Logo UAB
2022/2023

Estrès i Salut

Codi: 102594 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Tatiana Rovira Faixa
Correu electrònic:
tatiana.rovira@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Bona part del material de classe i de lectures són en castellà i/o anglès / La sol·licitud de les evidències 1 i 2 en castellà cal fer-la abans de la setmana 5, enviant un correu al professor o professora responsable d'avaluació del grup matrícula.

Equip docent

Jordi Fernández Castro
Guillermo Parra Lorenzo

Prerequisits

Aquelles competències específiques, treballades en cursos anteriors que millor poden ajudar al desenvolupament i aprofitament de l'assignatura són:
Saber identificar, descriure i relacionar els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques, la biologia de la conducta humana, i reconèixer la dimensió social de l'ésser humà.
I les transversals són:
Saber aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits; i analitzar textos en l'àmbit de la psicologia escrits en llengua anglesa.

Objectius

Els objectius formatius d’aquesta assignatura són:

 • Adquirir coneixement expert sobre l’estrès i les seves relacions amb la salut.
 • Identificar els factors contextuals i individuals que desencadenen el procés d’estrès.
 • Adquirir les habilitats necessàries per avaluar l’estrès, i el seu impacte sobre el benestar i la salut.
 • Saber identificar i classificar les formes d’afrontar l’estrès, valorant-ne la seva eficiència en funció del context.
 • Distingir els mètodes d'investigació de l’estrès en funció dels objectius.
 • Distingir i valorar diferents mètodes de gestió de l’estrès i de les emocions.
 • Desenvolupar la capacitat de valorar les actituds positives versus negatives en relació a l’estrès i la salut.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Identificar i reconèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les diferències per raó de sexe/gènere en l’àmbit de coneixement propi, evitant biaixos i discriminacions.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar tècniques d'avaluació en psicologia de la salut.
 5. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 6. Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 7. Descriure els models i les aportacions de les perspectives biomèdica i biopsicosocial per a la comprensió de la salut.
 8. Identificar els diferents instruments i estratègies d'avaluació en psicologia de la salut.
 9. Identificar els principals determinants psicològics que afecten el desenvolupament de problemes de salut i el procés per a fer-hi front.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Reconèixer els fonaments de la comunicació emocional.
 13. Treballar en equip.
 14. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Continguts

Tema 1. Concepte d'Estrès.
Perspectives històriques. Definició. Models explicatius.

Tema 2. Models d'estrès: aproximació contextual.
Predicció, control i conflicte. Models contextuals de l'estrès laboral.

Tema 3. Models d'estrès: aproximació transaccional.
Avaluació primària i secundària. Afrontament

Tema 4. Per què la gent reacciona diferent a l'estrès?
Personalitat. Optimisme i competència personal. Suport social.

Tema 5. Efectes de l'estrès sobre la salut i la malaltia.
Dinàmica fisiològica. Metodologia d'estudi de la relació. Estrès i sistema cardiovascular. Estrès i sistema immunològic.

Tema 6. Efectes de l'estrès sobre la cognició.
Ansietat, depressió i emocions positives. Atenció, percepció, memòria i pensament.

Tema 7. Efectes de l'estrès sobre el benestar.
Qualitat de vida. Creixement posttraumàtic. Burnout.

Tema 8. Gestió de l’estrès i de les emocions.
Tècniques de relaxació , respiració, imaginació i consciència plena. Anàlisi dels episodis d’estrès, clarificació de compromisos i valors. Afrontament actiu i control de preocupacions.Creixement personal i reestructuració cognitiva.Resolució de problemes.

Metodologia

La metodologia docent de les activitats en grup gran (TE, grup 1/1) combinarà el format de conferència i la realització d'exercicis que ajudin l’alumnat a integrar els coneixements adquirits. També es realitzaran activitats per adquirir habilitats d’anàlisi i aplicació dels coneixements. Abans de cada sessió de grup gran caldrà realitzar una lectura i/o tasca prèvies que es treballaran a classe.

En grup de seminari especialitzat es desenvoluparà el tema 8, fent una simulació d’un taller de gestió de l’estrès on el professorat farà de facilitador del grup i l'alumnat de participants. Entre sessió i sessió, caldrà que es realitzin i es lliurin virtualment exercicis on s'aplicarà a la vida quotidiana el contingut desenvolupat a la sessió corresponent.

