Logo UAB
2022/2023

Estadística

Codi: 102810 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jolis Gimenez
Correu electrònic:
maria.jolis@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jaume Aguade Bover
Yesika Diaz Rodriguez

Prerequisits

És recomanable que s'hagi superat l'assignatura de Matemàtiques de primer curs.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és introduir les eines estadístiques bàsiques per tal d'analitzar dades provinents d'experiments o observacions, incidint sobre la seva correcta utilització i la interpretació dels resultats. Les pràctiques amb ordinador d'aquesta assignatura, que es realitzen amb un paquet de software estadístic a l'aula d'informàtica de la facultat, són una eina indispensable per tal d'aconseguir aquests objectius.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i conceptes de les matemàtiques, la informàtica i l'estadística per analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar models matemàtics, tant deterministes com aleatoris,
 3. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 4. Calcular probabilitats en situacions elementals.
 5. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 6. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 7. Interpretar les propietats bàsiques dels estimadors puntuals i d'interval.
 8. Manejar variables aleatòries i conèixer-ne la utilitat per modelitzar fenòmens reals.
 9. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament conceptes matemàtics aplicats a les ciències ambientals.
 10. Plantejar i resoldre problemes d'optimització relacionats amb les ciències ambientals.
 11. Plantejar i resoldre problemes de contrast d'hipòtesi d'una o dues poblacions.
 12. Reconèixer situacions reals en les quals apareixen les distribucions probabilístiques més comunes.
 13. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 14. Treballar amb autonomia.
 15. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 16. Utilitzar el concepte d'independència.
 17. Utilitzar les eines matemàtiques necessàries per descriure i resoldre problemes de les ciències ambientals.
 18. Utilitzar paquets informàtics de càlcul numèric i simbòlic.
 19. Utilitzar un paquet estadístic i manejar grans conjunts de dades.

Continguts

1. Estadística Descriptiva. Variabilitat i errors. Precisió i exactitud. Anàlisi descriptiu de dades provinents d'una variable. Anàlisi descriptiu de dades provinents de dues variables: la recta de regressió.

2. Probabilitat. Propietats bàsiques de la probabilitat. Combinatòria. Probabilitat condicionada. Independència d'esdeveniments. Fórmula de Bayes. Variables discretes. Esperança i variància. Variables contínues. La distribució Normal. Aproximació de la Binomial per la Poisson i per la Normal. Independència de variables aleatòries.

3. Estadística. Introducció a l'Estadística: població, mostra, paràmetres i estimadors. Distribucions mostrals. Intervals de confiança. Introducció als tests d'hipòtesis. Tests per a la mitjana i per a la variància. Tests per a la proporció. Tests de comparació de mitjanes o de variàncies per a dues poblacions normals. Tests de comparacions de dues proporcions. Test khi-quadrat d'independència. Tests de normalitat i tests no paramètrics.

Metodologia

L'assignatura està formada per:

  1.  Classes de teoria  on s’introdueixen i expliquen els conceptes bàsics i les tècniques pròpies de l’estadística, tot mostrant exemples de la seva aplicació.
  2.  Classes de problemes  on es treballaran els conceptes introduïts a les classes de teoria, per aprendre el significat dels conceptes i l’us de les eines explicades, posant en pràctica les diferents metodologies que es vagin introduint.
  3.  Classes de pràctiques  on l'alumne aprendrà a fer servir programari estadístic específic. En aquestes classes s'aplicaran les eines estadístiques introduides a les classes de teoria, i ja treballades a les classes de problemes, analitzant dades d’interès en l'àmbit de les ciències ambientals en situacions que requereixen l'ús d'un aplicatiu informàtic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 9 0,36 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Classes de pràctiques 10 0,4 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Classes de teoria 32 1,28 1, 5, 6, 9, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 3, 5, 6, 12, 13, 15, 17
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 80 3,2 1, 3, 5, 6, 9, 14, 17

Avaluació

La nota de l’avaluació continuada de l’assignatura, AC, s'obtindrà a partir de:

 1. les notes de dos exàmens parcials, E1 i E2,
 2. la nota  de pràctiques amb ordinador, P.

    
d’acord amb la fórmula: AC = 0,35 E1 + 0,40 E2 + 0,25 P

Per poder aprovar l'assignatura sense haver de fer recuperació, s'ha d'haver obtingut una puntuació mínima de 3.5 en E1 i E2.

L'alumne supera l'assignatura si AC és superior o igual a 5. En cas contrari, l'alumne disposa d'un examen de recuperació la nota del qual, ER, substituirà la nota dels dos exàmens parcials, E1 + E2. La nota P  de pràctiques NO és recuperable. Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

Les Matrícules d'Honor s’assignaran en funció de la nota d’avaluació continuada AC, en els casos que es consideri oportú.

Es considera que l’alumne es pressenta a l’avaluació del curs si ha participat en activitats d’avaluació que superin el 50% del total. En cas contrari la seva qualificació serà de No Avaluable.


Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen E1 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Examen E2 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Pràctiques P 25% 3 0,12 1, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19

Bibliografia

  1.  Delgado, R. Probabilidad y Estadística para ciencias e ingenierías, Editorial Delta, 2008.
  2.  Bardina, X., Farré, M. Estadística descriptiva, Manuals UAB, 2009.
  3.  Devore, Jay L. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias, International Thomson Editores, 1998.
  4.  Milton. J. S. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, Interamericana de España, McGraw-Hill, 1994.
  5.  Moore, D. S. Estadística aplicada básica, Antoni Bosch editor, 2000.

Programari

En aquesta assignatura s'utilitzarà el programari RCommander.