Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Grau

Codi: 102461 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Asensio Ruiz De Alda
Correu electrònic:
javier.asensio@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

 

La normativa pròpia de la UAB, recollida en l’article 134 del text refós aprovat pel Consell de Govern el 14 de març de 2012, estableix dos requeriments perquè l’estudiant es pugui matricular del TFG:

1. El punt 5 estableix que, per poder matricular-se d’assignatures de quart curs d’estudis de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 ECTS dels tres primers cursos.

2. El punt 7 estableix que, per poder matricular-se del TFG, cal haver superat com a mínim dos terços del total d’ECTS del pla d’estudis (és a dir, 160 ECTS).

La FEiE addicionalment recomana que només es matriculi de l’assignatura TFG l’estudiant que aprovant totes les assignatures de les que formalitzi la matrícula pugui finalitzar en el curs acadèmic els seus estudis de grau.

 

Objectius

Els alumnes faran un treball inèdit de caràcter individual en el que hauran d’aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del seus estudis de grau. 

El TFG ha de ser original, de caràcter teòric i/o aplicat, i ha de demostrar les habilitats, competències i coneixements adquirits per l’alumne. En els TFG amb una orientació més aplicada, s'hauria de formular hipòtesis (sustentades en marc/s teòrics) i/o resoldre casos o projectes reals utilitzant posteriorment les tècniques i habilitats adquirides al llarg del grau per testar les hipòtesis o resoldre els casos. En TFG més teòrics, l'estudiant hauria de realitzar una revisió crítica dels articles acadèmics i/o professionals més rellevants en l'àrea que hagi triat, i hauria de proposar una anàlisi innovadora de la qüestió.

 

Competències

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es té la capacitat analítica i de síntesi per aplicar a una qüestió d'àmbit econòmic o empresarial les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar que es té la capacitat analítica i de síntesi per aplicar a una qüestió d'àmbit econòmic o empresarial les habilitats i competències adquirides al grau.
 4. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 5. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

El TFG ha de ser original, de caràcter teòric i/o aplicat, i ha de demostrar les habilitats, competències i coneixements adquirits per l’estudiant. En els TFG amb una orientació més aplicada, s'hauria de formular hipòtesis (sustentades en marc/s teòrics) i/o resoldre casos o projectes reals utilitzant posteriorment les tècniques i habilitats adquirides al llarg del grau per testar les hipòtesis o resoldre els casos. En TFG més teòrics, l'estudiant hauria de realitzar una revisió crítica dels articles acadèmics i/o professionals més rellevants en l'àrea que hagi triat, i hauria de proposar una anàlisi innovadora de la qüestió.

Per a la realització del TFG el tutor o la tutora proporcionarà indicacions sobre l’estructura d’aquest d’acord a l’àrea d’estudi.

Pel que fa al format del document final del TFG l’estudiant seguirà les recomanacions del curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. El tutor o la tutora pot modificar les mateixes en funció del contingut del treball. Es recomana una extensió d'entre 8.000 i 10.000 paraules de text principal (en cap cas, més de 11.000 paraules), inclosos gràfics, taules i bibliografia. Aquells TFGs que presentin annexos, els incorporaran al final, en un número raonable de pàgines que no computarà en els límits anteriors. La capacitat de síntesi de l’alumnat també serà un aspecte valorat positivament.

 

 

 

Els estudiants del TFG seran examinats de manera estricta pel que fa a la seva integritat ètica, especialment en aspectes com la falsificació i el plagi.

Metodologia

L’assignació i orientació del TFG s’inicia amb una classe presencial. Aquesta primera sessió s’impartirà per la coordinadora o el coordinador de grau al mes d’octubre (veure calendari) i en ella s’explicarà l’assignació dels TFG així com les instruccions generals del mateix.

Seguidament, és desitjable que es realitzi (si no s’ha realitzat prèviament) la formació que proporciona el curs “Eines i Recursos per a realitzar el TFG”. Aquesta formació s’ha de fer en qualsevol cas, però és recomanable fer-la al principi de curs, atès que proporciona instruments bàsics per a un correcte desenvolupament de la investigació i una edició formalment acurada del TFG.

L’alumnat desenvoluparà el seu treball de forma individual. En cas de preferència per desenvolupar un tema diferent a l’assignat, l’estudiant pot presentar una alternativa al tutor o la tutora i demanar el seu consentiment per modificar l’assignació inicial. Si el tutor o la tutora accedeix, l’estudiant pot centrar el seu TFG en el tema alternatiu acordat. De produir-se, aquest canvi haurà de consignar-se en l’acta de la primera reunió. En cap cas l’estudiant pot canviar el tutor o la tutora del TFG.

Les quatre tutories individualitzades tenen els següents objectius:

-        Primera reunió amb el professorat tutor assignat: definició i enfocament inicial del TFG en termes d’objectius, metodologia, fonts d’informació, valor afegit esperat, estructura,  etc.