Es realitzarà també un treball en grup supervisat. En aquest treball cal que l’alumnat integri els continguts de diferents temes, realitzant una entrevista aplicada a un cas potencialment estressant, i fent-ne un informe escrit amb l'anàlisi i unes recomanacions. Es treballarà la preparació de l'entrevista (perfil de la persona entrevistada, guió de l'entrevista,...) mitjançant indicacions a classe i tutories de seguiment, presencials i virtuals. Finalment s'exposaran alguns dels treballs a classe, i es discutiran amb tot l'alumnat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats i exercicis (grup 1/1) 8 0,32 2, 7, 8, 9, 14
Conferències (grup 1/1) 16 0,64 1, 3, 7, 8, 9, 10
Seminaris de gestió de l'estrès (grup 1/5) 12 0,48 1, 4, 6, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment del treball 4 0,16 9, 14
Tutories individuals 2 0,08 7, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi 58 2,32 4, 7, 8, 9
Exercicis 12 0,48 7, 8, 9
Lectura de textos 20 0,8 4, 7, 8, 9
Realització del treball en grup 15 0,6 3, 5, 9, 13

Avaluació

Les pautes d'avaluació de la facultat són accessibles a: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Ev1 i Ev2: Hi haurà dues proves escrites de síntesi (una a cada setmana avaluativa). L'Ev1 avalua el contingut del la primera part de l'assignatura; l'Ev2 avalua el contingut de la segona part de l'assignatura. Es tracta de proves de preguntes obertes de resposta breu, tant de caire més teòric com d'aplicació a casos i exemples.

Ev3: L’avaluació d'aquesta evidència de treball supervisat és el resultat d’avaluar l’informe escrit de grup, que cal lliurar entre les setmanes 11 i 14 del curs (en data a especificar), les evidències orals d'exposició i/o discussió de treballs que es realitza a la darrera sessió de docència dirigida, i del seguiment del desenvolupament del treball (supervisió de de l'elaboració del guió de l'entrevista).

Ev4: S'avaluarà a partir de la valoració conjunta dels exercicis individuals realitzats i lliurats entre les sessions de seminari especialitzat (tallers) així com el seguiment de les sessions. Per tal de ponderar aquesta evidència a la qualificació final, cal que s'hagi assistit almenys al 50% de les sessions.

Ev5: S'avaluarà a partir de la realització d'exercicis de classe de grup gran. Aquest 5% de qualificació només s'incorporarà a la qualificació final en cas que amb la resta d'evidències s'hagi superat l'assignatura, i fins a sumar un màxim de 10 a la qualificació final.

Després de la primera prova de síntesi (Ev1) es donarà un retorn general a classe, i es programaran tutories de revisió si l'estudiant ho sol·licita. Després de la segona prova de síntesi (Ev2) es programarà una sessió de revisió, que servirà també els treballs supervisats (Ev3) i les evidències dels seminaris especialitzats (Ev4). Un cop tancada cadascuna d’aquestes revisions es considerarà definitiva la qualificació corresponent a aquell període.

NO AVALUABLE: Qui hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes de menys del 40% de la qualificació final constarà com a “No avaluable”.

ASSIGNATURA SUPERADA: Quan la suma ponderada final de les evidències Ev1, Ev2, Ev3 i Ev4 sigui igual o superior a 5. Només en aquest cas s'afegirà, si escau, el 5% de qualificació corresponent a l'Ev5. La nota màxima que es pot obtenir a l'assignatura, sumant aquesta evidència, és 10.

RECUPERACIÓ: Quan la suma ponderada de les evidències Ev1, Ev2, Ev3 i Ev4 estigui entre 3,5 i 4,9, podran presentar-se a recuperació aquelles persones que hagin realitzat almenys 2/3 de les evidències programades. La recuperació consistirà en una prova equivalent a les Ev1 i/o Ev2 no superades. La qualificació en la prova de recuperació substituirà l'evidència o evidències corresponents, i la qualificació final serà el resultat de la nova suma ponderada. En aquest cas, no s'afegirà la qualificació de l'Ev5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1 i Ev2. Proves de síntesi 70% (35% Ev1; 35% Ev2) 3 0,12 1, 3, 7, 8, 9, 10
Ev3. Treball supervisat (Informe, exposició/discussió, i evidències de seguiment) 15% 0 0 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14
Ev4. Seguiment i aprofitament del seminari de gestió de l'estrès. 15% 0 0 4, 6, 12, 13, 14
Ev5. Exercicis de classe en grup gran (complement) 5% 0 0 2, 8, 9, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Enrique G. Fernández-Abascal y Francisco Palmero (Eds.) (1999). Emociones y Salud. Barcelona: Ariel. Manual sobre els principals temes que relacionen l’estrès i la salut.

