Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 102608 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Correu electrònic:
joel.feliu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joel Feliu Samuel Lajeunesse
Juan Vicente Luciano Devis
Alicia Peralta Serrano
Eva Penelo Werner

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits, malgrat que se'n recomana la seva realització un cop superades les assignatures de 1er, 2on i 3er curs de Grau, quan l'estudiant es matricula dels últims 60 crèdits o menys per acabar el Grau. Per a més detalls de les condicions per a matricular-s'hi podeu consultar l'enllaç https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/regim-de-permanencia/condicions-per-matricular-se-1345721953573.html.

Objectius

L'objectiu principal del Treball de Final de Grau (TFG) és que l'estudiant demostri que té capacitat per establir relacions entre diverses matèries del grau, i té un caràcter eminentment professionalitzador. Això implica que ha de ser un treball original en el que l’estudiant desenvolupi la seva capacitat d’abordar problemàtiques psicològiques actuals amb les metodologies adequades a la disciplina.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar mètodes d'intervenció indirectes mitjançant altres persones: assessorament, formació de formadors i altres agents, etc.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Demostrar una aproximació crítica, d'escepticisme constructiu, de creativitat i d'actitud d'orientació a la recerca en les activitats professionals.
 • Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca i dels productes i serveis generats, tenint en compte les repercussions socials i personals que pot tenir.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Emprar els programes informàtics de gestió i anàlisi de dades.
 • Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Mesurar i obtenir dades rellevants per avaluar les intervencions.
 • Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els fonaments epistemològics dels diferents mètodes de recerca en psicologia, i la funció, les característiques i les limitacions que tenen.
 • Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica, organitzar i sintetitzar la informació procedent de textos científics i professionals procedents dels diferents àmbits aplicats de la psicologia, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 2. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 3. Aplicar estratègies de recerca psicològica, interpretar els resultats que s'obtenen i contextualitzar-los en el marc teòric i conceptual de referència.
 4. Avaluar i discutir tant el treball dels altres com el propi, i elaborar judicis i valoracions crítiques argumentades adequadament.
 5. Comprendre textos psicològics escrits en un idioma estranger.
 6. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 7. Comunicar informació psicològica (oralment i per escrit) en la llengua nativa i en un idioma estranger.
 8. Comunicar les valoracions pròpies de manera crítica i argumentada, respectar els drets dels clients i destinataris i ajustar-se a la normativa ètica de la professió de psicòleg.
 9. Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 10. Demostrar que es tenen habilitats de persuasió, negociació, empatia i assertivitat en la comunicació amb altres persones, institucions, grups o organitzacions.
 11. Dissenyar i implementar instruments de mesura per valorar l'eficàcia d'estratègies d'intervenció en algun dels camps d'aplicació de la psicologia, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 12. Dissenyar programes d'assessorament per a la implementació de polítiques d'intervenció comunitària.
 13. Dissenyar programes de formació dirigits a professionals d'algun dels àmbits aplicats de la disciplina, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 14. Dominar les TIC com a eina per a presentar i difondre el coneixement psicològic.
 15. Emprar els coneixements teòrics i els avenços més rellevants procedents de l'avantguarda dels diferents camps d'estudi de la psicologia per escriure, analitzar i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 16. Emprar els programes informàtics de gestió i anàlisi de dades.
 17. Fer anàlisis crítiques dels treballs de recerca psicològica que es publiquen.
