Logo UAB
2022/2023

Comptabilitat Pública

Codi: 102370 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Iván Puig Serra
Correu electrònic:
ivan.puig@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És aconsellable haver assolit els coneixements de les assignatures “Introducció a la comptabilitat” i "Comptabilitat Financera", de primer i de segon curs del grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Cal tenir coneixements de la dinàmica comptable (registre assentaments bàsics, regles de càrrec i abonament, principals estats comptables: balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net i estat de fluxis d'efectiu.

Objectius

Context:

Es tracta d’una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS per als graus d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia impartides a la UAB, i s’ofereix al primer semestre de quart curs.

Aquesta assignatura analitza les particularitats de la comptabilitat, del cicle pressupostari i dels estats financers propis de les administracions públiques, complementant els coneixements bàsics assolits en l’assignatura d’”Introducció a la comptabilitat”.

Objectius: 

Aquesta assignatura té com a objectiu que l’estudiant conegui les particularitats de la comptabilitat pública, d’aplicació a l’administració pública. S’estudiarà el pressupost com a eina bàsica de gestió pública, analitzant en particular l’execució pressupostària en l’administració, tant l'estatal, autonòmica i local. També es pretén que l’estudiant aprengui a interpretar els principals estats financers públics, i l’avaluació de la gestió dels recursos públics. L'estudiant sabrà analitzar el pressupost en l'àmbit de l'Administració Pública i la seva liquidació, així com els principals estat que l'integren.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 5. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 9. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1: El sector públic. Definició i marc legal.

1.- Definició del sector públic.

2.- Classificació i composició del sector públic: estatal, autonòmic i local.

3.- Distribució de competències en el sector públic.

4.- L'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

 

Tema 2: El pressupost.

1.- Definició.

2.- Principis pressupostaris.

3.- Estructura del pressupost.

4.- L’elaboració i l’aprovació del pressupost.

 

Tema 3: La comptabilitat pública

1.- Comptabilitat financera: relació entre la comptabilitat privada i la comptabilitat pública.

2.- Finalitats de la comptabilitat pública.

3.- Estructura del PGCP (Pla General de Comptabilitat Pública).

4.- Imatge fidel i principis comptables públics.

 

Tema 4: Comptabilitat del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos.

1.- Estructura i característiques del pressupost de despeses.

2.- Fases d’execució de la despesa i la seva comptabilització.

3.- Les modificacions del pressupost i la seva comptabilització.

4.- Estructura i característiques del pressupost d’ingressos.

5.- Fases d’execució de l’ingrés i la seva comptabilització.

6.- Principals operacions no pressupostàries.

 

Tema 5: Immobilitzat no financer i patrimoni net.

1.- Concepte i classificació de l’immobilitzat no financer.

2.- Immobilitzat material.

3.- Inversions immobiliàries.

4.- Definició depatrimoni net: patrimoni aportat i patrimoni generat.

 

Tema 6: Endeutament (passius financers).

1.- Endeutament.

- Deutes per préstecs a llarg termini.

- Deutes per préstecs a curt termini. Pòlisses de tresoreria (no pressupostari).

2.- Particularitats de l’endeutament a l’administració local.

3.- Volum d’endeutament i ràtio d’estalvi net.

4.- Comptabilització de les operacions relacionades amb l’endeutament.

 

Tema 7: Liquidació pressupostària.

1.- La liquidació pressupostària i el resultat pressupostari.

2.- Els romanents de crèdit.

3.- Projectes de despesa. Càlcul del finançament afectat.

4.- El romanent de tresoreria.

 

Tema 8: Els comptes anuals.

1.- El balanç.

2.- El compte del resultat econòmic-patrimonial.

3.- La memòria i el compte general.

4.- L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.

5.- Anàlisi dels comptes anuals.

6.- Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.

Metodologia

 • Activitat dirigida: classes teòriques (activitat expositiva per part del professor amb material de suport) i classes pràctiques (resolució d’exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor).
 • Activitat supervisada (tutories): resolució de dubtes i seguiment dels treballs a realitzar i casos a preparar.
 • Activitat autònoma: comprèn la part d’estudi personal de l’alumne, amb l’estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d’informació, etc.
 • Proves d’avaluació i seguiment: avaluació escrita dels coneixements.

 La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de pràctica 17 0,68 2, 3, 4, 6, 7, 8
Classes presencials de teoria 32,5 1,3 2, 5, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Proves d'avaluació i seguiment 5 0,2 3, 4, 6, 7
Treball autònom 80,5 3,22 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L’avaluació de l’estudiant consistirà en les següents activitats:

1.- Assistència, participació, exercicis i seguiment (10% de la nota total).

2.- Primera prova parcial d’avaluació continuada dels temes 1 a 4 (20% de la nota total).

3.- Segona prova parcial d’avaluació continuada dels temes 5 a 8 (20% de la nota total).

4.- Prova final de tot el temari de l’assignatura (50% de la nota total).

Un alumne es considerarà “no avaluable” a l’assignatura sempre i quant no hagi realitzat cap de les proves d’avaluació (proves test i prova final). Si en realitza alguna d’elles, ja no es podrà considerar “no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Examen de Recuperació

“Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.”

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitatque pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència, participació, exercicis i seguiment 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova final de coneixements de l'assignatura 50% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7
Prova parcial dels temes 1 a 4 (Part primera) 20% 1,5 0,06 3, 4, 6, 7
Prova parcial temes 4 (Part segona) a 8 20% 1,5 0,06 4, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

- Pla General de Comptabilitat Pública. Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril: https://www.boe.es/eli/es/o/2010/04/13/eha1037/con

- Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7406A/1623621.pdf

- Instrucció del model normal de comptabilitat local. Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10268

 

Bibliografia complementària:

 

- Manual de contabilidad Pública. Adaptado al Plan de Cuentas de la Administración Local (Incluye casos prácticos). Autor/es: Lourdes Torres Pradas, Vicente Pina Martínez. 2020. editorial: Centro de Estudios Financieros.

- Manual de contabilidad de las Administraciones Locales. Autors: Enrique Barreres (coordinador), Isabel Brusca, Belén Fons, Francisco Guardiola, Enrique Marimón, Francisco Javier Maroto, Vicente Montesinos, Matilde Prieto, Pere Ruiz. Editorial: Faura-Casas.

 

Enllaços web:

-          Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): www.igae.pap.minhafp.gob.es

-          Sindicatura de Comptes de Catalunya: www.sindicatura.org

-          Ministerio de Hacienda y Función Pública: www.minhafp.gob.es

-          Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat

-          Tribunal de Cuentas: www.tcu.es

-          Diputació de Barcelona: www.diba.cat

Programari

No escau cap programari en concret.