Logo UAB
2022/2023

Prevenció i Tractament de les Alteracions del Sòl Pelvià

Codi: 102971 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia OT 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Montiel Morillo
Correu electrònic:
elena.montiel@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Elena Montiel Morillo
Yolanda Castellano Madrid

Prerequisits

És recomanable disposar de coneixements d’anatomia i fisiologia de l’aparell uroginecològic i de la musculatura de la paret abdominal.

"L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accès per raó dels aprenentatges als serveis assistencials.També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions".

Objectius

L’assignatura és una optativa del tercer curs del Grau de Fisioteràpia i forma part de la formació específica uroginecològica. Constitueix part de la base de la formació en mètodes i procediments fisioterapèutics.

Els objectius generals són:

Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic en alteracions de l'aparell uroginecològic.

Conèixer la avaluació fisioterapéutica i conèixer els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats a la terapèutica clínica.

Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic en alteracions de l'aparell uroginecològic.

Integrar els valors ètics i professionals, els coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics concrets, en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària, i privada.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, segons els criteris reconeguts i validats.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics encaminats a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • Demostrar que té prou coneixement dels mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutics, encaminats a la terapèutica clínica.
 • Determinar el diagnòstic de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia d'acord amb els criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes
 • Integrar, a través de l'experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la fisioteràpia per resoldre casos clínics concrets en l'àmbit hospitalari, extrahospitalari, i de l'atenció primària i comunitària.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència científica i fomentar activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Valorar l'estat funcional del pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els coneixements i les competències adquirits per resoldre casos clínics en relació amb alteracions del sòl pelvià que són susceptibles de tractament fisioterapèutic.
 6. Aplicar els mètodes, procediments i actuacions de fisioteràpia en la terapèutica del sòl pelvià.
 7. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 8. Definir els objectius generals i específics per a l'aplicació del tractament fisioterapèutic en alteracions del sòl pelvià.
 9. Descriure i analitzar els protocols assistencials de fisioteràpia basats en l'evidència en les alteracions del sòl pelvià.
 10. Descriure i aplicar els procediments adequats de valoració de fisioteràpia, amb l'objectiu de determinar el grau d'afectació del sòl pelvià.
 11. Descriure les circumstàncies que condicionen les prioritats d'actuació en el tractament fisioterapèutic d'alteracions del sòl pelvià.
 12. Descriure les guies de bona pràctica clínica aplicades a alteracions del sòl pelvià.
 13. Descriure les lesions i malalties en obstetrícia i ginecologia i identificar les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com la seva etiologia i els tractaments mèdics, quirúrgics i de rehabilitació associats.
 14. Dissenyar, ensenyar i aconsellar sobre els diferents mitjans de prevenció de les alteracions del sòl pelvià.
 15. Enumerar els diferents tipus de material i aparells que cal utilitzar en el tractament fisioterapèutic d'alteracions del sòl pelvià.
 16. Establir la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia, a partir de casos clínics relacionats amb afeccions del sòl pelvià.
 17. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 18. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 19. Identificar les principals desigualtats de sexe/gènere presents a la societat.
 20. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 21. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 22. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 23. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 24. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 26. Valorar les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Teoria

BLOC 1

-          Anatomia i Fisiologia del compartiment abdomino-pelvià (Elena Montiel)

-          Biomecànica i Fisiologia del compartiment abdomino-pelvià (Elena Montiel)

-          Introducció a la Reeducació abdomino-pelviana (Yolanda Castellano)

-          Evidències actuals sobre el funcionament compartiment abdomino-pelvià (Elena Montiel)

BLOC 2         

-          Neurofisiología micció (Yolanda Castellano)

-          Neurofisiología defecació (Yolanda Castellano)

-          Disfuncions del sòl pelvià ( 2 parts) (Yolanda Castellano)

-          Definició ,classificació i tipus de disfuncions miccionals(Yolanda Castellano)

-          Definició , classificació i tipus de disfuncions anorectals (Yolanda Castellano)

-          Definició , classificació i tipus de prolapses(Yolanda Castellano)

-          Definició, classificació i tipus de disfuncions sexuals. (Yolanda Castellano)

-          Definció i classificació i tipus de dolor pèlvic.(Yolanda Castellano)

BLOC 3:

-          Rol fisioterapeuta  (Elena Montiel)

-          Mètodes d’avaluació:anamnesi, exploració física,qüestonaris,calendaris miccionals,pad-test….(Elena Montiel)

-          Descripció de les diferents tècniques de tractament fisioterapèutic, educaciò sanitària i canvis conductuals-(Elena Montiel)

-          Descripció dels diferents materials i  tècniques instrumentals en el tt de disfuncions pèlviques. (Elena Montiel)

BLOC 4         

-          Obstetricia: paper del fisioterapeuta en el pre-part i part. (Yolanda Castellano)

-          Postpart: paper del fisioterapeuta en el post-part. (Yolanda Castellano)

-          Diagnòstic i Tractament de les diferents disfuncions del sòl pelvià. (Yolanda Castellano)

-          Factors etiològics de disfunció perineal (anàlisi i prevenció) (Elena Montiel)

SEMINARIS

-          Taller pràctic d’Exploració  i reeducació abdomino-pelviana(Yolanda Castellano)

-          Taller teòrico- pràctic de disseny HC amb casos clinics simulats ( Role-playing grupal) (Elena Montiel)

