Logo UAB
2022/2023

Ecologia

Codi: 102802 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Piñol Pascual
Correu electrònic:
josep.pinol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Carlos Hernández Castellano

Prerequisits

 No hi ha prerequisits oficials. Tanmateix, en ser una assignatura amb continguts transversals, seria desitjable haver superat la majoria de les assignatures dels cursos anteriors.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements d’ecologia bàsics per a un graduat en ciències ambientals. Aquesta disciplina biològica és fonamental per a entendre la interacció entre l’home i el medi ambient, que, al cap i la fi, és l’objectiu clau dels estudis de Ciències Ambientals. Tot i que l’enfocament és de ciència bàsica, es tractarà de fer veure la utilitat dels conceptes ecològics que s’estudien. L’assignatura posa un èmfasi especial en els aspectes quantitatius de l’ecologia, de manera que l’alumne es trobarà en la necessitat d’utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques que ha cursat en assignatures prèvies del grau.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
 6. Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biològic.
 7. Gestionar i conservar poblacions i ecosistemes.
 8. Identificar els organismes i els processos biològics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 9. Identificar i interpretar la diversitat d'organismes en el medi.
 10. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura organismes i processos biològics.
 11. Participar en avaluacions ambientals pel que fa al medi biològic.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

El temari es divideix en quatre blocs. El primer bloc es dedica a l’estudi d’espècies individuals (poblacions) i la seva dinàmica. Les seves principals aplicacions són el camp de la conservació i gestió o explotació d’espècies. El segon bloc ja considera totes les espècies alhora (comunitat) i es pregunta, bàsicament, perquè en uns llocs o moments n’hi ha més que en altres, i com es relacionen les diferents espècies entre sí. Les seves principals aplicacions es troben també en el camp de la conservació. El tercer bloc també tracta les comunitats però s’interessa per la seva interacció amb el medi, en particular pel que fa als intercanvis de matèria i energia: producció de biomassa, circulació d’aigua i de nutrients, per posar-ne un parell d’exemples. Les seves principals aplicacions es troben en el camp de la gestió sostenible dels bens i serveis ambientals que ens proporcionen els ecosistemes i en l’estudi del canvi ambiental global. El quart bloc consisteix en unes pràctiques de camp que il·lustraran diferents aspectes de l’assignatura

 

Bloc 1. Dinàmica de poblacions

1. Introducció. Què és l’ecologia? L’ecologia en el context de les ciències ambientals. La necessitat d’un enfocament quantitatiu. L’home a la natura. Som a prop del col·lapse ecològic?

2. Com creixen les poblacions? Processos demogràfics bàsics. El creixement il·limitat i el creixement regulat per la densitat. Explotació de poblacions.

3. No tots som iguals: poblacions estructurades. Creixement exponencial amb estructurad’edats. Altres factors d’estructuració. Matrius de transició.

4. Les poblacions a l’espai. Poblacions locals i metapoblacions. Extinció local i regional. Colonització. Models de metapoblacions. Conservació de poblacions.

5. No estem sols: interaccions entre espècies. Competència, depredació i mutualisme. Epidemiologia. Interaccions difoses. Exemples d’efectes indirectes.

 

Bloc 2. Les comunitats ecològiques

6.  L’arquitectura de la biodiversitat. Diversitat i biodiversitat. Mesura de la biodiversitat. eDNA. Xarxes mutualistes i xarxes tròfiques. Espècies clau.

7. El canvi incessant: successió i pertorbació. Models de successió. Règim de pertorbacions. Hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

8. Les comunitats a l’espai: biogeografia. Comunitats i metacomunitats. Relació espècies-àrea. El model de McArthur i Wilson. El model de Hubbell.

9. Conservació de la biodiversitat. Extincions en el passat. L’actual gran extinció. Espècies invasores i els seus efectes. Reserves. Migració assistida. Rewilding.

 

Bloc 3. Funcionament de les comunitats ecològiques

10. Què són els ecosistemes? Matèria i energia. Característiques i estructuració dels ecosistemes terrestres i aquàtics. Models de compartiments i fluxos.

11. Què mou els ecosistemes? flux d’energia. Producció primària. Producció nova i producció reciclada. Producció secundària. Herbívors i detritívors.

12. Què mouenels ecosistemes? fluxos de matèria. El cicle hidrològic. Intercanvis dels principals elements: C, N, P i S. Diferències entre ecosistemes aquàtics i ecosistemes terrestres.

13. Ecologia global. Els principals cicles biogeoquímics a la Biosfera. Alteracions: eutrofització, pluja àcida, canvi global. La hipòtesi Gaia.

 

Bloc 4. Pràctiques de camp

Principals qüestions que es tractaran:

-  Producció i biomassa d’un bosc

-  Interacció entre plantes i insectes pol·linitzadors

 

 

Metodologia

La metodologia docent combina les següents activitats d’aprenentatge:

(a) classes magistrals (en grup sencer, en grup partit o online) en les quals es presenten les bases teòriques de l’ecologia. Cobreix els blocs 1, 2 i 3 dels continguts.

