Logo UAB
2022/2023

Anatomia Humana I

Codi: 102970 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500892 Fisioteràpia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Pere Jordi Fàbregas Batlle
Correu electrònic:
perejordi.fabregas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Manuel Medina Hayas

Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits específics, és convenient que l'alumnat hagi assolit unes competències bàsiques d'autoaprenentatge i de treball en grup, així com els coneixements de biologia de nivell pre-universitari. Donat que l'alumnat farà pràctiques a la sala de dissecció, adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés i mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

L'assignatura Anatomia Humana I es cursa al primer semestre de primer curs del Grau de Fisioteràpia i forma part de les assignatures de formació bàsica d'aquest grau.

Els objectius de l'assignatura són l'estudi de l'organització anatòmica general del cos humà, dels principis del seu desenvolupament inicial i del desenvolupament de l'aparell locomotor, i l'estudi de l'anatomia descriptiva, topogràfica i funcional de l'aparell locomotor (que inclourà el tronc i les extremitats) i del sistema cardiovascular (que inclourà el cor i els principals vasos dels sistemes circulatoris major i menor, i del sistema limfàtic). L'assoliment dels objectius de l'assignatura determina uns dels pilars fonamentals en la formació del futur professional de la Fisioteràpia, que tindrà la seva continuïtat natural al segon semestre de primer curs, amb l'assignatura Anatomia humana II, les quals complementen d'altres assignatures de caràcter bàsic i obligatori, com són la Biomecànica, la Funció del Cos Humà, la Semiologia i la Fisioteràpia.

Després d'haver superat aquesta assignatura s'ha de ser capaços de descriure i reconèixer, amb terminologia anatòmica internacional, l'organització anatòmica del cos humà, els principis del seu desenvolupament, les estructures anatòmiques i l'anatomia funcional de les diferents parts que integren l'aparell locomotor i el sistema cardiovascular en estat de salut. 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Demostrar que té coneixement de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 5. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Explicar la funció d'aquestes estructures anatòmiques.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Localitzar mitjançant la palpació en superfície les diferents estructures anatòmiques.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 11. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 16. Reconèixer la disposició de les estructures anatòmiques en un subjecte viu.
 17. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA

CLASSES TEÒRIQUES (tipologia TE). Es programen 37 hores de classes teòriques.

TEMA 1: ANATOMIA GENERAL

Concepte d’anatomia i tècniques d’estudi. Posició anatòmica. Termes de posició i de direcció. Terminologia anatòmica Internacional. Biotipologies. Nivells d’organització del cos humà. Osteologia general. Artrologia general. Miologia general. Conceptes de Biomecànica aplicada a l’aparell locomotor. Conceptes de anatomia de superfície. Organització anatòmica general dels sistemes cardiovascular i nerviós.

TEMA 2: ANATOMIA DEL MEMBRE SUPERIOR

Organització general de l’extremitat superior. Articulacions i músculs de la cintura escapular. Articulació del colze i músculs del braç. Anatomia topogràfica i funcional de la cintura escapular i del braç. Articulacions del canell i de la mà. Músculs de l’avantbraç i de la mà. Anatomia topogràfica i funcional de l’avantbraç i de la mà. Artèries, venes i limfàtics de l’extremitat superior. Plexe braquial: constitució, branques col·laterals i branques terminals. Anatomia de superfície de l’extremitat superior.

TEMA 3: ANATOMIA DEL MEMBRE INFERIOR

Organització general de l’extremitat inferior. Articulació coxofemoral i músculs de la cintura pèlvica. Articulació del genoll i músculs de la cuixa. Anatomia topogràfica i funcional de la cintura pèlvica i de la cuixa. Articulacions del turmell i del peu. Músculs de la cama i del peu. Anatomia topogràfica i funcional de la cama i del peu. Artèries, venes i limfàtics de l’extremitat inferior. Plexe lumbo-sacre: constitució, branques col·laterals i branques terminals. Anatomia de superfície de l’extremitat inferior.

