Logo UAB
2022/2023

Fisiologia Cardiorespiratòria

Codi: 102974 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Patricia Launois
Correu electrònic:
patricia.launois@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Patricia Launois
Alba Gomez Garrido

Prerequisits

Alumnes de ciències mèdiques (fisoteràpia, infermeria, etc).

Coneixements bàsics d'anatomia, histologia i física, que permetin entrendre el funcionament cardiorespiratori tant en persona sana com amb patologia cardiorespiratòria.

Coneixement bàsic d'anglès i dels principals buscadors/revistes científiques per a realitzar recerca bibliogràfica, si s'escau.

Objectius

Conèixer la fisiologia i anatomia cardiorespiratòria.

Nocions bàsiques sobre patologia cardio-respiratòria (obstrucció, restricció, malatia del miopericardi, etc).

Conèixer la fisiologia durant l'exercici.

Nocions bàsiques d'interpretació de la prova d'esforç cardiopulmonar.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Raonar amb sentit crític.
 • Resoldre problemes.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar els coneixements i competències adquirits per resoldre casos clínics, en l'àmbit de les patologies del tòrax.
 4. Aplicar els mètodes i tècniques específics referits a les malalties del tòrax.
 5. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 6. Demostrar sensibilitat cap a temes mediambientals.
 7. Explicar detalladament la fisiopatologia de les malalties del tòrax.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 13. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 17. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 18. Raonar amb sentit crític.
 19. Resoldre problemes.
 20. Treballar en equip.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

APARELL RESPIRATORI:

- Estructura i funció de l'aparell respiratori (anatomia, histologia, funció): *Via aèria. *Pulmó. *Pleura. *Caixa toràcica i músculs respiratoris. *Circulació pulmonar. *Innervació.

- Mecànica respiratòria.

- Intercanvi pulmonar i perifèric de gassos

- Patologia respiratòria: Insuficiència respiratòria / SDRA, MPOC, asma, patologia intersticial, TEP, SAHS, malalties neuromusculars.

 

APARELL CARDIOVASCULAR:

- Estructura i funció de l’aparell cardiovascular (anatomía, histología, funció): *Cor. *Circulació coronària. *Circulació regional.

- Mecànica cardiaca.

- Patologia cardiaca: Insuficiència cardiaca, infart de miocardi, miocardiopaties, patologia del miopericardi, patologia vasos.

 

FISIOLOGIA DE L'EXERCICI:  

- Fonts energétiques durant l'exercici.

- Resposta i adaptacions cardiocirculatories i respiratòries durant l'exercici.

- Potència, capacitat aeròbica i capacitat funcional anaeróbica

- Fisiologia de l'entrenament

- Fisiologia de l'entrenament en poblacions especials

- Programes entrenament a l'esforç

- Nocions bàsiques d'interpretació de la prova d'esforç cardiopulmonar

   

 

Metodologia

La docència combina classes magistrals, seminaris de casos clínics i pràctiques al laboratori de funció respiratòria.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques de Laboratori (PLAB) 15,5 0,62 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20
Seminaris de Casos Clínics (SCC) 5 0,2 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20
Teoria (TE) 20 0,8 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi Personal 101 4,04 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20

Avaluació

L'avaluació es realitzarà mitjançant entrega de treball amb presentació oral i examen tipus test (cada resposta correcta sumarà 1 punt, cada resposta errònia restarà 0.25); la nota requerida per aprovar l'examen serà de 5 sobre 10. Per accedir a l'examen i, per tant, per superar l'assignatura s'haurà d'assitir al 80% de les classes. L'avaluació dels estudiants d'intercanvi serà la mateixa que per la resta d'estudiants propis de la UAB.

Art 116.8. Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable

Els estudiants que no hagin superat l’assignatura/mòdul per mitjà de l’avaluació continuada es podran presentar a un examen de recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Test d'Anivellament 0% 0,5 0,02 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18
Proves objectives de selecció d'ítems d'elecció múltiple. 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Seminari 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Seminari 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

- Atlas de Anatomía Humana. Frank H. Netter. 7ª Edición. Elsevier.  

- Fisiología Humana. JA Tresguerres. 3ª Edición. Ed Mc Graw-Hill Interamericana.

- Tratado de Fisiología Médica. Guyton y Hall. 13ª Edición. Elsevier. 

- Netter Fundamentos de Fisiología. Susan E. Mulroney, Adam K. Myers. 2ª Edición. Elsevier.

- Fisiología Respiratoria. West. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana.

- Respiratory Physiology, a clinical approach. RM Schwartzstein. Lippincott Williams and Wilkins.

- Fisiopatología pulmonar. Fundamentos. John B. West. Lippincott Williams and Wilkins.

- Textbook of Pulmonary Rehabilitation. Enrico Clini et al. Springer

- Rehabilitación Respiratoria. Rosa Güell Rous et al. SEPAR

- Principios de Rehabilitación Cardíaca. Eulogio Pleguezuelos et al. Editorial Panamericana

- Manuales de procedimientos SEPAR.

- Guías de práctica clínica. SORECAR. 

- Indicaciones e interpretación de gasometría. A. Crespo Giménez, F. J. Garcés Molina, Y. Casillas Viera y J. C. Cano Ballesteros. Medicine. 2007;9(90):5813-5816.

- Comprendiendo la Ergometría con Gases. Manuel Abeytua et al.  

Programari

PowerPoint

Adobe Acrobat

Teams

Microsoft Word 

Kahoot