Logo UAB
2022/2023

Economia Internacional

Codi: 102387 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses FB 1 2
2501573 Economia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
jordi.rosell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

José Luis Roig Sabaté
Iván Muñiz Olivera
Diego Armando Buitrago Mora
Martin Brun Moratorio
Riccardo Turati
Gemma Francés Tudel

Prerequisits

El coneixements que resulten d'haver cursat les assignatures "Introducció a l'economia" i "Història Econòmica
Mundial", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l'economia i un coneixement dels grans trets de
l'evolució de l'economia mundial i les relacions internacionals.

Objectius

L'assignatura "Economia Internacional" s'imparteix el segon semestre del primer curs el que vol dir que els
coneixements previs dels estudiants son les assignatures "Introducció a l'economia" i "Historia Econòmica
Mundial" i per tant que tenen coneixements molt bàsics de micro i macroeconomia.

En aquest context, els objectius formatius de l'assignatura "Economia Internacional" son:

- aprendre els principals conceptes necessaris per entendre i analitzar les relacions econòmiques
internacionals;

- introduir les problemàtiques que tant per les empreses com pel governs es deriven de les relacions
econòmiques internacionals;

- conèixer els enfocaments teòrics mes importants de les transaccions econòmiques internacionals
especialment pel que fa al comerç internacional i les polítiques que se'n deriven;

- oferir una visió actual (empírica i teòrica) dels processos d'integració econòmica internacional.

- introduir l'estudi de les institucions econòmiques internacionals, dels seus objectius, competències i
funcionament.

A partir d'aquest elements formatius, els estudiants haurien de tenir un coneixement bàsics dels principals
elements que configuren les relacions econòmiques internacionals, de la seva dinàmica i regulació així com de
les implicacions que tenen tant per les activitats de les empreses com per les polítiques dels governs en un
món creixement globalitzat.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques nacionals i internacionals, la seva evolució i les conseqüències que en poden derivar per a una empresa.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els fets econòmics del món contemporani i la configuració actual de l'economia mundial.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Descriure els moviments internacionals de factors i analitzar els mercats corresponents.
 6. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Interpretar els fets econòmics del món contemporani i la configuració actual de l'economia mundial.
 8. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Relacionar les teories i institucions amb la regulació del comerç internacional.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 19. Valorar els efectes de la globalització en les diferents economies.

Continguts

L'assignatura s'estructura en torn a tres apartats:

 1. instruments d'economia aplicada
 2. comerç internacional
 3. relacions monetàries internacional


1. Instruments d'Economia Aplicada
1.1 La balança de pagaments i el desequilibri extern
1.2 El comerç internacional i els seus indicadors

2. Comerç Internacional
2.1 Els enfocaments teòrics i les seves implicacions en termes de política comercial
2.2 Els instruments de política comercial i els seus efectes
2.3 El multilateralisme comercial i el paper de l'Organització Mundial del Comerç
2.4 La integració econòmica i les seves modalitats

3. Relaciones Monetàries Internacionals
3.1 El tipus de canvi i els risc de canvi
3.2 Els conceptes bàsics del comerç de divises
3.3 La paritat de poder adquisitiu
3.4 Les intervencions públiques en el mercat de canvis: sistemes de tipus de canvi
3.5 El sistema monetari internacional i el paper del FMI

 

Metodologia

 

Pel Grup 60 (Docència al Primer Semestre), la docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

Per la reste de Grups (Docéncia al Segon Semestre),  el tipus de docència planificada per a l’assignatura és la presencial.

Classes teòriques (activitat dirigida)
Hores presencials: 33 hores
Classes magistrals amb suport TIC.
En aquestes sessions el professor titular del grup exposarà les matèries relacionades amb els apartats:
- comerç internacional;
- relacions monetàries internacional:
- moviments internacionals de factors.
Com a classes teòriques el professor explicarà el conceptes, problemàtiques i enfocaments teòrics de cada un
dels apartats anteriorment citats.
El professor proporcionarà orientació sobre la bibliogràfica i material disponible per consolidar i ampliar els
coneixements.
Classes pràctiques (activitat dirigida)
Hores presencials: 13 hores
Plantejament, anàlisi i resolució d'exercicis a l'aula
En aquestes sessions s'haurien de desenvolupar, exercicis relacionats amb:
- principals agregats econòmics;
- la balança de pagaments i les seves partides o subalances;
- els indicadors de l'equilibri i desequilibri de la balança de pagaments;
- els principals indicadors relacionats amb el comerç exterior;
- les series de tipus de canvis;
- tipus de canvis, preus i competitivitat: tipus de canvi real i tipus de canvi efectiu (nominali real)
- reserves internacionals: volum i composició
- indicadors relacionats amb el sistema monetari internacional
- indicadors relacionats amb els moviments internacionals de factors

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Pràctiques 17 0,68 1, 15, 16, 17, 19
Classes Teòriques 32,5 1,3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de les pràctiques i lectures 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi i Lectura del Material 67 2,68 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
Recopilació i tractament de la informació pels exercicis de pràctiques 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables.

L’avaluació de l’aprenentatge es realitzarà per mitjà de:

-          un primer examen parcial amb el 30% de la nota final

-          activitats a classe (exercicis, resolució caos pràctics, etc) amb un 20% de la nota final

-          un segon examen  amb un 50% de la nota final

 Si la nota final de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de duesterceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificaciómitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Parcial I 30% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen Parcial II 50% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19
treballs pràctics 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

 • Th. Pugel (2004): “Economía Internacional”, Mc Graw Hill (document fisic disponible a la Biblioteca de Ciencies Socials)
 • Th. Pugel (2020): "International Economics", Mc Graw Hill (17 ed.)  (document electronic)
 • J. Tugores Ques (2006): Economía Internacional (6º ed.), McGraw-Hill (document fisic disponible a la Biblioteca de Ciencies Socials)
 • Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2016), Economía Internacional. Teoría y política, Editorial Pearson , 10ª Edició (document electronic i document fisic disponible a la Biblioteca de Sabadell)
 • WEB'S: Es poden consultar via internet nombroses organitzacions internacionals, revistes i diaris. Per ex. FMI (www.imf.org), Banc Mundial (www.worldbank.org), Banc Internacional de Pagaments (www.bis.org), Banc Interamericà de Desenvolupament (www.bid.org), Unió Europea (europa.eu.int ), Euro (euro.eu.int ), Organització Mundial de Comerç (www.wto.org), Financial Times (www.ft.com), The Economist (www.economist.com), Banc Central Europeu (www.ecb.int), OCDE ( www.oecd.org), UNCTAD (www.unctad.org), CEPAL (www.cepal.org)

Al Campus Virtual de l’assignatura hi haurà una descripció més detallada de la bibliografia i webs relacionades per a cada tema.

 

Programari

Programa de full de càlcul Microsoft Excel