Logo UAB
2022/2023

Influència Social i Grups

Codi: 102602 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Manuel Muñoz Justicia
Correu electrònic:
juan.munoz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Proves escrites i examens en català. Es poden presentar en anglès les proves escrites i els examens de resposta oberta (no tipus test) i es poden demanar els examens en espanyol amb un mes d'antelació

Equip docent

Francisco Javier Elejabarrieta Olabarri
Juan Manuel Muñoz Justicia
Jenny Cubells Serra
Jesus Rojas Arredondo
Joan Moya Kohler
Cristian Carrer Russell
Lidia Arroyo Prieto

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura La dimensió social de la persona de primer curs.

Es recomana cursar de forma simultània les assignatures de segon curs del primer semestre.

Objectius

En l'assignatura de primer curs "La dimensió social de la persona" s'han desenvolupat temàtiques com a identitat, actituds, atracció, agressió... En aquesta altra assignatura, la segona que cursarà l'estudiant vinculada a l'àrea de Psicologia social, es treballaran altres processos psicosocials vinculats a la temàtica de la influència i s'introduirà a l'estudiant en aspectes teòrics i pràctics de les dinàmiques grupals i les relacions intergrupals. Es pretén que l'estudiant conegui alguns elements teòrics de les temàtiques esmentades i sigui capaç d'analitzar-los d'una forma pràctica. Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà i la influència de factors socioculturals.

Competències

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i comparar conceptes i processos psicosocials que mostren la dimensió social del comportament individual de la persona.
 2. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi del comportament de la persona en relació amb la seva pertinença a categories socials i al seu context social.
 3. Aplicar conceptes i identificar processos psicosocials en l'anàlisi del comportament de la persona en relació amb la seva pertinença a determinats grups socials.
 4. Aplicar tècniques que permeten detectar les necessitats principals de l'activitat endogrupal.
 5. Aplicar tècniques que permeten la gestió de l'activitat grupal.
 6. Identificar alguns conceptes i processos psicosocials que permeten comprendre i explicar la interacció social entre les persones.
 7. Identificar alguns principis psicosocials que intervenen en el funcionament dels grups.
 8. Identificar alguns principis psicosocials que intervenen en la interacció entre diferents grups socials.
 9. Identificar alguns principis psicosocials que permeten comprendre i explicar l'activitat endogrupal.
 10. Identificar alguns principis psicosocials que permeten comprendre i explicar la interacció social en els grups.
 11. Identificar les principals tècniques que permeten recollir informació en un grup.
 12. Identificar les tècniques d'anàlisi i interpretació de la informació recollides en un grup.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Reconèixer conceptes i processos psicosocials a partir d'analitzar experiències clàssiques de la psicologia social.
 15. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 16. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

1. Influència social:

1.1 Normalització, uniformitat, conformisme.

 • Normalització: les investigacions de Muzafer Sherif
 • Conformisme: les investigacions de Solomon Asch
 • Influència normativa i influència informativa

1.2 Obediència a l'autoritat.

 • Els experiments de Stanley Milgram
 • Obediència en el S. XXI
 • La banalitat del mal
 • Desobediència

1.3 Propaganda i persuasió.

 • De la propaganda Nazi a la Teoria de la Comunicació persuasiva
 • L'aparell de propaganda Nazi: el primer laboratori de persuasió de masses
 • La Segona Guerra Mundial i les seves necessitats bèl·liques i no bèl·liques
 • Característiques dels models duals de persuasió
 • El model de probabilitat d'elaboració de Petty i Cacioppo
 • Persuasió i acció
 • Persuadir no implica que un/e altre faci el que jo vull
 • Persuasió, raó, emoció i acció
 • Persuasió, Big Data i propaganda
 • Resistència a la persuasió: exposició i evitació selectives
 • Resistència a la persuasió: inoculació

1.4 Influència majoritària i Influència minoritària.

 • L’estudi de las minories actives
  • La influència com a procés recíproc
  • La noció de minoria
  • Tipus de minories
 • Minories actives i conflicte
  • El conflicte com a requisit de la influencia de les minories
  • Elements reguladors del conflicte
   
 • Acciones afavoridores i obstaculitzadores de la influència de les minories
  • Accions afavoridores de la influència de les minories
  • Mitjans per a obstaculitzar la influència de les minories
 • Models explicatius de la influència de les minories
  • Models cognitius
  • Models sociocognitius
  • Relacions de poder en un  context històric-social

2. Grups i moviments col·lectius:

2.1 Definició i tipus de grups.

 • Concepte de grup
 • Alguns tipus de grups

2.2 Estructura i processos grupals.

 • Noció d’estructura grupal
 • Elements de l’estructura del grup: rols i estatus
 • La cohesió grupal
 • La presa de decisions

2.3 Comunicació en els grups

 • Concepte de comunicació i comunicació al grup
 • Aspectes psicosocials de la comunicació
 • Xarxes de comunicació

 

Metodologia

Sessions teòriques en grup gran en les quals el docent desenvolupa elements teòrics de l'assignatura.

