Logo UAB
2022/2023

Pràcticum I

Codi: 103005 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mariona Coll Molinos
Correu electrònic:
maria.coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L'alumnat adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d’ètica professional amb totes les seves accions.

Es recomana que tot l'alumnat estigui vacunat segons indicacions UAB, de la mateixa manera que deuen de conèixer el codi de bones pràctiques.

És d´obligat compliment que l´estudiant obtingui el certificat (negatiu) de delictes de naturalesa sexual abans d´iniciar les pràctiques. A mes hi haurà centres que requereixen una documentació específica que l´alumne haurà de fer entrega el primer dia de pràctiques o 15 dies abans de l´inici de les pràctiques. 

Hi haurà la possibilitat de poder realitzar les pràctiques de tarda o en algun periode  extraordinari. No tots els centres concertats amb la UAB ofereixen places de tarda o en periodes extraordinaris, en aquests casos, l´alumne s´haurà d´adaptar a l´oferta de places proposades per la facultat. No es podran fer pràctiques en centres no concertats per la UAB

Davant la situació pandèmica que atravessem, cal ser conscients que els diferents centres que col.laboren amb el grau poden exigir la realització prèvia d'una PCR/prova d'antígens i/o vacunació específica.

El material de protecció en general son subministrats pel propi centre, però cal tenir present que no en tots els casos, només el alguns casos, els costos d'aquestes proves i del material de protecció poden recaure sobre el propi alumnat.

 

Objectius

L’assignatura PI es cursa durant el primer semestre del segon curs de fisioteràpia, i forma part del grup d'assignatures de formació bàsica. Constitueix, per tant, part de la base científica necessària per a la formació del graduat fisioterapeuta.

L'objectiu general de l'assignatura és veure a la pràctica conceptes ja estudiats en altres assignatures. Integrar tots els coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits en totes les matèries, sota supervisió de fisioterapeutes qualificats.

Durant les pràctiques es duran a terme per part de l'alumnat , totes aquelles competències professionals eficaces per tal d'obtenir una assistència integral a l'usuari.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons els criteris reconeguts i validats.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics encaminats a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • Desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es faci atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Elaborar i emplenar de manera sistemàtica els registres de fisioteràpia
 • Elaborar l'informe d'alta de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 • Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 • Gestionar sistemes d'informació.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la cultura professional.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència científica i fomentar activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 • Proporcionar una atenció fisioterapèutica eficaç i oferir una assistència integral als pacients.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 • Resoldre problemes.
 • Tenir habilitat en les relacions interpersonals.
 • Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • Treballar en equip.
 • Treballar en equips professionals i cooperar de manera efectiva amb tot l'equip multidisciplinari.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar els mecanismes de garantia de qualitat en els processos d'atenció fisioterapèutica dels serveis de fisioteràpia, on es realitzen les estades clíniques, utilitzant les eines de valoració apreses en altres matèries.
 4. Analitzar i avaluar sistemes de gestió i control dels serveis generals de fisioteràpia.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar el codi deontològic de la professió.
 7. Aplicar les normes, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.
 8. Aplicar protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència.
 9. Avaluar els resultats i la seva relació amb els objectius marcats, a través de casos reals en les diferents especialitats clíniques.
 10. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 11. Comunicar-se amb tots els membres de l'equip terapèutic.
 12. Consensuar, si escau, els objectius amb l'equip multidisciplinari, per a la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 13. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 14. Derivar el pacient, quan escaigui, a un altre professional.
 15. Dissenyar, ensenyar i aconsellar sobre els diferents mitjans de prevenció de les alteracions funcionals i específicament en relació amb la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les fases agudes àlgiques.
 16. Dur a terme activitats de promoció, prevenció i protecció de la salut en els pacients assignats durant l'estada clínica.
 17. Dur a terme els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació i la possible repercussió funcional, en els pacients/usuaris que s'assignin a l'estudiant en l'estada clínica.
 18. Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 19. Elaborar un informe de fisioteràpia que inclogui tota la informació necessària perquè sigui un instrument vàlid de comunicació per a usuaris i/o professionals.
 20. Establir els criteris generals i específics de l'aplicació del tractament.
 21. Establir la periodicitat de la intervenció.
 22. Establir prioritats de tractament en funció dels problemes detectats.
 23. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.
 24. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 25. Expressar-se de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit.
 26. Gestionar sistemes d'informació.
 27. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 28. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 29. Identificar signes i símptomes d'alteració de les funcions biològiques relacionades amb l'atenció de fisioteràpia.
 30. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 31. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 32. Interpretar les prescripcions facultatives.
 33. Orientar les activitats i el mode d'actuació en relació amb els pacients/usuaris, del personal no sanitari i subaltern.
 34. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 35. Prendre les decisions més adequades davant d'una situació determinada.
 36. Preparar l'entorn en el qual es durà a terme l'atenció de fisioteràpia perquè sigui confortable.
 37. Preveure les necessitats de material i aparells.
 38. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 39. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 40. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 41. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 42. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 43. Raonar amb sentit crític.
 44. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 45. Registrar de manera adequada i eficaç tots els passos seguits des de la recepció del pacient/usuari fins a l'informe d'alta de fisioteràpia, en funció de l'especialitat clínica.
 46. Resoldre casos clínics, susceptibles de tractament fisioterapèutic en qualsevol de les especialitats clíniques.
 47. Resoldre problemes.
 48. Tenir habilitat en les relacions interpersonals.
 49. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 50. Treballar en equip.
 51. Utilitzar una comunicació efectiva adequada per facilitar la interacció entre el fisioterapeuta, el pacient i la seva família.
 52. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 53. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

La realització de les pràctiques clíniques donen a l’alumnat l’oportunitat  de integrar els coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits en les matèries, en un àmbit professional real. D’aquesta manera podrà aplicar les diferents tècniques a casos clínics concrets, així com, participar a la prevenció i promoció de la salut.