TEMA 4: ANATOMIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR  

Cor: morfologia externa i interna. Vasos i nervis del cor. Pericardi. Artèries i venes pulmonars. Artèria aorta: part toràcica i part abdominal. Artèries caròtides. Artèries subclàvies. Artèries ilíaques: comuna, externa i interna (hipogàstrica). Sistema de la vena cava superior, sistema de la vena cava inferior i sistemes venosos intercavals. Organització general del sistema limfàtic.

TEMA 5: EMBRIOLOGIA GENERAL I PRINCIPIS DEL DESENVOLUPAMENT DE L’APARELL LOCOMOTOR  

Zigot, mòrula i blàstula. Gastrulació. Formació de les fulles embrionàries i els seus principals derivats. Principis del desenvolupament de l’aparell locomotor.

TEMA 6: ANATOMIA DEL TRONC  

Organització general del tronc. Articulacions de la columna vertebral i articulacions cranivertebrals. Músculs autòctons dorsals (erector de la columna): músculs curts i llargs dels tractes medial i lateral. Anatomia funcional del raquis. Articulacions i lligaments de la pelvis. Cavitat pèlvica. Fàscies i músculs del perineu. Articulacions del tòrax. Músculs del tòrax. Mecànica respiratòria. Músculs de l’abdomen: anteriors, laterals i posteriors. Conducte engonal i punts febles de la paret abdominal. Organització musculoaponeuròtica de la regió cervical.Músculs del coll: escalens, infrahioïdals i prevertebrals. Múscul esternoclidomastoïdal. Triangles cervicals. Artèria subclàvia. Plexe cervical: constitució, branques col·laterals i branques terminals. Anatomia de superfície del tronc.

 

SEMINARIS (tipologia SESP), en grups reduïts (mida estàndard de 20 estudiants per grup). Es programen 3 seminaris de 2 hores cadascun per grup.

Seminari 1: osteologia i anatomia de superfície de l’extremitat superior.

Seminari 2: osteologia i anatomia de superfície de l’extremitat inferior.

Seminari 3: osteologia i anatomia de superfície de la columna vertebral, del tòrax i de la pelvis.

 

PRÀCTIQUES A LA SALA DE DISSECCIÓ (tipologia PLAB), en grups reduïts (mida estàndard de 20 estudiants per grup, apuntats prèviament al programa de gestió de grups, PSG). Els estudiants acudiran a la sala de dissecció per estudiar, en preparacions anatòmiques i en imatges de diagnòstic, els continguts temàtics de l’assignatura. És obligatori portar bata i guants per accedir a les pràctiques de dissecció i està totalment prohibit fer qualsevol tipus de imatges (fotografies, vídeos, etc..) a la sala de dissecció. Es programen 5pràctiques de 2 hores cadascuna per grup.

Pràctica 1 (anatomia general): Identificar les principalstècniques utilitzades per l’estudi de l’anatomia. Reconèixer el tipus i els diferents components anatòmics dels ossos, de les articulacions i dels músculs. Reconèixer els vasos i els nervis a diferents preparacions anatòmiques. Correlacionar les estructures anatòmiques cadavèriques amb diferents tècniques de diagnòstic per imatge i amb l’anatomia de superfície. Identificar i orientar espacialment les diferents regions topogràfiques del cos humà i aplicar els coneixements adquirits respecte als eixos i plans anatòmics.

Pràctica 2 (anatomia de l’extremitat superior): Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les estructures que conformen cadascuna de les articulacions de l’extremitat superior. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els músculs de la cintura escapular, del braç, de l’avantbraç i de la mà. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els vasos i els nervis de l’extremitat superior. Correlacionar les estructures anatòmiques cadavèriques amb diferents tècniques de diagnòstic per imatge i amb l’anatomia de superfície.

Pràctica 3 (anatomia de l’extremitat inferior): Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les estructures que conformen cadascuna de les articulacions de l’extremitat inferior. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els músculs de la cintura pèlvica, de la cuixa, de la cama i del peu. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els vasos i els nervis de l’extremitat inferior. Correlacionar les estructuresanatòmiques cadavèriques amb diferents tècniquesde diagnòsticper imatge i amb l’anatomia de superfície.

