Logo UAB
2022/2023

Dret Financer i Tributari

Codi: 102380 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Antonio Fernandez Amor
Correu electr˛nic:
joseantonio.fernandez@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Equip docent

Maria Blanca Bosch Fernandez

Prerequisits

Matriculat al segon curs, segon semestre.

 

 

Objectius

L'assignatura optativa de Dret tributari forma part del conjunt de disciplines que tenen com objectiu dotar a
l'estudiant de les bases jurídiques administratives i tributàries necessàries per obtenir una visió completa de la
empresa i l'activitat económica.
Els objectius de l'assignatura són dos. Per una banda proveïr a l'alumne dels coneixements adients per comprendre
els conceptes bàsics que envolten l'institut jurídic del tribut. Per altre banda donar a conèixer els elements
fonamentals dels procediments administratius d'aplicació dels tributs i de revisió dels actes administratiu-tributaris,
és a dir, conèixer la posició del contribuent davant de la Hisenda Pública.

 

 

CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procÚs de distribuciˇ de beneficis fruit de la legislaciˇ mercantil i tributÓria.
 2. Aplicar el dret als conflictes laborals o mercantils.
 3. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 6. Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 8. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 9. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 10. Utilitzar la legislaciˇ mercantil, tributÓria i laboral actualment vigent a Espanya.

Continguts

Durant el curs es desenvoluparan les següents lliçons

I.- La gestió i liquidació dels tributs.

     I.1.- Fases dels procediments tributaris

     I.2.- La liquidació tributària

     I.3.- Terminis, prova i notificació d'actes.

     I.4.- Procediments de gestió: declaració i comprovació.


II.- La inspecció dels tributs.

      II.1.-  Documentació d'actuacions inspectores: les actes.

      II.2.- Fases del procediment: inicio, desenvolupament i resolució.


III.- La recaptació dels tributs.

      III.1.- Període voluntari i període executiu.

      III.2.- Procediment de constrenyiment


IV.- Revisió d'actes administratiu-tributaris.

       IV.1.- Recurs de reposició

       IV.2.- Reclamació econòmic-administrativa


V.- Les sancions tributaries i el procediment sancionador.

      V.1.- Principis de la potestat sancionadora a l'àmbit tributari.

      V.2.- Infraccions i sancions tributàries.

      V.3.- Procediment sancionador.

El contingut de cada lliçó serà concretat pel professor/a al començament del curs.

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en el treball del o de l'estudiant amb l'objectiu d'adquisició de les capacitats necessàries per entendre i aplicar la realitat jurídica objecte d'estudi. Aquesta tasca es fa amb el recolzament del professorat qui aportarà les referències necessàries per assolir les diferents competències.
El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació del i de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats:
1. Activitats dirigides:
Classes magistrals: on el o la professor/a proporciona els conceptes bàsics de la matèria que són els instruments necessaris per comprendre el marc normatiu i jurisprudencial.
Classes pràctiques: on els i les estudiants analitzen i resolen juntament amb el o la professor/a casos pràctics prèviament elaborats. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes magistrals. Aquestes activitats també es poden realitzar mitjançant una pluralitat d'accions: activitats de debat sobre la temàtica impartida amb base en l'actualitat i treballs en grup a classe sobre materials recomanats
2. Activitats supervisades:
Suposen realitzar les activitats de tutoria.
3. Activitats autònomes:
El i l'estudiant s'ha d'organitzar el temps i l'esforç de manera autònoma, sigui individualment o en grup. Suposa la cerca de bibliografia i jurisprudència instrumental per a la resolució dels casos pràctics i exercicis proposats pel/per la professor/a, activitat d'estudi per la superació de les diferents proves i consultes en tutories al o a la professor/a o tutor/a.
 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoriques 32,5 1,3 3, 10
Classes practiques 17 0,68 2, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 5,5 0,22 4, 5, 7, 8
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi, redacciˇ de treballs i cerca de documentaciˇ i bibliografia 95 3,8 3, 5

Avaluaciˇ

 L'avaluació de l'assignatura se ha de fer amb tres proves del següent tipus i valors:

1ª Prova: examen de valor 2'5 punts

2ª prova: resolució de casos pràctics de valor 2'5 punts

3ª prova: prova de síntesi de valor 5 punts

Per sumar els punts de cada prova, necessaris pera obtenir la nota final, s'han de realitzar totes les proves d'avaluació plantejades i que a la tercera s'obtingui un mínim de 2'5 punts. Altrament, l'assignatura no es considerarà superada i haurà de realitzar-se la prova de recuperació consistent en un examen de tota la matèria impartida. La superació d'aquesta prova comportarà una nota que, com a màxim, arribarà als 5 punts. 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

 

 Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

 

 La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 

 "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

 

 Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

 Procediment de revisió de les qualificacions

 

 Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

 Procés de Recuperació

 

 “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

 

 La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

 Irregularitats en actes d’avaluació 

 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 2.5 punts 0 0 1, 8, 10
Prova de sintesÝ 5 punts 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Resoluciˇ de casos prÓctics 2'5 punts 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 Manual de tributació a concretar amb els alumnes en funció de les edicions.

Ebooks:

CALVO ORTEGA, Rafael y CALVO VERGEZ, Juan: Curso de Derecho Financiero. Derecho tributario. Parte general y parte especial. Derecho Presupuestario. Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F230784783%2Fv24.4&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=p&eid=b30e2e2ff8a63b1dcdbe467a0fa9a10a&eat=%5Bereid%3D%22b30e2e2ff8a63b1dcdbe467a0fa9a10a%22%5D&pg=1&psl=&nvgS=false

CAZORLA PRIETO, Luis María: Derecho financiero y tributario. Parte General. Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F106616179%2Fv20.3&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=75012e66c24a80277d48306743ab8126&eat=%5Bereid%3D%2275012e66c24a80277d48306743ab8126%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

MENÉNDEZ MORENO, Alejandro: Derecho financiero y tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F126950843%2Fv21.2&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=7eba9aa735a153ae2d1960262cfb8248&eat=%5Bereid%3D%227eba9aa735a153ae2d1960262cfb8248%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

PÉREZ ROYO, Fernando y CARRASCO GONZÁLEZ, Francisco M.: Derecho financiero y tributario, Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F105325997%2Fv30.4&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=1ea8a9daa5d7010d21e84dcd310f0588&eat=%5Bereid%3D%221ea8a9daa5d7010d21e84dcd310f0588%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

Guia del programa facilitada pel/per la professor/a.

Links:

https://www.agenciatributaria.es

https://atc.gencat.cat/ca/inici

 

 

Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.