L'alumnat assistirà diàriament al centre de pràctiques i sota supervisió d'un fisioterapeuta " tutor" aplicarà diferents tècniques de valoració i tractament depenent dels casos clínics.

El centres on es realitzaran les estades clíniques corresponen a centres de medicina física i rehabilitació amb convenis concertats vigents.

L'assignació de centre de pràctiques es farà segons els procediments establerts per la facultat.

Metodologia

Elaboració de treball:  l’estudiant individualment elaborarà  un dietari de l’activitat realitzada durant les estades clíniques. 

Docència pràctica realitzada a centres sanitaris en grups reduïts. Les activitats estaran guiades per professionals externs i tutoritzats per professorat de la univeritat.

Abans de l'inici de les estades clíniuqes el coordinador de l'assignatira farà una presentació dels centres de pràctiques i explicarà metodologia i normativa durant les pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM AMB DIRECTRIUS (PRCUM) 150 6 3, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Avaluació

Avaluació durant les pràctiques en el centre assistencial: el tutor de pràctiques valorarà les habilitats clíniques de l'alumne, mitjançant un qüestionari lliurat per al universitat . 70% de la nota final     

 Registre narratiu. Carpeta de treball: l'alumnat haurà de presentar una memòria de les estades clíniques. 30% de la nota final. S'avaluarà:

     - Coherència

     - Contingut, redacció correcta i utilització de vocabulari científic.

     - Presentació

Tot s'avaluarà sobre 10 punts

Una vegada superats els mòduls, aquests no podran ser objecte d’una nova avaluació.

És necessari aprovar cada una de les parts de l'assignatura amb una nota mínima de 5 per tal de fer mitja i superar l’assignatura.

L’ASSISTÈNCIA de les ESTADES CLÍNIQUES és OBLIGATÒRIA. S’haurà de justificar qualsevol falta d’assistència.

L’alumnat que no assisteixi a les pràctiques i/o no entregui el treball, tindrà la qualificació de no avaluable.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació durant les pràctiques al centre assistencial 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Registre narratiu. Carpeta de treball 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Bibliografia

Daniel & Worthingham. Técnicas de Balance muscular. 9a. Ed. Madrid: Elsevier Saunders. 2014 (Format paper i digital)

Daza J. Tests de movilidad articular y examen muscular de las extremidades. Bogotá: Panamericana. 1995

Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Mèxic: Manual Moderno. 1979

Kendall. Músculos: pruebas y funciones. Barcelona: Jims. 1985

Kapandji IA. Cuadernos de fisiologia articular vol.I, II, III. Barcelona: Ed. Masson. 1982

Tixa S. Atlas de anatomía palpatoria de cuello, tronco y extremidad superior. Investigación manual de superficie. Barcelona: Ed. Masson. 2014 (Format digital i paper)

Tixa S. Atlas de anatomía palpatoria de la extremidad inferior. Investigación manual de superficie. Barcelona: Ed. Masson. 2014 (Format digital i paper)

Rodrigo C, Miralles M. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: Ed. Masson. 2005

Gallego T. Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Colección Panamericana de fisioterapia. (Format paper 2007 i digital 2012)

Viel E. Diagnóstico fisioterápico. Concepción, realización y aplicación en la práctica libre y hospitalaria. Barcelona: Elsevier Masson; 1999

Buckup K. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Barcelona: Elsevier Masson. 2014

Vilar E, Sureda S. Fisioterapia del aparato locomotor. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 2005

Reichel H, Ploke CE. Fisioterapia del aparato locomotor. Estructuras, funciones y medidas de actuación sobre las afecciones. Exploración y tratamientode enfermedades ortopédicas. Barcelona: Paidotribo. 2007

Xardez Y. Vademecum de kinesioterapia. Barcelona: Ed. El Ateneo. 2010

Gedda M. Décision Kinésithérapique. Paris: Ed. Masson. 2001

Hsu SI, Burton WL, Davids S. Medicina basada en la evidencia. 1a Ed. Madrid: Libreria Editorial Marbau. 1999

Piedrola G et al. Medicina preventiva y salud pública. Barcelona: Masson Salvat. 2016 (Format paper i digital)

Martin Zurro A, Cano JF. Atención primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Barcelona: Doyma. 2008

Llor B. Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. Ed. Interamericana. 1995

Krueger D. Psicología de la rehabilitación. Ed. Herder. 1988

Programari

No és necessari un programari específic