Pràctica 4 (anatomia del sistema cardiovascular): Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, la morfologia externa i interna del cor. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els vasos del cor. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, el pericardi i les relacions del cor. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les artèries i venes pulmonars. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, l’artèria aorta (toràcica i abdominal), les seves principals branques col·laterals i les seves relacions. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les artèries ilíaques, les artèries subclàvies i les artèries caròtides, així com les seves principals branques i relacions. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les venes que conformen els sistemes cavasuperior i cava inferior i els sistemes venososintercavals (àziga, plexes vertebrals). Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els principals grups de limfonodes, el conducte limfàtic dret i el conducte toràcic. Correlacionar les estructures anatòmiques cadavèriques amb diferents tècniques de diagnòstic per imatge i amb l’anatomia de superfície.

Pràctica 5 (anatomia topogràfica del tronc): Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, les diferents estructures que conformen cada una de les articulacions del tronc, del tòrax i de la pelvis. Identificar y reconèixer, en preparacions anatòmiques, els músculs del tronc (erector trunci), del tòrax,de l’abdomen,del perineu i dela regió cervical. Identificar i reconèixer, en preparacions anatòmiques, els vasos i els nervis del tronc relacionats amb l’aparell locomotor. Correlacionar les estructures anatòmiques cadavèriques amb diferents tècniques de diagnòstic per imatge i amb l’anatomia de superfície.

 

Metodologia

CLASSES TEÒRIQUES (tipologia TE): docència de caràcter essencialment expositiu i que es fa habitualment en una aula i en un horari prèviament programat. Es programen 37 hores de classes teòriques.

SEMINARIS ESPECIALITZATS (tipologia SESP): docència dirigida per un professor especialitzat en el que s’aprofundirà sobre diferents aspectes de osteologia, que s'hauran prèviament preparat de manera autònoma. En aquesta activitat s’utilitzaran ossos humans procedents de l'Osteoteca de la Unitat de Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina. Es programen 3 seminaris especialitzats de 2 hores cadascun.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI (tipologia PLAB): docència que consisteix a dur a terme activitats de tipus pràctic a la Sala de Dissecció de la Unitat de Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina dins d'un horari concret, amb l'assistència permanent del professorat. Es programen 5 pràctiques a la sala de dissecció de 2 hores cadascuna.

CLASSES VIRTUALS (tipologia VIRT): docència impartida sense presencialitat a l'aula sota la supervisió permanent i personalitzada utilitzant de manera intensiva les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta activitat es farà utilitzant material elaborat per preparar els seminaris i les pràctiques, així com material d'autoaprenentatge. Aquest material es trobarà al Campus Virtual de l’assignatura.

TREBALL AUTÒNOM: lectura comprensiva de textos i articles científics. Estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels continguts de l'assignatura. Preparació ielaboració de les activitats pràctiques.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 10 0,4 2, 9
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 6 0,24 2, 6, 9, 16
TEORIA (TE) 37 1,48 2, 6, 16
Tipus: Supervisades      
TUTORIES 13,32 0,53 2, 6
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL 77,3 3,09 2, 6

Avaluació

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA

L’avaluació de l’assignatura està composada per tres parcials.  El primer parcial inclou l'anatomia general, l'embriologia i l'anatomia del membre superior, el segon parcial inclou l'anatomia del membre inferior i el tercer parcial inclou l'anatomia del tronc i la del sistema cardiovascular.

Hi hauran dues oportunitats per superar cadascun dels tres parcials: les avaluacions parcials programades durant el curs i la prova de recuperació.

EXAMENS PARCIALS:

El primer parcial representa un 35% de la nota final i el segon parcial un 35% i el tercer un 30%.

Cada parcial consistirà en:

A.     Part teòrica: Representa el 60% de la nota de l’examen parcial. La part teòrica estarà constituïda per dos parts:

-       Una prova objectiva (tipus test, vertader o fals...). Constituirà el 50% de la part teòrica.

-       Una prova escrita (preguntes escrites curtes o llargues). Constituirà el 50% de la part teòrica.

B. Part pràctica: Representa el 40% de la nota de l’examen parcial. Prova constituïda per preguntes relatives a la vessant pràctica de l’assignatura.  (interpretació de imatges, resolució de qüestions a partir de imatges, identificació d’estructures, resolució de problemes,....)

