Logo UAB
2022/2023

Energies Renovables i No Renovables

Codi: 102851 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Campos Moreno
Correu electrònic:
daniel.campos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Eduard Madaula Izquierdo
Jordi Garcia Orellana

Prerequisits

Hi ha tota una sèrie s'assignatures del grau que els alumnes haurien d'haver cursat i superat per talde tenir assolits uns coneixements bàsics de diferents disciplines que els puguin permetre l'aprofitament d'aquesta assignatura. En concret, seria recomenable tenir superades les assignatures de:

-Física (1r curs)

-Química (1r curs)

-Geologia (1r curs)

-Física de les Radiacions i de la Matèria (2n curs)

-Fonaments d'Enginyeria Ambiental (3r curs)

És convenient (tot i que en cap cas restrictiu) que els alumnes que cursin l'assignatura cursin també (o tinguin pensat cursar) 'assignatura d'Energia i Societat també com a optativa de quart curs, donat que ambdues assignatures haurien d'estar pensades com a complementèries (una d'elles es centre en els aspectes socials de la problemàtica energètica mentre l'altra ho fa en els aspectes tecnològics i científics).

Objectius

 Els objectius a assolir per part dels estudiants que cursin l'assignatura són:

- Conéixer i avaluar a nivell quantitatiu la realitat actual referent als models de consum energèitc al món, en especial en els països industrialitzats

- Tenir un criteri científic i crític davant de les diferents solucions a la problema energètic actual i envers els diferents sistemes de generació energètica actuals i/o en vies de desenvolupament.

- Conéixer els diferents sistemes d'extracció de combustibles fòssils així com les seves implicacions sobre el medi ambient.

- Conéixer els mecanismes físics i químics bàsics que operen en l'aprofitament energètic dels combustibles fòssils.

- Reconéixer els elements fonamentals associats a la generació d'energia en centrals nuclears i el corresponent tractament dels residus nuclears.

- Tenir un conneixement básic sobre les implicacions ambientals asociades a conreus energètics a nivell local i global.

- Entendre el funcionament bàsic dels sistemes de distribució energètica a nivell local, en concret de las xarxes de distribució eléctrica.

- Reconéixer les principals fonts renovables o alternatives d'energia, i identificar els fonaments físics i/o químics que existeixen darrera d'elles.

 - Conéixer les principals metodologies d'emmagatzematge energètic en ús actualment i/o en vies de desenvolupament, i entendre el seu paper en els sistemes de generació basats en energies renovables.

 - Saber avaluar/dimensionar quantitativament el potencial energètic d'una instal·lació de fonts renovables, i dentificar-ne les parts i necessitats principals.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Descriure els fonaments físics dels principals sistemes energètics.
 6. Identificar els processos físics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 7. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos físics aplicats a les ciències ambientals.
 8. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 9. Treballar amb autonomia.
 10. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Els temes principals a desenvolupar al llarg de l'assignatura són els següents:

1. Problema energètic a nivell global. Models de consum i gestió energètica.

2. Combustibles fòssils

3. Energia Nuclear

4. Accidents i residus nuclears

5. Bioenergia

6. Biomassa i cultius energètics

7. Geotermia

8. Distribució elèctrica. Mercats elèctrics.

9. Energia hidroelèctrica

10. Energia eòlica

11. Energia solar tèrmica

12. Energia solar fotovoltàica

13. Emmagatzematge d'energia y transición energética

Metodologia

L'assignatura té programades 38 hores de classes de teoria (les quals inclouen activitats demostratives i d'interacció entre els alumnes), 6 hores de classes de pràctiques d'aula en les quals es desenvoluparà una activitat interactiva i cooperativa a l'aula basada en un joc de simulació que servirà per analitzar casos/projectes pràctics relacionats amb la gestió de l'energia i la transició energètica, i 6 hores de sortides de camp que els han de permetre estudiar sobre el terreny el funcionament d'alguns tipus de plantes o instal·lacions descrites al llarg de l'assignatura.

