Logo UAB
2022/2023

Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries

Codi: 102904 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Tudela Hita
Correu electrònic:
pedroadrian.tudela@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Víctor Vargas Blasco
Mireia Puig Campmany
Francesc Daniel Epelde Gonzalo
Pedro Tudela Hita
Fernando Rafael Armestar Rodriguez

Prerequisits

- Cal que l’estudiant tingui coneixements clínics bàsics de la patologia mèdica i quirúrgica, i del funcionament hospitalari general.

- L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d’una assignatura optativa lligada a la menció de Clínica Mèdica, impartida a sisè curs del Grau de Medicina. L’objectiu general és el coneixement bàsic de la organització del sistema d’Urgències i Emergències, i l’actuació clínica davant els processos urgents, fonamentalment a l’entorn pre-hospitalari.

Competències

 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 2. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 3. Descriure l'afectació per òrgans i sistemes i les formes de presentació de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 4. Distingir la normalitat i les alteracions patològiques fruit d'una exploració física sistemàtica.
 5. Distingir les situacions que necessitin ingrés hospitalari i aquelles que necessitin ingrés en unitats de vigilància intensiva.
 6. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 7. Identificar les situacions clíniques greus.
 8. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 9. Indicar les intervencions terapèutiques adequades per als principals problemes de salut.
 10. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 11. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 12. Proposar una estratègia diagnòstica bàsica per arribar al diagnòstic definitiu.
 13. Realitzar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 14. Recollir, seleccionar i registrar la informació rellevant subministrada pel pacient i els seus acompanyants.
 15. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 16. Valorar l'eficiència de les principals intervencions terapèutiques.
 17. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.
 18. Valorar la rellevància de cada signe i símptoma en la malaltia actual.

Continguts

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

 1. Activitats dirigides

Activitat                                   Títol                            Durada

Classe teòrica             Emergència mèdica prehospitalària- 1 h

 

Habilitats clíniques:   Reanimació cardiopulmonar (Vía aérea avançada)- 2 h

Habilitats clíniques:   Politraumatitzat- 2 h

 

Resolució de casos:    Reconeixement del malalt crític- 1 h

Resolució de casos:    Dolor toràcic- 1 h

Resolució de casos:   Insuficiència respiratòria- 1 h

Resolució de casos:   Codi IAM- 1 h

Resolució de casos:   Maneig hemodinàmic del malalt greu- 1 h

Resolució de casos:   Maneig de la hemoptisi- 1 h

Resolucióde casos:   Intoxicacions- 1 h 

Resolució de casos:   Dèficit neurològic agut. Codi ICTUS- 1 h

Resolució de casos:   Alteracions de la temperatura ambiental-1 h


2. Pràctiques tutelades

Activitat presencial als dispositius d’urgències i d’emergències extrahospitalàries: PRASS 18 h de presència supervisada.


3. Activitats autònomes

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resums i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH son:

Departament(s) responsable(s): Departament de Medicina

Responsable de Facultat:  nom (e-correu): Pere Tudela Hita (ptudela.germanstrias@gencat.net)

Responsables UDH

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Mireia Puig i Campmany

 mpuigc@santpau.cat

Victor Vargas Blasco vvargas@vhebron.net 

Pere Tudela Hita
ptudela.germanstrias@gencat.cat

Francesc Daniel Epelde FEpelde@tauli.cat


Metodologia general:

Hores estimades de l’assignatura: 75 (3 ECTS)

 • Dirigides (20%): 15 h

Pràctiques a laboratori d’habilitats clíniques. Resolució de casos clínics.

 • Supervisades (25%): 18 h

Pràcticum assistencial sense directrius dispositius d’urgències i d’emergències extrahospitalàries.

 • Treball autònom 50%: 38 h.

Consultes bibliogràfiques i documentals. Realització d’esquemes i resums.

 • Avaluació 5%: 4 h.

Presentació de treball i resolució de problemes.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, practiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
TEORIA (TE) 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

 

Per l’avaluació final de l’assignatura es tindrà en compte:

 

1) L’assistència a pràctiques (30%).

(Activitat presencial als dispositius d’urgències i d’emergències extrahospitalàries: 18 h)

 

2) La presentació d’un cas clínic del temari, presentat en format electrònic lliure (40%).

 

3) Proves objectives de resposta múltiple (5) sobre el contingut dels casos clínics (30%).

(Al final de cadascuna de les sessions de resolució de cassos).

 

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Entrega d' informes/ treballs escrits 40% 2,67 0,11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Proves objectives de resposta múltiple i/o preguntes curtes 30% 1,33 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Llibres:

 

Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice. 10 ed. Elsevier SA, 2022.

Urgencias Médicas. En: Harrison Principios de Medicina Interna. 20 ed. McGraw-Hill, 2018.

Jimenez Murillo L, Montero Perez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias. 6 ed. Elsevier SA, 2018.

 

Revistes:

 

Revista Española de Urgencias y Emergencias.

https://www.reue.org/numero-actual/


Annals of Emergency Medicine
New England Journal of Medicine
Journal of Emergency Medicine
American Journal of Emergency Medicine

 

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=IowHO8g9cnA

https://elpais.com/ccaa/2019/07/04/catalunya/1562262167_670465.html

Programari

no cal programari específic