La nota de l'examen parcial = Nota part teòrica (sobre 10) x 0,6 + Nota part pràctica (sobre 10) x 0,4

 Parcial superat: S'haurà superat un parcial quan la nota de l'examen parcial sigui > ó = 5.0

 EXAMEN DE RECUPERACIÓ:

L'assignatura programarà una prova de recuperació, d'acord amb el calendari docent de la Facultat. No cal fer la prova de recuperació quan s'hagin superat els tres exàmens parcials al llarg del curs.

 S'haurà de realitzar l'examen de recuperació quan:

- No s'hagin superat un, dos o tres exàmens parcials.

- No s'hagi realitzat qualsevol del exàmens parcials.

- Havent superat els parcials es vulgui millorar la nota d'un, dos o tres parcials. En aquest cas, no cal renunciar a la nota obtinguda en els parcials fets durant el curs, quedant com a nota definitiva del parcial la que sigui més alta de les dues (parcial i recuperació).

 Característiques de l'examen de recuperació

A l'examen de recuperació s’avaluarà cada parcial per separat. Cada examen parcial es regirà per les mateixes normes, proporcions i ponderacions que el realitzat durant el curs.

 ALUMNES MATRICULATS DUES O MÉS VEGADES:

Qui s'hagi matriculat dues o més vegades i no hagi superat l'assignatura en els exàmens parcials realitzats durant el curs es podrà presentar-se a una prova final de síntesi. Aquest examen s’haurà de demanar a la coordinació de l’assignatura com a mínim 1 setmana abans de l’examen de recuperació. Aquesta prova final de síntesi es farà enlloc de l'examende elecció múltiple, que representa el 60% de la nota de cada parcial. Hi haurà una prova final de síntesi per a cada parcial. L'examen de reconeixement d'estructures anatòmiques (el 40% restant) es faràde la manera habitual.

 NOTA DE L'ASSIGNATURA:

La nota de l'assignatura correspon a la suma ponderada dels tres parcials (ja siguin obtingudes a primera instància o a l'examen de recuperació).

Nota assignatura = nota 1er parcial (sobre 10) x 0,35 + nota 2n parcial (sobre 10) x 0,35 + nota 3er parcial (sobre 10) x 0,30.

Per aplicar aquesta fórmula és necessari que els tres parcials estiguin superats (segons les condicions explicades prèviament)

En el cas de que no tots els parcials estiguin superats, no és possible aprovar l’assignatura encara que la suma ponderada dels tres parcials sigui superior a 5. En aquest cas la nota final a l'acta serà de 4 punts com a màxim.

La nota final tindrà una expressió numèrica, amb un decimal, a l'escala 0-10 i amb l'equivalència qualitativa d'acord amb els criteris de la UAB, de suspens (0-4,9), aprovat (5,0-6,9), notable (7,0-8,9) i excel·lent (9,0-10,0) (amb l'opció d'assolir la qualificació de Matrícula d'Honor). El nombre de matrícules d'honor que s'atorguin no podrà ser superior al 5% tal com estableix la normativa acadèmica de la UAB.

Es considera no avaluable qui no s'hagi presentat al menys a dues convocatòries d'avaluació.

 CONVOCATÒRIES, REVISIONS:

Les convocatòries d'exàmens (dia, hora, aula, etc... ) i de revisió s'anunciaran a través del campus virtual de la UAB. El procediment de revisió de les proves s'ajustarà a la normativa vigent de la UAB i en tot cas serà de forma individual.