Jordi Fernández-Castro (2020). Libérate del Estrés. Barcelona: RBA. Llibre bàsic per a l'aprenentatge de la gestió de l'estrès i les emocions.

Fiona Jones & Jim Bright (2001). Stress. Mith, theory and Research. Harlow (UK): Pearson-Prentice Hall. Llibre que exposa de forma clara tots els continguts tractats a l'assignatura.

Robert M. Sapolsky (2008). ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? La guía del estrés. Madrid: Alianza. Llibre que exposa de forma comprensiva els aspectes psicobiològics de l’estrès.

Bibliografia complementària:

Maria Jesús Álava (2003). La inutilidad del sufrimiento. Madrid: La esfera de los libros. Exposició, des de la perspectiva de la Psicologia Positiva, de reflexions sobre pautes de comportament, exercicis d'autocontrol i anàlisis de nombrosos casos relacionats amb l'afrontament dels problemes quotidians.

Maria Dolores Avia y Carmelo Vázquez (1998). Optimismo inteligente. Madrid: Alianza editorial. Anàlisi de les creences i dels factors de personalitat implicats en els processos d’adaptació.

Enrique G. Fernández-Abascal (Ed.) (2009). Emociones Positivas. Madrid: Pirámide. Compilació dels coneixements més actuals sobre emocions positives, realitzada per experts de l’àmbit.

Pedro Gil-Monte y José Maria Peiró (1997). Desgaste psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse.  Madrid: Síntesis. Text molt completsobre l'estrès laboral en professions de servei.

Margaret E. Kemeny (2003). The Psychobiology of Stress. Current directions in psychological science, 12(4), 124-129. Resum del coneixement actual sobre les reaccions biològiques de l’estrès i els seus determinants psicològics.

Richard S. Lazarus & Susan Folkman (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer  (Traducción (1986): Estrés y Procesos Cognitivos. Barcelona: Martínez Roca.). Llibrede referència dels models cognitius i socials de l’estrès.

Richard S. Lazarus (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York, US: Springer Publishing Company. Llibre de referència dels models cognitius i socials de l’estrès.

Michael P. O’Driscoll (2013). Coping with stress: a challenge for theory, research and practice. Stress and Health : Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 29(2), 89–90. doi:10.1002/smi.2489. Artícle d'actualització sobre l'estat de la qüestió de la recerca de l'afrontament de l'estrès i la seva influència sobre la salut.

 Suzanne C. Segerstrom & Daryl B. O’Connor (2012). Stress, health and illness: four challenges for the future. Psychology & Health, 27(2), 128–40. doi:10.1080/08870446.2012.659516. Artícle d'actualització sobre l'estat de la qüestió de la recerca de l'estrès i la malaltia, i els reptes de futur.

Jonathan Smith (1993). Understandig stress and coping.  New York: MacMillan Publising company. Llibre que exposa els temes principals que es tracten en aquesta assignatura.

Carmelo Vázquez y Gonzalo Hervás (2009). La Ciencia del bienestar : fundamentos de una psicología positiva. Madrid: Alianza. Llibre que exposa les principals definicions i aportacions de la psicologia positiva al concepte d'adaptació entès com a benestar.

Bibliografia complementària de gestió de l'estrès i les emocions:

David Alvear (2015). Mindfulness en positivo. Editorial Milenio. Explicació de la pràctica del mindfulness i la seva aplicació al benestar i a la regulació emocional.

Ausiàs Cebolla. Javier García-Campayo, Javier y Marcelo Demarzo, M. (2014) Mindfulness y ciencia: De la tradición a la modernidad. Madrid: Alianza Ensayo. Exposició dels principis del minfdulness des d`un punt de vista científic.

Helena Robles y María Isabel Peralta (2007). Programa para el control del estrés. Madrid: Pirámide. Text pràctic sobre el control de l'estrès.

Programari

Ús del Kahoot com a eina d'avaluació i seguiment de les classes.