Logo UAB
2022/2023

Ortopèdia Tècnica Avançada

Codi: 102991 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ignacio Mariño Estelrrich
Correu electrònic:
ignacio.marino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

i Castellà

Equip docent

Ignacio Mariño Estelrrich

Equip docent extern a la UAB

Beatriz Camos

Prerequisits

Coneixements bàsics d’anatomia i biomecànica del cos humà. 

Complir normativa respecte de la confidencialitat de la informació clínica dels pacients atesos en casos clínics.

Objectius

Dins de la tasca professional del fisioterapeuta l’ús de pròtesi i ortesi per part dels pacients és força habitual. Creiem convenients coneixements específics respecte de la indicació i avaluació d’aquests elements terapèutics.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb tots els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Organitzar i planificar.
 • Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 • Treballar en equips professionals i cooperar de manera efectiva amb tot l'equip multidisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Avaluar els resultats i la seva relació amb els objectius marcats, a través de casos reals en les diferents especialitats clíniques.
 5. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 6. Demostrar el coneixement dels processos de confecció i adaptació de pròtesis d'extremitat superior, extremitat inferior, ortesis de tronc i d'extremitats.
 7. Demostrar habilitats de treball en equip, saber treballar coordinadament amb la resta de l'equip, específicament amb el Tècnic Ortopèdic, amb el metge rehabilitador i, quan sigui oportú amb el terapeuta ocupacional.
 8. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Organitzar i planificar.
 13. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 14. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 15. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
 20. Saber descriure i transmetre les necessitats funcionals del pacient al tècnic ortopèdic, al pacient i a la resta de l'equip terapèutic, coneixent les possibilitats de millora amb dispositius ortoprotèsics o ajuts tècnics.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Responsables de tots els temes: Jairo Laguna Muñoz i Ignacio Mariño Estelrrich

TEMA 1:  CONCEPTES GENERALS D’ORTESI I PRÒTESI. MATERIALS

TEMA 2: PSICOLOGIA EN EL PACIENT L’AMPUTAT

TEMA 3: EPIDEMIOLOGIA DE L’AMPUTACIÓ

TEMA 4: PRÒTESI PER AMPUTACIONS PARCIALS DE PEU

TEMA 5: PRÒTESI PER A AMPUTACIONS TIBIALS

TEMA 6: PRÒTESI PER A DESARTICULACIÓ DE GENOLL. PRÒTESI PER A AMPUTACIONS FEMORALS

TEMA 7: PRÒTESI PER A DESARTICULACIÓ DE MALUC I HEMIPELVECTOMIA

TEMA 8: PEUS PROTÈSICS

TEMA 9: ALINEACIÓ DE LES PRÒTESI DE MEMBRE INFERIOR I VALORACIÓ DE LA MARXA DE L'AMPUTAT

TEMA 10: INTRODUCCIÓ A LES PRÒTESI DE MEMBRE SUPERIOR

TEMA 11: PRÒTESI PER A AMPUTACIONS DE MA I AVANTBRAÇ

TEMA 12: PRÒTESI PER A AMPUTACIONS A NIVELL DE COLZE, BRAÇ I ESPATLLA

TEMA 13: MALFORMACIONS I ORTOPRÒTESI. OSTEOINTEGRACIÓ EN AMPUTATS

TEMA 14: ORTESI DE MALUC

TEMA 15: ORTESI DE GENOLL

TEMA 16: ORTESI PLANTARS. PLANTILLES ORTOPÈDIQUES

TEMA 17: CALÇAT ORTOPÈDIC

TEMA 18: ORTESI DE COLZE I ESPATLLA

TEMA 19: ORTESI DE MÀ

TEMA 20: ORTESI PER A DEFORMITATS TORÀCIQUES. ESCOLIOSI I CIFOSI

TEMA 21: ORTESI CERVICALS

TEMA 22: ORTESI DORSO-LUMBARS

TEMA 23: ORTESI PER A DEFORMITATS CRANEALS

TEMA 24: AJUTS PER A LA DEAMBULACIÓ

TEMA 25: CADIRES DE RODES

TEMA 26: AJUDES TÈCNIQUES vs PRODUCTES DE SUPORT. AJUDES TÈCNIQUES I PRODUCTES DE SUPORT EN LES ACTIVITATS DE LA VIDA DIÀRIA

TEMA 27: GRUES I SISTEMES DE TRANSFERÈNCIA

TEMA 28: PREVENCIÓ NAFRES PER PRESSIÓ

 

SEMINARIS:

