Logo UAB
2022/2023

Macroeconomia II

Codi: 102383 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Fernandez Blanco
Correu electrònic:
javier.fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Javier Fernandez Blanco

Prerequisits

Introducció a l'Economia

Matemàtiques 1

Matemàtiques 2

Estadística 1

Macroeconomia 1

Objectius

L'objectiu del curs consisteix en l'estudi d'un conjunt de preguntes macroeconòmiques mitjançant l'ús de models macroeconòmics bàsics d'equilibri general. Especial èmfasi es posa en el mercat de treball i les polítiques fiscal i monetària. Aquest és un curs pont entre la Macroeconomia I i la Macroeconomia III que permet a l'estudiant familiaritzar-se amb l'anàlisi formal de preguntes de la macroeconomia.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es comprenen els fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques nacionals i internacionals, la seva evolució i les conseqüències que en poden derivar per a una empresa.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es comprenenels fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Descriure el funcionament del mercat laboral i les seves friccions.
 5. Entendre la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 6. Explicar els efectes de les polítiques fiscal i monetària en l'economia a partir de models d'equilibri general dinàmic.
 7. Explicar la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 8. Formalitzar les decisions intertemporals d'estalvi, consum i inversió.
 9. Formalitzar les decisions intertemporals d'estalvi, de consum i d'inversió.
 10. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 11. Reconèixer els models de fluctuacions econòmiques de cicles econòmics reals i neokeynesians.
 12. Relacionar atur i inflació.
 13. Relacionar l'atur i la inflació.
 14. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

TEMA 1: CONSUM, ESTALVI I ELECCIÓ INTERTEMPORAL

1.1   L’elecció intertemporal  del consumidor

1.2   L’equilibri competitiu

1.3   La hipòtesi del cicle vital

1.4   La hipòtesi de la renda permanent

TEMA 2: EL MERCAT DE TREBALL I L’ATUR

2.1   La decisió consum-lleure i l’oferta de treball

2.2   La demanda de treball

2.3   Equilibri competitiu en el mercat de treball: el model clàssic

2.4   Definicions d'atur

2.5   Models amb atur sense friccions d’emparellament

2.6   Models amb atur i friccions d’emparellament

TEMA 3: INVERSIÓ

3.1   La funció d’inversió neoclàssica

3.2   La q de Tobin

TEMA 4:  POLÍTICA FISCAL

4.1   Equilibri competitiu amb impostos de suma fixe i proporcionals

4.2   El teorema de l’Equivalència Ricardiana

4.3   Dèficit i deute públic.

4.4   Progressivitat fiscal

4.5   Seguretat social i pensions. 

TEMA 5:  DINER i POLÍTICA MONETÀRIA

5.1   El diner: agregats monetaris.

5.2   La política monetària del Banc Central Europeu

5.3   El multiplicador bancari

5.4  La demanda de diner: El model de Sidrauski i  el model de Baumol-Tobin

5.5   Bancs i pànics bancaris. El model de bancs de Diamond-Dybvig 

TEMA 6: COMPETÈNCIA IMPERFECTA

 6.1 Equilibri general amb competència imperfecta

 6.2 Mark-ups i poder de mercat

TEMA 7: POLÍTICA MACROECONÒMICA AMB INFORMACIÓ IMPERFECTA

7.1   L’oferta agregada de Lucas

7.2   El model de Lucas amb expectatives racionals

7.3   La corba de Phillips

7.4   El model macroeconòmic amb la corba d'oferta de Phillips i el paper de les expectatives

7.5   La inconsistència temporal  de la política macroeconòmica

Metodologia

En aquesta matèria es combinaran les classes magistrals amb suport TIC juntament amb sessions més aplicades dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis. 

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament. 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14
Exercicis i discussió en grup 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories 1 0,04 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació d'exercicis i discussió en grup 96 3,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Avaluació

Criteris d'avaluació:

L'avaluació del curs es farà de forma continuada i inclourà tres activitats avaluatives. Primer, un examen final que representarà un 50% de la nota final. Segon, un examen parcial que comptarà un 35% de la nota final. Finalment, l'entrega d'un projecte en grup que comptarà un 15% de la nota final. Si la nota de l'examen final no superés el 3.5 sobre 10, el treball en grup tindrà una nota igual a 0.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat had'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

L'estudiant serà considerat com "no avaluable" si no ha participat en cap de les proves d'avaluació del curs.

Irregularitats en actesd’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa AcadèmicaUAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 Examen parcial 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Projecte en grup 15% (si la nota de l'examen final no supera el 3.5 sobre 10 se li assignarà un 0) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

Bibliografia

Williamson S.D. (2012); Macroeconomía 4ª Edicion, Pearson

Williamson S.D. (2018); Macroeconomics 6th Edicion, Pearson

Rodrik D. (2015); Economics rules: The rights and wrongs of the dismal science. WW Norton & Company

Programari

cap programari en particular