Els resultats de les activitats d'avaluació es donaran a conèixer a través del campus virtual de la UAB.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de tipus pràctic mitjançant avaluació objectiva estructurada 40% 2,25 0,09 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems d'elecció múltiple i / o desenvolupament 60% 4,13 0,17 2, 4, 6, 12, 16

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Embriologia

- Sadler, T.W. (2016) Langman Embriología Médica. 13ª edición. Ed. Wolters Kluwer

Anatomia: textos

- Drake, R.L., Vogl, W., Mitchell, A.W.M. (2015) Gray - Anatomía para estudiantes. 3ª edición. Ed. Elsevier

- Drake, R.L., Vogl, W., Mitchell, A.W.M. (2013) Gray - Anatomía Básica. Ed. Elsevier

- Drenckhahn, D., Waschke, J. (2010) Benninghoff y Drenckhahn - Compendio de Anatomía. 1ª edición. Ed. Médica Panamericana SA

- Gilroy, A.M. (2015) Prometheus Anatomía Manual para el estudiante. 1ª edición. Ed. Médica Panamericana

- Lippert, H. (2010) Anatomía con orientación clínica para estudiantes. Ed. Marbán libros

- Moore, K.L., Dalley, A.F., Agur, A.M.R. (2013) Anatomía con orientación clínica. 7ª edición. Ed. Wolters Kluwer

- Pró, E.A. (2014) Anatomía Clínica. 2ª edición. Ed. Médica Panamericana

- Rouvière, H., Delmas, V., Delmas, A. (2005) Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional. 11ª  edición. Ed. Elsevier-Masson

- Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U. (2014) Prometheus - Texto y atlas de Anatomía. 3ª edición. Ed. Médica Panamericana

- Standring, S. (2015) Gray’s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41th edition. Ed. Churchill Livingstone

Anatomia: atles 

- Agur, M.R., Dalley, F. (2007) Grant - Atlas de Anatomía. 11ª edición. Ed. Médica Panamericana

-Dauber, W. (2006) Feneis Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª edición. Ed. Masson SA

- Gilroy, A.M., MacPherson, B.R., Ross, L.M. (2014) Prometheus Atlas de Anatomía. 2ª edición. Ed. Médica Panamericana

- Llusà, M., Merí, À., Ruano, D. (2004) Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato locomotor. Ed. Médica Panamericana

- Netter, F.H. (2014) Atlas de Anatomía humana. 6ª edición. Ed. Elsevier

- Nielsen, M., Miller, S. (2012) Atlas de Anatomía Humana. Ed. Médica Panamericana

- Paulsen, F., Waschke, J. (2012) Sobotta Atlas de Anatomía humana. 23ª edición. Ed. Elsevier

- Rohen, J.W., Yokochi, C., Lütjen-Drecoll, E. (2011) Atlas de Anatomía humana. 7ª edición. Ed. Elsevier

- Weber, E.C., Vilensky, J.A., Carmichael, S.W. (2009) Netter. Anatomía Radiológica esencial. Ed. Elsevier

- Weir, J., Abrahams, P.H., Spratt, J.D., Salkowski, L.R. (2011) Atlas de Anatomía Humana por técnicas de imagen. 3ª edición. Ed. Elsevier-Mosby

Anatomia palpatòria:

- Cael, Ch. (2013) Anatomía Funcional. Estructura, función y palpación para terapeutas manuales. 1ª edición. Ed. Médica Panamericana

- Souza, M.O. (2012) Anatomía Funcional Palpatoria. 1ª edición. Ed. Amolca

- Tixa, S. (2014) Atlas de Anatomía Palpatoria. 3ª edición. Ed. Elsevier

Continguts a la xarxa:

Els continguts a la xarxa seran regularment actualitzats al moodle de l'assignatura.

Vídeos

1.       Canal de Anatomía Humana y Disección https://www.youtube.com/channel/UCw-oldhkk_2ftVa_PL0eoSQ

2.       Canal de Leonardo Coscarelli https://www.youtube.com/user/leonardocoscarelli

Pàgines web

1.       Anatomia general

a.       Atlas of Human Anatomy in Cross Section https://www.anatomyatlases.org/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas.shtml

b.      Innerbody https://www.innerbody.com/htm/body.html

c. Plastination. The University of Viena. http://www.meduniwien.ac.at/sysanat/plastination.html

d. Master Muscle List http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/dissector/muscles/muscles.html

2.       Embriologia

a.       The Carnegie stages http://www.embryology.ch/anglais/iperiodembry/carnegie02.html

b. Embryology UNSW Australia https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Main_Page

 

Programari

Per el seguiment de l'assignatura és suficient el software del paquet Microsoft Office.