-          Fisioteràpia en el pacient amputat d'extremitat inferior

-          Fisioteràpia en el pacient amputat d'extremitat superior

-          Valoració, indicació, confecció i xequeig de prótesis d'extremitat superior

-          Valoració, indicació, confecció i xequeig d'ortesis per a escoliosis

-          Neurofisiologia del dolor. Dolor en el pacient amputat

-          Embenat en el pacient amputat. Tractament de les alteracions linfàtico-venoses

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI:

-          Embenat en el pacient amputat. Tractament de les alteracions linfàtico-venoses

Metodologia

L'assignatura es divideix en activitats de classes teòriques, seminaris pràctics, pràctiques de laboratori i treball autònom.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 2 0,08 4, 7, 20
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 12 0,48 20
TEORIA (TE) 36 1,44 20
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 15 0,6 2, 3, 6, 11
ESTUDI PERSONAL 73,5 2,94 6, 8, 12, 19
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 10 0,4 1, 3, 4, 11

Avaluació

1. Avaluació continuada mitjançant el control de l'assistència a les classes teòriques de treballs grupals i seminaris (20% del pes de la nota). Es valorarà l' actitud proactiva. Assistència mínima per fer mitja: 80%.

2. Avaluació escrita mitjançant proves objectives (40% del pes de la nota). Es programarà segons calendari. Nota mínima per fer mitja: 4.

3. Defensa oral de treballs (20% del pes de la nota). Nota mínima per fer mitja: 5.

4. Entrega d'informes/treballs escrits (20% de la nota). Nota mínima per fer mitja: 5.

5. En el cas d'alumnes que no assoleixin l'assistència o nota mínima per fer mitja de qualsevol de les activitats avaluatives, es considerarà l'activitat avaluativa en qüestió com a No Avaluable. Havent de superar un mínim de 3 activitats d'avaluació i treure una nota mitja final de 5 o més per aprovar l'assignatura.

6. Prova de Recuperació:  Examen tipus test de 30 preguntes amb resposta múltiple desenvolupat en 60 minuts. Sols per aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació continuada. Nota mínima per aprovar: 5. Es programarà segons calendari.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 20% 0,1 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 40% 0,5 0,02 6
Defensa oral de treballs 20% 0,4 0,02 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20
Entrega d'informes/treballs escrits 20% 0,5 0,02 2, 4, 5, 12, 14, 17

Bibliografia

 1. González Viejo MA, Salinas Castro F, Cohí O. Escoliosis: realidad tridimensional. 1a ed. España: Masson; 2001.
 2. Shurr D, Michael J.  Prosthetics and Orthotics.  2a ed. USA: Prentice Hall; 2001.
 3. Zambudio Periago R.  Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. 1a ed. España: Elsevier España SL; 2009.
 4. Prat JM. Guía de uso y prescripción de productos ortoprotésicos a medida. 2a ed. España: Instituto de Biomecánica de Valencia; 2004.
 5. Álvarez J, Carreño J, Rodríguez J. Amputaciones en el pie diabético. Dins: Marinel J, Blanes JI, Escudero JR, Ibañez V, Rodríguez J, editors. Tratado de pie diabético. 1a ed. Madrid, España: Jarpyo Editores; 2002. p. 129-138.
 6. Malavera MA, Carrillo S, Gomezese OF, García RG, Silva FA. Fisiopatología y tratamiento del dolor de miembro fantasma. Rev colomb anestesiol. 2014; 42(1): 40-46.
 7. Zambudio Periago R. Osteointegración en amputados de miembros. Rehabilitación. 2007; 41(4): 180-184.
 8. López Jiménez RM, Muriel López C, López Jiménez S, Cabrera Víqez MI. Intervención fisioterapéutica en las úlceras por presión del paciente oncológico. Revista enfermería docente. 2017; 109(1): 52-59.
 9. Govantes Bacallao Y, Alba Gelabert CJ, Arias Cantalapiedra A. Protocolo de actuación en la rehabilitación de pacientes amputados de miembro inferior. Revista cubana de medicina física y rehabilitación. 2016; 8(1): 1-11.
 10. Saleme Cruz J, Arizola Cisneros L, Capdevila Leonori R, Haces García F. Desarticulación de tobillo (Syme) y amputación transtibial como tratamiento para las deficiencias del miembro pélvico ¿Qué es mejor?. Revista mexicana de ortopedia pediátrica. 2013; 15(2); 79-84. 

Programari

Amputee Gait Deviations - YouTube

Campus Virtual de la UAB- https://cv.uab.cat/portada/ca/index.html

Microsoft Teams