-        Segona reunió: seguiment dels avenços en l’elaboració del TFG segons laplanificació realitzada a la primera reunió.

-        Tercera reunió: valoració del lliurament intermedi del TFG i seguiment dels avenços addicionals que s’hagin produït des del lliurament intermedi.

-        Quarta reunió: defensa oral de la versió final del TFG davant el tutor o la tutora.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió d'orientació a càrrec de la coordinació de grau 2 0,08 6
Sessió d'orientació per a l'elaboració de pòster 2 0,08 1
Tipus: Supervisades      
Reunions de seguiment 8 0,32 7
Tipus: Autònomes      
Curs d'Eines i Recursos per a realitzar el TFG 12 0,48 1, 6, 7
Elaboració del treball 259 10,36 3
Preparació de les presentacions 15 0,6 1

Avaluació

Per poder presentar el TFG, i per tant accedir a la seva avaluació, l'estudiant ha d'haver aconseguit el certificat del curs d'"Eines i Recursos per a realitzar el TFG" en la data indicada en el calendari d'activitats relacionades amb el TFG.

El treball fi de grau rebrà una qualifiació del tutor basada en la valoració de la memòria elaborada per l'estudiant (80%) i en la presentació del treball per part de l'alumne/a davant el tutor (20%). La valoració del treball escrit (80%) serà la suma de la valoració del lliurament intermedi (15%) i del lliurament final (65%). El tutor avaluarà cada part de 0 a 10, seguint la rúbrica establerta, essent la nota final la resultant de la mitjana ponderada. Aquesta nota serà la que constarà a l'acta de l'assignatura TFG excepte quan sigui superior a 7. En aquest cas la nota que constarà a l'acta serà un 7 ja que és la nota que possibilita a l'estudiant participar en les Jornades de Pòsters a fi i efecte de millorar la nota fins a 10, mitjançant la presentació del pòster corresponent al seu TFG davant d'un tribunal.
Si l'estudiant no segueix les pautes de tutorització aprovades per la Facultat i explicitades més amunt i el tutor no té evidències suficients per poder garantir l'autoria del Treball Final de Grau presentat per l'estudiant, el tutor pot decidir no valorar la memòria de l'estudiant.

Mala praxis

La mala praxis consisteix en la falsificació i/o plagi del TFG, que ha de ser original.

La falsificació del treball es produeix en dos supòsits:

 • Quan es presenta un treball obtingut per encàrrec i elaborat per terceres persones;
 • Quan els resultats del treball han estat falsejats.

El plagi suposa apropiar-se d’una idea, dada o contingut sense citar l’autora o autor que ha plantejat aquella idea, aconseguit aquella dada o elaborat aquell contingut. Exemples d’aquesta apropiació fraudulenta són:

 • Copiar el treball o part del treball d'altres estudiants, independentment del curs, classe o institució a què pertanyin.
 • Copiar paràgrafs, taules, imatges, o gràfics d'un llibre, revista o font digital o impresa sense esmentar-ne la font, l’organisme o els autors que les han elaborat.

(Tampoc s'acceptaran cites amb una longitud excessiva: més de 200 paraules)

 • Presentar com a pròpies les idees d'altres autors o organismes.

Addicionalment, cal tenir present que plagiar no només equival a "copiar" en sentit acadèmic, sinó que també és un delicte contra la propietat intel·lectual amb potencials conseqüències legals.

La FEiE utilitzarà d’una aplicació per verificar l’originalitat de tots els TFG presentats.

El plagi o la falsificació del Treball de Fi de Grau determinarà automàticament una qualificació de zero, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores previstes a aquest efecte per la UAB i la FEiE.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Certificat del Curs d'Eines i Recursos per a realitzar el TFG 0% 0 0 1, 7
Defensa del pòster (nota del tribunal) 30% 1 0,04 1, 2, 3, 5
Lliurament final del TFG (65% de la nota del tutor sobre 10) 45,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lliurament intermedi del TFG (15% de la nota del tutor sobre 10) 10,5% 0 0 1, 3
Presentació oral del TFG al tutor (20% de la nota del tutor sobre 10) 14% 1 0,04 1, 2, 5

Bibliografia

'Normativa del TFG', Facultat d'Economia i Empresa, UAB, 2019.

Cada tutor facilitarà a l'alumne referències bibliogràfiques i orientació per realitzar el treball.

La bibliografia ha de ser adient a la temàtica del TFG. Amb l'assessorament del/a tutor/a, s'espera que inclogui referències acadèmiques (llibres de text, articles acadèmics), referències professionals de l'àmbit específic del TFG, bases de dades (si es consulten) així com fonts d'Internet a les quals s'hagi accedit per elaborar el treball.

 

Programari

Segons les característiques del TFG