A la part de l'assignatura directament relacionada amb energies renovables es farà servir una metodologia d'aprenentatge basada en projectes gamificats. Una vegada estudiats els fonaments teòrics de l'assignatura, els alumnes desenvoluparan una activitat interactiva per grups basada en una simulació d'una situació real de gestió energètica.

Addicionalment, l'assignatura preveu un cert número d'hores de dedicació personal a l'estudi (les quals poden incloure tant estudi teòric com consulta de documentació a través d'Internet o altres vies) més les hores que els alumnes hauran d'emprar en dur a terme els treballs i entregues avaluades que els diferents docents de l'assignatura els encarregaran.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes/casos prácticos en el aula 6 0,24 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Classes de teoria 38 1,52 1, 3, 4, 6, 7
Sortides de camp 6 0,24 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 78 3,12 1, 2, 6, 7, 9, 10

Avaluació

i) Els criteris d'avaluació contemplen la realització de dos examens parcials. El primer parcial (que inclou els continguts de energies convencionals i totes les basades en processos de combustió) té un pes del 40% sobre el total, mentre que el segon parcial (que inclou tots els temes sobre energies renovables, i de distribució i emmagatzematge d'energia) tindrà un pes del 35% de la nota final.

ii) Addicionalment, es realitzará una activitat interactiva a l'aula (durant lae 3/4 darreres setmanes del curs) que permetrá avaluar si l'alumne ha assolit els conceptes i metodologíes relacionades amb el dimensionament i gestió d'instal·lacions d'energies renovables. Aquesta activitat representarà el 25% de la nota final i implicarà l'assistència obligatòria a las sessions en què es realitzi.

iii) Finalment, com a part de l'avaluació de l'assignatura es tindrà en compte l'assistència a les dues sessions de sortides programades, de manera que l'assistència a aquestes donarà dret a presentar una breu entrega que permetrà pujar la nota final fins a 1 punt.

 

Per tal d'aprovar l'assignatura s'exigirà que:

i) La nota mitjana obtinguda sigui igual o superior a 5 (sobre 10).

ii) Com a requisit addicional, s'exigirà que la nota mínima de cada una de les tres activitats principals d'avaluació (els dos examens parcials i el projecte) arribi al 3,5 (sobre 10).En cas de no acomplir aquesta condició, la nota final de l'assignatura que constarà serà (i) la mitjana obtinguda per l'alumne a l'assignatura, si aquesta és inferior a 4,5, o (ii) un valor de 4,5 si la mitjana de l'alumne és superior a aquest valor.

 

Recuperació:

i) Aquells alumnes que no hagin assolit la nota mínima en algun dels parcials, o que vulguin millorar la seva nota d'aquests, tindran l'opció de presentar-se a un examen de recuperació en el qual podran recuperar un dels parcials per separat o ambdós. Per tal de poder-se presentar a aquest examen de recuperació l'alumne haurà d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació que equivalguin a 2/3 de la nota final.

ii) Les entregues/activitats pràctiques de l'assignatura seran activitats d'avaluació no recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat interactiva a classe 25 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 1 40 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7, 8
Examen parcial 2 35 2 0,08 1, 2, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia:

* González Velasco, J. Energías renovables. Reverté (2009). (Disponible online a través de la UAB: https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/detail.action?docID=3430257#goto_toc)

* Boeker, E. and van Grondelle, R. Environmental Science. Wiley (2001).

* Boeker, E. and van Grondelle, R. Environmental Physics. Wiley (1999).

* MacKay, D. Sustainable energy- Without the hot air. (http://www.withouthotair.com/)

* Jiménez, J.M. Ingenios Solares. Pamiela (2009, 6a Ed.)

 

Energy International Agency: www.eia.gov

World Energy Council - Sustainability Index: www.worldenergy.org/data/sustainability-index/

PVGIS: ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

Gorona del viento: www.goronadelviento.es

Red Eléctrica España: www.ree.es/en

Programari

L'únic programari que s'utilitza en el curs és l'Excel