 18. Generar solucions davant de problemes d'interès en els diferents àmbits de la psicologia, especialment en l'àmbit clínic i de la salut, valorar els diferents enfocaments teoricopràctics que es podrien emprar per a resoldre-ho correctament i aplicar en cada cas les estratègies que hagin tingut les millors evidències científiques.
 19. Identificar els principals dissenys de recerca en els diferents àmbits aplicats de la psicologia, així com els procediments per formular i contrastar una hipòtesi, i valorar en cada cas els avantatges i limitacions de cada metodologia.
 20. Identificar i usar adequadament les fonts i les bases de dades més rellevants en psicologia, i emprar estratègies adequades per accedir a la informació.
 21. Identificar i usar els programes informàtics de gestió de dades més habituals en psicologia.
 22. Identificar metodologies que permeten establir i refutar hipòtesis de treball en els diferents àmbits de la psicologia, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 23. Identificar problemes psicològics, així com les variables principals que hi estan associades i el context en el qual tenen lloc aquestes conductes o processos, i mostrar interès per plantejar estratègies de solució.
 24. Interpretar adequadament els resultats que s'obtenen com a conseqüència d'emprar les diferents estratègies i mètodes de recerca en psicologia, generalitzar-los i relacionar-los amb la resta de resultats disponibles.
 25. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 26. Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 27. Planificar conceptualment un discurs psicològic i traslladar-lo a un text escrit amb format tècnic i científic.
 28. Planificar i aplicar estudis que utilitzin diferents mètodes i tècniques de recerca per a l'acumulació d'evidències científiques en psicologia.
 29. Planificar i desenvolupar estratègies per obtenir resultats psicològicament i científicament rellevants respecte a les hipòtesis psicològiques que es plantegen.
 30. Planificar i fer cerques bibliogràfiques sistemàtiques que permetin obtenir resultats documentals rellevants.
 31. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 32. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 33. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 34. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 35. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 36. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 37. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 38. Raonar adequadament en les diferents fases que comporta l'aplicació del mètode científic en els diferents àmbits aplicats de la disciplina.
 39. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 40. Reconèixer i valorar la necessitat d'actualització documental en els diferents àmbits aplicats de la disciplina.
 41. Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 42. Redactar informes científics de recerca en els diferents àmbits aplicats de la disciplina, especialment en l'àmbit clínic i de la salut, seguint les pautes normatives que estableixen els comitès professionals per a la comunitat científica internacional pel que fa a què s'ha de comunicar d'una recerca, en quina seqüència i amb quin format.
 43. Redactar informes psicològics tècnics destinats a tercers (persones, institucions, empreses, serveis, etc.), valorar la seva pertinència en funció dels destinataris finals i respectar el compromís ètic que exigeix la difusió del coneixement psicològic.
 44. Transferir i usar el coneixement psicològic adquirit.
 45. Utilitzar els conceptes i la terminologia científica pròpia dels diferents àmbits teòrics i aplicats de la psicologia.
 46. Utilitzar les dades obtingudes en l'avaluació d'intervencions per extreure conclusions destinades a millorar futures intervencions, especialment en l'àmbit clínic i de la salut.
 47. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 48. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 49. Valorar de manera crítica i argumentada el coneixement que s'obté a partir de l'ús de les diferents metodologies científiques en psicologia.
 50. Valorar i contrastar els models, les teories, els instruments i els mètodes més adequats en cada context d'intervenció psicològica.