Sessions pràctiques en grups reduits d'anàlisis de casos d'influència social. El segon cas práctic està directament relacionat amb la perspectiva de gènere.

Sessions pràctiques en grups reduits d'aplicació de tècniques de dinàmica de grups.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de casos pràctics, rol playing i dinàmiques de grup (seminari grup petit) 24 0,96 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14
Conferències 21 0,84 1, 2, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Debats i tutories virtuals 15,5 0,62 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2
Lectura textos 30 1,2
Recerca documentació 10 0,4
Treball en grup 18 0,72

Avaluació

 

Codi Evidència

Denominació

Pes

Format

Autoria

Via

EV1

Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria

50

escrit

individual

presencial

EV2

Informe grupal sobre els continguts del cas pràctic influencia majoritaria

12,5

escrit

col·lectiva / individual

presencial

EV3

Informe grupal sobre els continguts del cas pràctic propaganda i persuasió

12,5

escrit

col·lectiva / individual

presencial

EV4

Participació activa en les activitats de les sessions de dinàmiques de grup

25

realització

individual

presencial

 • EV1: 2on període avaluatiu
 • Ev2: setmana 9
 • Ev3: setmana 12
 • Ev4: setmana 10 - setmana 15

L'assignatura es considerarà superada si s'obté una qualificació superior o igual al 50%. El còmput de percentatges es realitzarà independentment de la qualificació que s'obtingui en cadascun d'ells.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge (conjunt d'elles o una) amb un pes igual o superior al 40% constarà com a “avaluable”.

Recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació totali hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i major o igual a 3,5 punts. La prova de recuperació estarà focalitzada en la evidència d'aprenentatge EV1 i serà de preguntes obertes a desenvolupar. La qualificació final màxima que es pot obtenir a la asignatura mijantçant recuperació és 5.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1 - Examen d'alternativa múltiple sobre els continguts del programa de teoria 50 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14
EV2- Informe grupal cas pràctic #1 12,5 0 0 4, 8, 9, 13, 14, 16
EV3 - Informe grupal cas pràctic propaganda #2. Relacionat amb la perspectiva de gènere 12,5 0 0 4, 8, 9, 13, 14, 16
EV4 - Participació activa positiva en les activitats de les sessions de dinàmiques de grup 25 0 0 3, 5, 11, 12, 15

Bibliografia

Acosta Ávila, María Teresa (2006). La psicología de las minorías activas revisitada: entrevista con Serge Moscovici . Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 2(1), (pp. 141-177). Disponible a: http://www.redalyc.org/pdf/726/72620106.pdf

Apfelbaum, E. (1989). Relaciones de dominación y movimientos de liberación. Un análisis del poder entre los grupos. En J.F.Morales y C.Huici (Comps.). Lecturas de Psicología Social (pp. 261-295). Madrid: UNED.

Canto, Jesús M. (1998). Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Málaga: Aljibe, 2006.

Canto, J. M. (1994). Psicología Social e Influencia. Estrategias de poder y procesos de cambio. Málaga: Algibe.

Cialdini, R. (2007). Influence : the psychology of persuasion (1º ed.). New York: Collins.  

Doise, W. y Moscovici, S. (1984). Las decisiones en grupo. En S.Moscovici (Ed.). Psicología Social, I. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos (pp. 261-278). Barcelona: Paidós,

Doms, Machteld y Moscovici, Serge (1984). Innovación e influencia de las minorías. En S.Moscovici (Dir.): Psicología social, I. Barcelona, Paidós, 1985, 71-116.

Feliu, Joel (2003). Influència, conformitat i obediència. Les paradoxes de l'individu social. A T.Ibañez Gracia (Ed.). Introducció a la psicologia social (pp. 251-366). Barcelona: UOC.

Hogg, M. (1985). Cohesión de grupo. En C.Huici (Ed.). Estructura y procesos de grupo (pp. 463-486). Madrid: UNED.

Huici, C. (1987). Definición y tipos de grupo. En C.Huici (Dir.) Estructura y procesos de grupo. (Vol 1). Madrid: UNED.

Huici, C. y Morales, J.F. (dirs.) (2011). Psicología de grupos I. Estructura y procesos. Madrid: UNED.

Huici, C.; Molero, F.; Gómez, Ä. y Morales, J.F. (coords.) Psicología de los grupos. Madrid: UNED.

Milgram, S. (1980). Obediencia a la autoridad: un punto de vista experimental. Bilbabo: Desclée de Brouwer.

Sánchez, J.C. (2002). Psicología de los grupos. Madrid: McGraw Hill

Stangor, C. (2004). Social groups in action and interaction. New York: Psychology Press.

Programari

-