Logo UAB
2022/2023

Física de les Radiacions i de la Matèria

Codi: 102850 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Garcia Orellana
Correu electrònic:
jordi.garcia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Valenti Rodellas Vila

Prerequisits

Tot i que no existeixen requisits indispensables per a cursar l’assignatura, és recomenable que els estudiants hagin cursat prèviament els cursos propedèutics de física a l'entrar a la UAB així com haver superat l'assignatura de Física de primer de carrera.

Objectius

La Física Moderna forma part dels fonaments bàsics que un estudiant de la Facultat de Ciències ha d'adquirir durant la seva formació. Representa una de les assignatures de formació bàsica i obligatòria per a tot estudiant que vulgui cursar el Grau de Ciències Ambientals. La finalitat principal d’aquesta assignatura, així com totes les que formen el bloc de formació bàsica, és la de proporcionar als estudiants els coneixements i les eines analítiques i metodològiques primàries per iniciar a desenvolupar les competències transversals a l’àrea dels estudis de Ciències Ambientals. Aquesta part de la Física, desenvolupada principalment durant la primera part del segle XX, són la Física Quàntica, Relativitat i l'Estructura de la Matèria. L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'estudiant de CCAA els conceptes bàsics d'aquestes matèries centrant-se en l'estructura de la Matèria, la Física de les Radiacions Ionitzants i les aplicacions dels isòtops radioactius i estables a les CCAA i altres sectors (Energia, Recerca, Indústria, BioMedicina). L’objectiu de l’assignatura és que l’estudiant pugui ser capaç per si mateix d’enfrontar-se a problemes de tipus numèric que puguin plantejar-se-li dintre del seu àmbit d’activitat professional.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Comparar les interaccions entre la radiació electromagnètica i els neutrons amb la matèria.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Determinar els efectes de les radiacions sobre els organismes i els ecosistemes.
 7. Distingir els principals elements de la física atòmica.
 8. Identificar els processos físics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 9. Identificar les principals fonts de radioactivitat natural i artificial.
 10. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura processos físics aplicats a les ciències ambientals.
 11. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 12. Treballar amb autonomia.
 13. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

PROGRAMA

 1. Introducció
 2. Estructura de la matèria i radiació atòmica.
 3. Estructura nuclear
 4. La desintegració radioactiva
 5. Fonts de radioactivitat
 6. Interacció de la radiació amb la matèria
 7. Magnituds
 8. Efectes biològics de les radiacions
 9. Protecció Radiològica
 10. Aplicacions: El cicle del combustible nuclear
 11. Aplicacions Industrials
 12. Aplicacions Ambientals

Metodologia

La metodologia que es portarà a terme a l'assignatura és la combinació de de tasques dirigides, supervisades i autònomes. Les classes teòriques consistiran en classes magistrals amb suport TIC amb apunts subministrats pel professor responsable. Les classes teòriques seran complementades amb tutories, classes de problemes i pràctiques experimentals tant a nivell d’activitat dirigida com a activitat supervisada. Les activitats autònomes que caldrà que porti a terme el propi estudiant consistirà en complementar la informació aprotada pel professor responsable, obtenir informació per a la realització de les pràctiques i la resolució de problemes. Es realitzarà un treball bibliogràfic sobre l'ús d'isòtops estables i radioactius en CCAA i es lliurarant alguns problemes per ponderar la nota final de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe de problemes 10 0,4 2
Classes teòriques 38 1,52 3, 6, 7, 8, 9, 10
Pràctiques 6 0,24 1, 5, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca d'informació 47 1,88 3, 6, 7, 8, 9, 12
Preparació de les pràctiques de laboratori 30 1,2 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13
Resolució de problemes 19 0,76 1, 2, 4, 12, 13

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades en dues parts:

 

- Avaluació contínua:

L'avaluació contínua es basarà en l'avalació a partir de dues proves parcials i les pràctiques de laboratori. Les dues proves parcials sumaran un 70% de la nota final del curs (35% per parcial), mentre que les pràctiques de laboratori representarà un 15% de la nota final. Les proves parcials estaran compostes per una part de test, una pregunta de teoria i un/dos problemes. Per superar l'assignatura caldrà sumar un 5 a la nota final tenint en compte que cap de les notes ha de ser inferior a 3.5. Es realitzarà un treball en grup sobre aplicacions dels isòtops estables i radioactius per l'estudi del medi ambient que comptarà un 15% de la nota. Es podrà realitzar activitats complementàries a l'aula que complementi les activitats acadèmiques normals que pot sumar a la nota final un màxim de 0,5 punts.

 

- Recuperació:

El sistema de recuperació que s'aplicarà per a cada activitat avaluativa, tenint en compte que no podrà presentar-se a recuperació cap alumne que no hagi estat avaluat com a mínim de 2/3 de les activitats d'avaluació durant el curs. S'haurà de presentar a la prova final aquells estudiants que no hagin superat alguna de les dues proves parcials amb una nota mínima de 3.5 i no hagin aprovat l'assignatura en l'avaluació contínua. La prova final consistirà en un examen format per dues parts corresponents a cada part del curs. Aquells estudiants que no hagin aprovat l'assignatura perquè tenen un dels parcials suspesos es podran presentar només a la recuperació d'un dels parcials. L'examen final representarà un 70% de la nota final. Aquells alumnes que hagin suspés les pràctiques hauran de fer un exàmen complementari de pràctiques el mateix dia de l'examen. Les proves parcials estaran compostes per una part de test, dues preguntes de teoria i dos problemes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació Pràctiques 15% 0 0 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13
Exàmen teòric 45% 0 0 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
Problemes 25% 0 0 2
Treball en grup 15% 0 0 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

 • Tipler, P.A. (1994) Física, Ed. Reverté, Barcelona.
 • Alonso, M. i Finn, E.J. (1992) Física, Addison-Wesley Iberoamericana, Delaware, USA.
 • Eisberg, R. i Resnick, R. (1991) Física cuántica átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas, Limusa, Méjico.
 • French, A.P. (1978) Relatividad Especial, Ed. Reverté, Barcelona.
 • Krane, K.S. (1988) Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, New York.
 • Knoll, G.F. (1989) Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, New York.
 • Ortega, M.R., Vidal-Quadras, A. i Villar, A. (1987) Elementos de Radioprotección, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra.
 • Ortega, X. i Jorba, J. (1996) Las Radiaciones ionizantes utilización y riesgos, Edicions UPC, Barcelona.

Programari

No hi ha cap programari especific per desenvolupar aquesta assignatura