Continguts

A nivell genèric es poden definir tres tipus de TFG: (a) de revisió sistematitzada, (b) de recerca empírica, (c) professional o de projecte d’intervenció.

S’entén per treball teòric o de revisió sistematitzada tot aquell treball que aporti una actualització de l’estat de la qüestió al voltant d’un tema psicològic aplicat proposat pel professorat, seguint les directrius d’una cerca sistemàtica.

S’entén per treball de recerca tot aquell treball que plantegi una investigació empírica per respondre alguna qüestió actual i aplicada d’investigació en psicologia proposada pel professorat.

S’entén per treball professional o de projecte d’intervenció tot aquell treball que plantegi un projecte que aporti millores o solucions a alguna problemàtica de qualsevol àmbit d’aplicació de la psicologia, basant-se en el coneixement teòric i empíric de la disciplina.

Metodologia

L'assignatura del TFG no té activitats de docència dirigida. És per això que l'aula virtual és l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació i l’estudiant, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'estudiant consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

Per a realitzar el TFG, l'estudiant presentarà una sol·licitud de les seves preferències en relació a les línies proposades pel professorat de la facultat, que faran la supervisió. Les línies proposades són representatives de les diferents matèries optatives del Grau. La facultat, mitjançant uns criteris publicitats, adjudicarà la plaça definitiva del TFG a cada estudiant.

La metodologia del Treball de Grau es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom, i d’activitats d’avaluació.

S’estableixen 6 hores de sessions de supervisió programades obligatòries des de l’inici (repartides en 4 moments), i que ha de realitzar tot estudiant que estigui desenvolupant el TFG. Les sessions de supervisió programades tenen un caràcter formatiu i també avaluatiu, ja que han de servir per a avaluar les competències corresponents a la tasca desenvolupada fins aquell moment.

Es poden distingir tres fases diferenciades en la realització del TFG en Psicologia: una fase d’inici durant la qual s’especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l’estudiant de 25 hores), una fase de desenvolupament del treball (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase definalització i tancament que culmina amb la presentació d’un informe i la defensa pública del treball final (amb aproximadament 50 hores de càrrega).

Les sis sessions presencials programades es repartiran entre aquestes tres fases. En la primera sessió obligatòria (S1, setembre) l’equip coordinador de l'assignatura presentarà a tot l’alumnat matriculat una informació detallada sobre el funcionament específic del TFG, així com el calendari de les principals fites a assolir, per tal de proporcionar a l'estudiant una visió global del camí a recórrer durant el curs. La segona sessió obligatòria (S2, a realitzar aproximadament abans de la meitat del primer semestre), ja correspon al professorat supervisor, i ha de servir per establir l'objectiu específic del treball, i pactar la metodologia de seguiment. El tercer punt de supervisió obligatori (S3, aproximadament entre inici i mitjans de desembre) ha de servir per avaluar l'estat del projecte que es vol dur a terme, i ja tindrà per tant caràcter avaluatiu a més de formatiu. En el quart punt de supervisió obligatori (S4, a l'inici del segon semestre), també de caràcter avaluatiu-formatiu, es valorarà l'estat de desenvolupament en el que es troba el TFG de cara a ajudar a l'estudiant en la darrera etapa de preparació de les evidències finals a presentar.

Les evidències finals inclouran una cinquena sessió obligatòria de supervisió final del treball realitzat (S5, aproximadament a la meitat del segon semestre), la realització de forma autònoma d’un resum executiu dirigit a persones no expertesamb el tema i una nota de premsa per fer-ne difusió, totes evidències obligatòries. I per últim, a la sisena sessió obligatòria caldrà que l'estudiant faci una presentació oral en sessió conjunta amb altres estudiants que hagin treballat temàtiques afins (S6, durant la darrera setmana de docència del segon semestre que estableixi la facultat).

Cada tipus de treball requerirà que l'estudiant desenvolupi i apliqui un seguit de competències específiques i transversals pròpies del mateix, d'entre totes les que formen part de l'assignatura, que quedaran reflectides en uns 30 resultats d'aprenentatge a avaluar al llarg de la seva realització, i que es posaran en coneixement de l'estudiant a l'inici de curs.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula Moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats formatives i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Presentació 1,4 0,06 36
Supervisió no programada 6 0,24 16, 25, 27, 42, 43, 45, 50
Supervisió programada 6 0,24 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 24, 28, 29, 38, 39, 41, 45, 46
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 134,1 5,36 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Avaluació

Es programen 5 moments avaluatius: els tres primers corresponents a la part de l'informe i els dos darrers a la difusió del treball. Tots els documents d'evidència s'han de lliurar a l'aula virtual.

Evidència 1a (Projecte) i S3: L'estudiant ha de lliurar l’evidència escrita del projecte que vol dur a terme, i respondre les preguntes del professorat supervisor durant la sessió de seguiment. 

