Logo UAB
2022/2023

Ecologia Aplicada

Codi: 102801 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Àngela Ribas Artola
Correu electrònic:
angela.ribas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mariona Ferrandiz Rovira
Enrique Doblas Miranda

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a inscriure's en aquesta assignatura, tot i que seria convenient tenir superada l'assignatura d'Ecologia.

Objectius

El seu objectiu general és que els estudiants treballin els principals conceptes i mètodes aplicables en l'anàlisi i realització d'iniciatives de recerca o de gestió en l'àmbit de l’ecologia aplicada i la conservació de la biodiversitat. Els objectius concrets són els següents:

(1) Adquirir els continguts ecològics bàsics per l’estudi de la conservació de la biodiversitat i la seva gestió, des de nivell poblacional fins a nivell d'ecosistema.

(2) Saber identificar els principals processos que amenacen la biodiversitat en els sistemes naturals actuals.

(3) Desenvolupar un marc científic que permeti l’anàlisi dels problemes ambientals cara a definir estratègies de gestió més sostenibles.

(4) Reflexionar sobre la gestió en l'àmbit de la Biologia de la Conservació.

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aplicar amb rapidesa els coneixements i habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica ambiental, i aportar-hi propostes innovadores.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les disciplines científiques més rellevants en medi ambient.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Descriure, analitzar i avaluar el medi natural.
 6. Diagnosticar i solucionar problemes ambientals pel que fa al medi biològic.
 7. Gestionar i conservar poblacions i ecosistemes.
 8. Identificar els organismes i els processos biològics en l'entorn mediambiental i valorar-los adequadament i originalment.
 9. Identificar i interpretar la diversitat d'organismes en el medi.
 10. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament i de manera segura organismes i processos biològics.
 11. Participar en avaluacions ambientals pel que fa al medi biològic.
 12. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 13. Treballar amb autonomia.
 14. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

L'assignatura s'estructura en diferents blocs de teoria i unes sessions pràctiques. Els dos blocs de teoria i els seus continguts són els següents:

BLOC INTRODUCTORI

1. La biodiversitat i la seva conservació.

2. Mesurar la biodiversitat. 

3. L’estat de la biodiversitat. 

4. Pressions actuals sobre la diversitat: el seu anàlisi i monitoreig. 

CONSERVACIÓ D'ESPÈCIES

5.  Dinàmica de poblacions. 

CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS

6. Espais naturals: Què cal conservar? 

7. Eines per a la conservació dels espais naturals.

8. Els espais naturals protegits en el seu entorn.

CONSERVACIÓ D'ECOSISTEMES

9. Conservació d'ecosistemes.

Les pràctiques consten de les següents activitats:

Pràctica 1.  Indicadors biològics de qualitat de sistemes fluvials - Objectiu: determinació de la qualitat de l'aigua a la Conca de la Tordera mitjançant l´ús d´índexs biològics basats en macroinvertebrats aquàtics. La pràctica consisteix en una sortida de camp (de tarda) a mostrejar el riu Tordera i una  tarda de laboratori, on es realitza el càlcul dels índexs de la qualitat de les aigues (FBILL i BMWPC basats en la diversitat de families de la comunitat de macroinvertebrats bentònics).

Pràctica 2. Eines per la gestió i conservació d'espècies -Objectiu: Desenvolupar models de dinàmica de poblacions de tipus estructurats. La pràctica es realitza en 2 tardes a les aules d'ordinadors on es simula i es discuteix les possibles estratègies de gestió d'una població d'ós bru.

Pràctica 3. Gestió del territori i planificació d'actuacions - Objectiu: conèixer sobre el terreny i de primera mà els problemes de gestió d'un parc natural. La pràctica consistirà en una sortida guiada a un parc natural.

 

Metodologia

Activitats Dirigides:

1) Les classes teòriques tenen com a objectiu donar a l'estudiant els continguts bàsics en l'àmbit de la conservació sostenible dels sistemes naturals i els seus serveis ecosistèmics. A més a més (i) es demana als estudiants que analitzin treballs científics actuals; i (ii) es realitzen casos d'estudi on els estudiants han d'utilitzar els coneixements adquirits per resoldre´ls.

2) En les sessions pràctiques de camp i de laboratori, els estudiants apliquen diverses tècniques per a la conservació d'espècies i de sistemes naturals. En aquestes es realitzen tres activitats diferents: 

- Pràctiques de laboratori (determinació d’índex biològics de la qualitat de l’aigua): consta d’una visita prèvia al camp amb recol·lecció de material biològic, i la classificació d’aquest i el càlcul dels indexs .

- Pràctiques amb ordinador (dinàmica de poblacions): s’aprèn l’ús de programes d’ordinador que permeten treballar, analitzar i criticar alguns dels conceptes i mètodes tractats a les sessions teòriques.

