Logo UAB
2022/2023

Fisiopatologia Neurològica Aplicada

Codi: 102999 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marc Sebastián Romagosa
Correu electrònic:
marc.sebastian@autonoma.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Tenir coneixements teòrics i haver adquirit les habilitats pràctiques bàsiques en el camp de la Fisioteràpia Neurològica que permetin la interpretació i avaluació dels déficits associades a les malalties del sistema nerviós.

Coneixements d'anglès que permetin a l'alumne realitzar recerques bibliogràfiques i lectura crítica d'articles científics.

Objectius

Aquesta assignatura pretén aprofundir en la Fisiopatologia de la patologia vascular cerebral, traumatismes cranioencefàlics, lesió medul·lar, malalties neurodegeneratives, Malaltia de Parkinson i altres patologies neurològiques freqüents en la pràctica assistencial.


El coneixement de la Fisiopatologia d'aquests processos neurològics permetrà realitzar el diagnòstic de fisioteràpia, planificar, aplicar i avaluar el tractament de fisioteràpia; sent imprescindible per exercir com a fisioterapeutes en el camp de la neurologia.

Tenir coneixements teòrics i haver adquirit les habilitats pràctiques bàsiques en el camp de la Fisioteràpia Neurològica que permetin la interpretació i avaluació dels principals signes i símptomes de les malalties del sistema nerviós.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre casos clínics complexos en l'àmbit de la neurologia.
 4. Aplicar els mètodes i tècniques avançades de fisioteràpia referides a les patologies neurològiques.
 5. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 6. Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 7. Descriure i aplicar els procediments avançats de valoració de fisioteràpia amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació del sistema nerviós i la seva possible repercussió funcional.
 8. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d'actuació en el tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 9. Enumerar els diferents tipus de material i aparells utilitzats en el tractament avançat de fisioteràpia en les patologies neurològiques.
 10. Enumerar els tractaments medicoquirúrgics, fonamentalment en els aspectes fisioterapèutics i ortopèdics que s'apliquen en les malalties neurològiques.
 11. Establir una hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia a partir de casos clínics complexos en l'àmbit de les patologies neurològiques.
 12. Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties neurològiques i identificar les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
 13. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 16. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 17. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 18. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 19. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 20. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Raonar amb sentit crític.
 24. Resoldre problemes.
 25. Treballar en equip.
 26. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 27. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1-Ictus i altres malalties vàsculo cerebrals: isquèmics i hemorràgics- (Dr Carlos Molina cmolina@vhebron.net Dr Xavier Buxó Massip: xavierbux@gmail.com)

2-Traumatismes cranioencefàlics- (Dra Susana Rodríguez 31863srg@gmail.com/ Dr Xavier Buxó Massip: xavierbux@gmail.com)

3-Disfàgies- (Tània Puignou Santallusia: taniaps@blanquerna.url.edu)

4-Paràlisis Facial (María Lluisa Torrent Bertran: mltorrent@vhebron.net

5-Lesió medul·lar traumàtica i altres lesions medul·lars. Bufeta neurògena- (Dra Lluisa Montesinos Magraner: lmontesi@vhebron.net)

6-Malalties desmielinitzants: Esclerosi múltiple- (Dr Edwin Roger Meza Murillo: rmeza@cem-cat.org)

7-Malaltia de Parkinson i altres síndromes extrapiramidals- (Dra Susana Rodríguez 31863srg@gmail.com)

8-Malalties de motoneurona: Esclerosi lateral amiotròfica - (Dra Susana Rodríguez 31863srg@gmail.com)

9-Neuropaties perifèriques per compressió - (Dra Almudena Crespo Fresno: almu365@hotmail.com)

10-Defectes del tub neural: Mielomeningocele- (Dra Mar Meléndez Plumed: mmelende@vhebron.net)

11-Paràlisi Cerebral Infantil- (Dra Esther Toro Tamargo: etoro@vhebron.net)

12-Alteracions del to muscular: Espasticitat- (Dr Carlos Molina cmolina@vhebron.net Dr Xavier Buxó Massip: xavierbux@gmail.com)

13-Noves tecnologies en Neurorrehabilitació- Dr Carlos Molina cmolina@vhebron.net

Metodologia

La docència es basa en classes magistrals virtuals amb suport de bibliografia recomanada pel professor.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES D' HABILITATS CLÍNIQUES AVANÇADES (PHCA) 10 0,4 3, 6, 7, 10, 11, 12
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 6 0,24 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SEM) 5 0,2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
TEORIA (TE) 20 0,8 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
PRESENTACIÓ DE TREBALLS 5 0,2 10, 12, 24, 25
TUTORIES 5 0,2 24
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 17 0,68 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ESTUDI PERSONAL 74 2,96 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
LECTURA ARTICLES 8 0,32

Avaluació

Exàmens parcials
Es faràn 2 exàmens parcials que es tractaràn de:

primer parcial

- AVALUACIÓ ESCRITA:  (25% de la nota final) Prova objectiva: prova d’assaig: de preguntes restringides.

- AVALUACIÓ ESCRITA: (25% de la nota final) mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple 

Segón parcial

AVALUACIÓ ESCRITA: (25% de la nota final) mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple 


Per aprovar es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 en cadascuna de les evaluacións. Els alumnes que no obtinguin una nota de 5 en una o més evaluacions haurien de realitzar una proba de recuperació final de les evaluacions corresponents. 

- LLIURAMENT D'INFORMES/ TREBALLS ESCRITS (25% de la nota final).
Cada alumne haurà de realitzar 1 treball escrit en el qual s'avaluaran l'adequació dels continguts en relació al tema proposat, la realització de raonament crític, la resolució de problemes en base a l'evidència científica i la utilització de cites bibliogràfiques actualitzades. Per aprovar l'avaluació continuada caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10.

 

 

L'avaluació dels alumnes Erasmus es realitzarà de la mateixa manera que la dels nacionals. Si ho desitgen podràn sol·licitar lliurar l'informe / treball en llengua anglesa 

Qualsevol alumne es considerarà no avaluable si no realitza una de les següents: avaluacións escrites o no lliura l'informe / treball.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita: prova objectiva: prova d'assaig de preguntes restringides 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Avaluació escrita mitjançant proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27
Lliurament d'informes/ Treballs escrits 25% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Bibliografia

-          Codina Puiggros.Tratado de Neurología. Madrid: Editorial Libro del Año;1996.     

-          DeLisa. Physical Medicine and Rehabilitation. Principles and Practice. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

-          Maria Stokes. Physical Management in Neurological Rehabilitation. London: Elsevier Mosby; 2004.

-          Stein. Stroke Recovery & Rehabilitation. Stein. New York:Demos Medical Publishing; 2009.

Programari

No cal programari específic