Evidència 1b (Desenvolupament) i S4: L'estudiant ha de presentar l’evidència escrita de la introducció i metodologia del treball, i respondre les preguntes del professorat supervisor durant la sessió de seguiment en relació amb el desenvolupament del treball i la planificació dels resultats d’aquest. 

Evidència 1c (Informe final) i S5: L'estudiant ha de lliurar l’evidència escrita de l'informe final i respondre les preguntes del professorat supervisor durant la sessió de seguiment. 

Evidències 2a i 2b (Resum executiu i nota de premsa): L'estudiant ha de lliurar les evidències escrites de l'informe executiu i la nota de premsa que seran avaluades per un membre del professorat avaluador (que no podrà ser en cap cas la persona que hagi supervisat el treball). 

ATENCIÓ: Ev2a i Ev2b s'han de fer i lliurar de forma individual (I), independentment que el TFG es faci en parella (P). No fer-ho així implica una penalització en la nota d'aquestes evidències.

Evidències 2c i 2d (S6: Presentació oral i avaluació per part de les companyes i companys): L'estudiant haurà de fer una presentació oral del treball, d’entre 5 i 15 minuts de durada (en funció del format), ajudant-se de suport en format de presentació audiovisual, pòster, o altres formats pactats amb el professorat supervisor i/o l'equip coordinador, l’arxiu que es presenti també caldrà lliurar-lo a l’aula virtual. Aquesta evidència serà avaluada per la mateixa persona que les evidències 2a i 2b. En aquesta presentació, l’estudiant haurà d'avaluar també els companys i companyes que realitzin la presentació en la mateixa sessió, seguint les mateixes rúbriques que el professorat avaluador. Caldrà lliurar aquesta evidència després de la sessió a l’aula virtual, i tot i que aquesta evidència 2d no té una puntuació directa que se sumi a la qualificació final, la no presentació de la mateixa d'acord amb les indicacions que es proporcionin restarà nota a la qualificació final del TFG.

ATENCIÓ: Ev2d s'ha de fer i lliurar de forma individual, independentment que el TFG es faci en parella. No fer-ho així comporta que es consideri com a no lliurada, i resta a la nota final el % que s'indica a la taula d'activitats d'avaluació.

Per a poder considerar que l’estudiant ha superat el TFG cal que:

a) Realitzi les quatre sessions de seguiment amb el professorat supervisor de forma presencial (excepte l’alumnat d’intercanvi que ho podrà fer de forma virtual), una en cadascun dels quatre moments programats (S2, S3, S4 i S5)

b) Obtingui com a mínim 3.25 punts (dels 6.5 possibles) a la part de l’informe (evidències 1a, 1b i 1c)

c) Realitzi la sessió de presentació corresponent a l’evidència 2c (S6) i lliuri, en els terminis previstos i a través de l’aula virtual, els documents corresponents a totes les evidències obligatòries (1a, 1b, 1c, 2a, 2b i 2c)

d) Obtingui una qualificació final de 5 punts o més en el conjunt de totes les evidències

e) En cas d’incompliment d’algun d’aquests requisits la nota global que constarà a l’acta serà com a màxim de 4 punts.

L'avaluació està dissenyada per comprovar si l’estudiant demostra unes competències determinades en diferents moments del procés, entenent que és important determinar l’estat d’aquestes competències en aquells moments concrets en què són avaluades. La nota final s’obté per suma de les puntuacions assolides al llarg del temps i és representativa dels assoliments de cada moment, entenent que no és indiferent el moment del TFG en què es demostri cada assoliment, sinó que aquests tenen un temps.

La recuperació és contínua i s'inclou dins del desenvolupament del curs. No es contempla fer-la al final de curs.

L’alumnat que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a “no avaluable”.