- Sortida de camp (àrees protegides): es realitza una visita guiada a un Parc Natural per conèixer de primera mà el dia a dia de la seva gestió i conservació.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2
Pràctiques de camp i laboratori 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de treballs científics 20 0,8
Realització de casos d'estudi 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Casos d'estudi 30 1,2
Lectura de treballs científics 15,5 0,62

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es reparteix de la següent manera:

a) Exàmens individuals de teoria i pràctiques  (2 parcials de 35 %).

b) Anàlisis de treballs científics i resolució de casos d’estudi (30%).

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Caldrà treure una nota mitjana superior a 3.5 com a nota promig  dels dos exàmens parcials per a que es pugui fer mitjana amb la resta de qualificacions obtingudes per tal d'aprovar l'assignatura (és a dir, una qualificació global mínima de 5). En cas que la nota mitjana dels dos parcials no arribi a 3.5, no es consideraria la nota dels parcials i caldria anar a un examen de reavaluació. Aquest examen de reavaluació correspon a un 70% de la nota (50% teoria i 20% pràctiques). En aquest examen de reavaluació es manté el requisit d'un 3.5 de nota mínima per considerar la resta de notes de l'alumne (casos d'estudi i anàlisis de treballs científics); en cas contrari l'assignatura estaria suspesa.

Per la resta d'activitats d'avaluació no cal obtenir cap nota mínima per fer mitjana.

El no lliurament d'alguna de les activitats d'avaluació dins del període establert implica una nota de zero per aquella activitat. Si no s'assisteix a alguna de les sessions de pràctiques la nota del bloc corresponen és zero.

Els estudiants que no puguin assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara per malaltia, defunció d'un familiar de primer grau o accident) i aportin la documentació oficial al professor corresponent, tindran dret a realitzar la prova en qüestió en una altradata.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Analisi de treballs cientifics 20 3,5 0,14 1, 3, 12, 13, 14
Casos d'estudi 10 4 0,16 1, 4, 5, 6, 7, 10
Examens de teoria 50 4 0,16 2, 5, 6, 9
Exàmens de pràctiques 20 3 0,12 1, 8, 11, 13

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Delibes de Castro M (2001) La naturaleza en peligro. Causas y consecuencias de la extinción de especies. Destino. (Reimprès el 2005 iel 2008).

Groom MJ, Meffe GK, Carroll CR i contribuïdors (2006) Principles of conservation biology. Tercera edició. Sinauer.

Juffe-Bignoli, D., Burgess, N.D., Bingham, H., Belle, E.M.S., de Lima, M.G., Deguignet, M., Bertzky, B., Milam, A.N., Martinez-Lopez, J., Lewis, E., Eassom, A., Wicander, S., Geldmann, J., van Soesbergen, A., Arnell, A.P., O’Connor, B., Park, S., Shi, Y.N., Danks, F.S., MacSharry, B., Kingston, N. (2014). Protected Planet Report 2014. UNEP-WCMC: Cambridge, UK. Disponible : http://www.unep-wcmc.org/system/dataset_file_fields/files/000/000/289/original/Protected_Planet_Report_2014_01122014_EN_web.pdf?1420549522

Kareiva P, Marvier M (2011) Conservation Science: Balancing the Needs of People and Nature. Roberts Publishers.

Primack RB (2014) Essentials of conservation biology. Sisena edició. Sinauer.

Sodhi NS, Ehrlich PR (eds) (2010) Conservation biology for all. Oxford University Press. Gratuït a: http://s3.amazonaws.com/mongabay/conservation-biology-for-all/Conservation-Biology-for-All.pdf

Townsend CR (2008). Ecological Applications. Blackwell

Van Dyke F (2008) Conservation biology. Foundations, concepts, applications. Segona edició. Springer.

https://livereport.protectedplanet.net/pdf/Protected_Planet_Report_2018.pdf

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2017184;jsessionid=4471C03DAAF8486E69ADFB915BBB364A?lang=cat

https://www.ted.com/topics/conservation

https://natura.llocs.iec.cat/

Web Links:

Medi natural , Generalitat de Catalunya: amb algún "Medi natural I , Generalitat de Catalunya"

Ministerio de Medio Ambiente d'Espanya: www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx

AEMA: Agència Europea del Medi Ambient (EEA; European Environment Agency) www.eea.europa.eu

Medi Ambient, Comissió Europea: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

CBD: Conveni per a la Diversitat Biològica www.cbd.int

UICN (IUCN): Unió Internacional per la Conservació de la Natura http://cms.iucn.org

WCMC: World Conservation Monitoring Centre www.unep-wcmc.org

: www.greenfacts.org/en/digests/index.htm

WWF: World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund) www.panda.org

Conservation International: www.conservation.org

Portal de la "Sociedad de Biología de Conservación de Plantas" http://www.conservacionvegetal.org/sebicop.php

Programari

RAMAS- Pràctiques d'ordinador