(b) pràctiques d'aula (en grup partit) en les quals es durà a terme diferents activitats: (1) la resolució de problemes numèrics que ajudin a il·lustrar i consolidar els conceptes vistos a les classes de teoria (corresponents blocs 1, 2 i 3 dels continguts); (2) la presentació i seguiment de casos d’estudi o debats corresponents a diferents blocs dels continguts, i (3) mesures i anàlisis relacionats amb les pràctiques de camp.

(c) pràctiques d'ordinadors (en quatre grups) en les quals es duran a terme dues activitats: (1) resolució de problemes numèrics complexos que requereixin la utilització d’un ordinador; i (2) l’anàlisi i discussió de les dades recollides a les pràctiques de camp (bloc 4 dels continguts).

(d) pràctiques de camp (en quatre grups) en les quals es durà a terme dues sortides, (1) Estudi de la producció i biomassa d’un bosc mediterrani; i (2) Interacció entre plantes i insectes pol·linitzadors. Cada sortida durarà un dia sencer. Correspon al bloc 4 dels continguts.

(e) tutories encaminades a la resolució de dubtes i a orientar els estudiants més enllà de les sessions específiques de pràctiques d'aula. L'horari de les tutories individualitzades es concretarà amb els professors a través del campus virtual.

La major part dels materials coberts en el blocs 1, 2 i 3 es poden seguir amb el llibre de text Ecologia con números disponibleen formatelectrònicalDDD de la UAB (http://ddd.uab.cat/record/225887). El llibre està especialment indicat per la resolució de problemes numèrics, els quals formen el nucli de l’assignatura. A començament de curs s’indicaran quines parts del  llibre són d’estudi obligatori, independentment de si es tracten o no a les classes presencials. La resta del material de l’assignatura estarà disponible al campus virtual.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 16 0,64
Pràctiques d'ordinadors 8 0,32
Pràctiques de camp 16 0,64
Teoria (classes magistrals) 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16
Tipus: Autònomes      
Estudi 91,5 3,66
Realització i presentació de treballs 54 2,16

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura integra:

- Examen parcial corresponent al bloc 1 dels continguts (individual; 1.5h de durada): 20% de la nota

- Examen parcial corresponent als bloc 2 i 3 dels continguts (individual; 3h de durada):  40% de la nota

- Avaluació casos d’estudi a les pràctiques d'aula: 20% de la nota

- Avaluació de les pràctiques: 20% de la nota

La nota final de l'assignatura (F) es calcula com la mitjana ponderada pels percentatges indicats de les notes anteriors. Per aprovar l'assignatura cal que F sigui superior o igual a 5; també cal que la nota del primer parcial sigui superior o igual a 4 i que la del segon parcial sigui superior o igual a 4 tant en la part corresponent al bloc 2 com a la del bloc 3.

L'assistència a les pràctiques de camp, a les pràctiques d'ordinador i als debats a l'aula en grup és obligatòria. La no assistència sense causa justificada comporta una nota de 0 en l'activitat corresponent.

- RecuperacióPer participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si la nota d'algun dels exàmens parcials de cada bloc de l'assignatura és inferior a 4, hi ha la possibilitat de fer un examen de recuperació al gener per recuperar un o més parcials. Els alumnes aprovats (F > 5), si ho desitgen, podran recuperar també els parcials per pujar nota. Pel fet de presentar-se a aquest examen o exàmens de recuperació es renuncia a la nota obtinguda anteriorment. 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació casos d'estudi a les pràctiques d'aula 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 12, 14
Avaluació de les pràctiques 20% 1 0,04 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Primer parcial 20% 1,5 0,06 1, 2, 6, 7, 12, 13
Segon parcial 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia

Gotelli NJ (2008) A primer of ecology (4th ed). Sinauer Associates. Sunderland, Massachussets, USA.

Krebs CJ (2009) Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance (6th ed). Harper Collins, New York.

Margalef R (1974) Ecología (2a ed). Omega, Barcelona.

Molles Jr. MC (2006) Ecología. Conceptos y aplicaciones (3ª ed). McGraw-Hill · Interamericana, Madrid.

Palau J (2020) Rewilding Iberia. Explorando el potencial de la renaturalización en España. Lynx, Bellaterra (Barcelona).

Piñol J, Martínez-Vilalta J (2006) Ecología con números. Problemas y ejercicios de simulación. Lynx, Bellaterra (Barcelona). (còpia electrònioca a http://ddd.uab.cat/record/225887)

Ricklefs RE, Relyea R (2018) Ecology: the economy of nature (8th ed). Freeman, New York.

Rodríguez Martínez J (2010) Ecología (2ª Ed.). Piràmide, Madrid.

Townsend CR, Harper JL, Begon M (2014) Essentials of Ecology (4th ed). Blackwell Science, Oxford. (ebook)

 

Programari

 Programes de simulació del llibre Ecología con Números. Disponible a http://ddd.uab.cat/record/225887)