Enllaç a les Pautes d'avaluació de les titulacions de la Facultat de Psicologia: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
(S2) Establiment d'objectiu; individual/parella; format a determinar amb prof. supervisor (sense liurament associat); QD1, setmanes 5-7 - 0 0 48
Evidència 1a (S3) Projecte (per valorar la seva viabilitat); individual/parella; format escrit/oral; entrega virtual; qualifica prof. supervisor; QD1, setmanes 11-13 15% 0 0 2, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40
Evidència 1b (S4) Desenvolupament informe (Introducció, mètode i resultats preliminars); individual/parella; format escrit/oral; entrega virtual; qualifica prof. supervisor; QD2, setmanes 3-4 20% 0 0 3, 6, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 45, 49
Evidència 1c (S5) Informe final; individual/parella; format escrit/oral; entrega virtual; qualifica prof. supervisor; QD2, setmanes 12-13 30% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50
Evidència 2a (Resum executiu) i Evidència 2b (Nota de premsa) (Difusió); només individual; format escrit; entrega virtual; qualifica prof. avaluador; QD2, setmana 15 10% + 5% 0 0 6, 8, 12, 13, 15, 26, 35, 36, 43, 44, 48
Evidència 2c (S6) Presentació oral del treball (difusió); individual/parella; presencial (i lliurament virtual de l'arxiu); qualifica prof. avaluador; QD2, setmana 17 20% 2,5 0,1 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 31, 35, 36, 39, 44, 45, 47, 48
Evidència 2d (S6) Avaluació companys/es (única evidència no obligatòria); només individual; format escrit; entrega virtual; califiquen estudiants a companys/es; QD2, setmana 17 -5% (si no es presenta) 0 0 4, 8, 10, 36, 37, 44, 47, 48

Bibliografia

Manual de l'assignatura:

Equip coordinador del TFG de la Facultat de Psicologia (2022). Manual del Treball de Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Psicologia. Grau en Psicologia i en Logopèdia (UAB). Document accessible a l'aula virtual de l'assignatura i al web de la facultat. [https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/treball-de-final-de-grau-1345722454803.html

Llibres de consulta generals:

APA (American Psychological Association). (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.

Bassi Follari, Javier Ernesto (2016). La escritura académica: 30 errores habituales y cómo abordarlos. Quaderns de Psicologia, 18(1), 119-142. http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1342 

Bassi Follari, Javier Ernesto (2017). La escritura académica: 14 recomendaciones prácticas. Athenea Digital 17(2): 95-147. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1986 

Clanchy, John i Ballard, Brigid (1992). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Prensas Universitarias de Zaragoza.

Creme, Phyllis i Lea, Mary (2003). Writing at University: A Guide for Students. Open University Press.

Dintel, Felipe (2003). Cómo se elabora un texto. Todos los pasos para expresarse por escrito con claridad y precisión. Alba Editorial, 2ª ed.

Feliu, Joel (2021). Escriure Psicologia a la Universitat. Servei de Llengües (UAB), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics (UB), Serveis Lingüístics (UVic-UCC) i Institut de Llengües (UdL). https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2021/250152/Escriure_Psicologia.pdf 

Ferrer, Virginia, Carmona, Moisés i Soria, Vanessa (Eds.) (2013). El Trabajo de Fin de Grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. McGraw Hill.

Golanó, Conxita i Flores-Guerrero, Rordrigo (2002). Aprender a redactar documentosempresariales. Paidos.

Román, Arquimedes (1992). Informes para tomar decisiones. Deusto.

Sancho, Jordi (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Eumo.

Sarafini, María Teresa (2007). Cómo se escribe. Paidós.

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Gedisa.

Enllaços amb eines per treballar les competències lingüístiques, comunicatives i de difusió:

http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/

http://comunicaciencia.unirioja.es/

http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Default.aspx

http://www.uab.cat/doc/llenguatge

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

https://cv.uab.cat/ajuda/wp-content/uploads/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a-Evitar-el-Plagi.pdf

https://ddd.uab.cat/record/250152

Programari

El programari a utilitzar dependrà de la metodologia específica de cada treball.