llibre | 2015

 

Introducción a la medicina clínica : fisiopatología y semiología / F. Javier Laso Guzmán

Laso Guzmán, F. Javier, autor

 Llibre en línia | 2020

 

 

Manual de patología general / Sisinio de Castro; José Luis Pérez Arellano editor

Castro del Pozo, S. de, autor

 Llibre | 2020

  

Manual de patología general / Sisinio de Castro; José Luis Pérez Arellano [editor], Catedrático de Universidad, Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Castro del Pozo, S. de, autor

 Llibre en línia | 2020

 

 

Bibliografia de consulta

Medicina interna / fundado por A. von Domarus ; continuado por P. Farreras Valentí ; director (desde 1968) C. Rozman ; subdirector (desde 2003) F. Cardellach López

 Llibre | 2016

 

Medicina interna / fundado por A. von Domarus ; continuado por P. Farreras Valentí; director (desde 1968): C. Rozman; subdirector (desde 2003): F. Cardellach López

 Llibre en línia | 2020

 

Harrison principios de medicina interna / editores: J. Larry Jameson [i 5 més]

 Llibre | 2019

 

Harrisons Manual of Medicine, 20th Edition

Dennis L. Kasper;Anthony S. Fauci;Stephen L. Hauser;Dan L. Longo;J. Larry J...

 eBook | 2019

 

Robbins patología humana : décima edición / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster [editors]

 Llibre | 2018 

 

Patología humana / Robbins ; [editors] Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster ; ilustrador: James A. Perkins

Robbins, Stanley L. (Stanley Leonard), 1915-2003, autor

 Llibre en línia | 2018

Programari

No cal programari específic