-          Taller pràctic de diferents materials  de tractament del sòl pelvià (Elena Montiel)

-          Taller pràctic de Neuromodulaciótibial posterior (Elena Montiel)

-          Taller pràctic de Gimnasia Abdominal Hipopressiva (Elena Montiel)

-          Taller pràctic d’Estabilització lumbo-pèlvica (Elena Montiel)

-          Taller pràctic de preparació maternal (Yolanda Castellano)

-          Taller pràctic de Teràpia Manual Externa Sòl pelvià (Yolanda Castellano)

-          Taller pràctic de Dismenorrea ,Síndrome premenstrual i tècniques específiques (Yolanda Castellano)

Metodologia

La docència es basa en classes teòriques magistrals amb suport d’imatges ,classes pràctiques per a l’ensenyament de tècniques específiques. 

Si la situació la requereix es faran classes virtuals i/o amb videos per l'ensenyament de tècniques específiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 16 0,64 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
TEORIA (TE) 29 1,16 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 38 1,52 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
ESTUDI PERSONAL 29 1,16 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 35 1,4 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
PRESENTACIÓ / EXPOSICIÓ ORAL DE TREBALLS 2 0,08 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21

Avaluació

Prova escrita: Prova Objectiva amb ítems d'el·leció múltiple amb un pes global del 50% ( presencial)

4 opcions per pregunta, de les quals 1 és correcta.

Cada pregunta contestada correctament es valorarà amb 1 punt.

Les preguntes contestades erròniament restaran -  0,33 punts.

Les preguntes no contestades no restaran punts

Les preguntes versen tant del temari teòric com pràctic. 

S'aprova amb un 5.


Prova Oral estructurada associada a la presentació d'un treball Oral amb un pes global 50% ( presencial/ escrit en format pdf o word)

S'aprova amb un 5.

Exercici d'avaluació continuada associats als seminaris amb activitats grupals a classe teòrica sota supervisió del professor.

De la realització del treball s'avaluarà:

1. La coherència en la resolució dels casos clínics


2. L'adequació del contingut als Temes de treball


3. Capacitat crítica

4. La capacitat de síntesi

5. Segueix normes de codi ètic i utilitza un llenguatge respectuós, no sexista i professional. 


6. La utilització de les fonts bibliogràfiques:


- Hi ha una adequació de les fonts utilitzades amb el tema tractat


- Utilitza fonts bibliogràfiques actualitzades


- Les referències bibliogràfiques són descrites de forma completa (Normes de Vancouver o altres)

 

Per aprovar l'assignatura serà necessari:

- Superar la prova oral i  prova escrita amb una nota mínima de 5.

- Haver assisitit al 100% de les classes pràctiques ( en cas de causa justificada es pot permetre faltar màxim el 20% classes pràctiques) (6 seminaris)

- En cas de no acomplir l'ítem anterior s'haurà de justificar amb un treball escrit a determinar per la professora, sense qualificació, a entregar abans de la data d'examen de l'assignatura.

- Obtenir una nota global de l'assignatura igual o superior a 5.


Els estudiants que no hagin superat l'assignatura podran optar a una Prova de recuperació on la nota màxima a obtenir serà un 5.

Art 116.8. Quan es consideri que l’estudiant no ha pogut aportar prou evidències d’avaluació en l’acta es consignarà aquesta assignatura com a no avaluable.

Es considerarà alumne "no avaluable" aquell que no es presenti a les proves d'avaluació programades ni a qualsevol de les activitats formatives que es consideren obligatòries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs 50% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Prova escrita-objectiva amb ítems d'elecció múltiple 50% 0,5 0,02 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Espuña Pons, Montserrat, Porta Roda,Oriol, Manual de Anatomía funcional y quirúrgica del suelo pélvico editorial: marge books, Barcelona,  2010

Caufriez, M Gimnasitque Abdominal Hiporesives, Bruselas, MC Editions. 1997

Bourcier A, Pelvic Floor disorders. London Elsevier. 2004

Espuña M, Salinas J. Tratado de uroginecologia e incontinencia urinaria. Barcelona. Medicina STM editores 2004.

Calais-Germain, Anatomia para el movimiento. La libre de marzo. 2007

Thibodeau G., Patton K. Anatomía y fisiología. Harcourt. 4ª edición.

Martínez Bustelo S., Ferri Morales A, Patiño Núñez S., Viñas Diz S., Martínez Rodríguez A. Entrevista clínica y valoración funcional del suelo pèlvico. Fisioterapia 2204; 26(5):266-80

Ragué J.M. Trastornos del suelo pèlvico. Cir Esp.2005; 77(5):254-7

Vila Coll M.A., Gallardo Guerra M.J. Incontinencia urinaria, una visión desde la Atención Primaria. Semergen 2005; 31(6):270-83

Cervera Deval J., Serralta Davia I., Macia Pareja C., Moreno Alzuyet J. y Mayoral Azofra E. Incontinencia urinaria: ¿Un problema oculto? Rehabilitación (Madr) 2004; 38(1):1-6

González Rebollo A., Blázquez Sánchez E., Romo Monje M., Rioja Toro J. Tratamiento rehabilitador de la incontinencia urinaria femenina. Rehabilitación (Madr) 2003; 37(2):79-85.

Programari

No cal cap programari ni dispositiu addicional.