Logo UAB
2022/2023

Polítiques de Desenvolupament

Codi: 102469 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
jordi.rosell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia”, “Economia Internacional”, "Política Econòmica" i "Desenvolupament Econòmic", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.

Objectius

L'objetiu de la materia és el coneixament de les problemàtiques asociades al desenvolupament i les mesures posades en marxa per afrontarles.

Competències

  Economia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar els fets econòmics i les polítiques en relació amb el desenvolupament econòmic.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les relacions entre desenvolupament econòmic i medi ambient.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Interpretar la complexitat de la sostenibilitat i interpretar els processos de canvi, des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 5. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 6. Manejar les teories més rellevants sobre el desenvolupament econòmic.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 9. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Relacionar els mecanismes i les institucions de cooperació per al desenvolupament.
 16. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Tema 1: Comerç, Polítiques Comercials  i Desenvolupament

Tema 2.‑ Inversió directa, empreses transnacionals i desenvolupament

Tema 3.‑  Cooperació Internacional pel Desenvolupament

Tema 4.‑ Polítiques sectorials : El paper del sector primari.

Tema 5.‑ Polítiques sectorials: La industrialització.

Tema 6.‑ La recerca de models alternatius.

 

 

 

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

Classes magistrals

Classes pràctiques

Presentació d'un article o capítol d'un llibre.

Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es presenten a classe i el contingut del tema.

 La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 4, 6, 15
Classes pràctiques 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Presentacions i respostes a preguntes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16
Tutories i seguiment 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del material 75,5 3,02 1, 4, 6, 7, 15

Avaluació

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables.

Avaluació mixta

 • Examen final (50% de la nota final).
 • Presentació d'un article o capítol d'un llibre (25% de la nota final)
 • Resposta a les preguntes breus sobre els articles que es presenten a classe i el contingut dels temes (25 % de la nota final).

 Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en elcalendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsablesde les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà lamateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 2 0,08 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentacions 25% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16
Redacció treballs 25% 1 0,04 1, 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16

Bibliografia

Todaro, M. T. & Smith, Stephen C., Economic Development, 12th ed., Pearson Education and Addison-Wesley, 2015 (llibre en paper disponible a la Biblioteca de Ciencies Socials)

Programari

Word, Excel i Power Point