Logo UAB
2022/2023

Planificació Econòmica i Financera de l'Empresa

Codi: 102365 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Immaculada Vilardell Riera
Correu electrònic:
immaculada.vilardell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura s'inscriu dins la matèria de Comptabilitat. Per tal d'aconseguir un bon seguiment de la mateixa és aconsellable haver assolit els coneixements de les assignatures obligatòries de cursos anteriors "Introducció a la Comptabilitat" i "Anàlisi i avaluació dels estats comptables" (ADE) o bé "Anàlisi dels estats financers" (ECO) i és recomanable haver cursat l'assignatura "Comptabilitat de Costos" del grau d'Administració i Direcció d'Empreses.

Objectius

L'assignatura és una continuació lògica de les assignatures relacionades amb la comptabilitat financera i la comptabilitat de gestió. S'inscriu dins de l'àrea de l'anàlisi econòmica del funcionament de l'empresa i està dedicada a desenvolupar el procés d'elaboració dels plans econòmics i financers, l'anàlisi de l'equilibri i l'optimització d'aquests plans, així com l'anàlisi de les desviacions respecte a la realitat posterior. Per tant, amb aquesta assignatura es pretén formar l'estudiant en els processos de planificació econòmica i financera d'una empresa, així com en la valoració de la seva utilitat per a l'establiment i l'avaluació de la gestió.

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:

 •  Formular un compte de resultat previst a partir de les previsions de vendes i costos d'empreses multiproducte.
 •  Realitzar simulacions de resultats previstos considerant canvis en les previsions d'activitat i costos inicials amb la finalitat d'optimitzar les previsions econòmiques.
 •  Formular l'estat de fluxos de tresoreria previst i ajustar les previsions financeres per aconseguir l'equilibri financer.
 •  Realitzar una anàlisi de les desviacions del resultat real respecte al previst per tal d'avaluar-ne la gestió.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Generar i transmetre la informació comptable adequada en cada moment a les necessitats informatives dels diferents usuaris.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar la utilitat de la informació comptable per a la presa de decisions dels seus diferents usuaris.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer els sistemes d'informació comptable com a suport a la direcció i les funcions dels mateixos en la gestió de les organitzacions.
 2. Demostrar un comportament ètic en l'elaboració dels estats financers
 3. Elaborar la informació relativa a un sistema de comptabilitat de gestió.
 4. Identificar les decisions que es poden prendre a través de l'anàlisi i interpretació de la informació comptable.
 5. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 6. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 7. Utilitzar els instruments del procés de planificació i pressupostació financera d'una organització.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

1. EL SISTEMA INTEGRAT DE PRESSUPOSTOS       
    1.1.  Introducció a la planificació econòmico-financera.
    1.2.  Tipus de plans.
    1.3.  Funcionament d'un sistema integrat de planificació.
    1.4.  El pla operatiu anual: perspectiva global.

 2. PREVISIONS D'ACTIVITAT I DE COSTOS
    2.1.  Programació dels ingressos (vendes) a mig termini.
    2.2.  Previsions de producció i compres.
    2.3.  Previsió dels costos de funcionament "directes".
    2.4.  La previsió dels costos "discrecionals".
    2.5.  El pressupost de resultats (resum de la planificació econòmica).
 
3. L'ANÀLISI DEL PUNT D'EQUILIBRI I LA SIMULACIÓ DE RESULTATS EN LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICA
    3.1.  El model clàssic base del punt d'equilibri (PE)
    3.2.  L'anàlisi del punt d'equilibri en l'empresa multiproducte.
    3.3.  Generalització del model: del PE a la simulació de resultats.
 
4. LA PLANIFICACIÓ FINANCERA, EQUILIBRI FINANCER DE LA PREVISIÓ
    4.1.  El pas de les previsions econòmiques a les previsions financeres.
    4.2.  Previsió de la variació de tresoreria (estat de fluxos d'efectiu previst).
    4.3.  Concepte d'equilibri financer de la previsió.
    4.4.  L'equilibri financer a la planificació. Ajustament de les previsions per aconseguir l'equilibri financer.

5
. L'ANÀLISI DE LES DESVIACIONS SOBRE EL RESULTAT PREVIST
    5.1.  Models i tècniques d’anàlisi.
    5.2.  L’anàlisi de la desviació en els resultats: anàlisi global i anàlisi per articles
    5.4.  L’avaluació de la gestió a partir de l’anàlisi.
 

Metodologia

A continuació es descriu l'organització i la metodologia docent que es seguirà en les diferents activitats formatives.

Classes de teoria:

Els continguts de l’assignatura seran impartits per la professora en forma de classes magistrals. El material emprat en la presentació dels temes estarà a disposició dels alumnes al Campus Virtual de l'assignatura amb antelació a l'inici de cadascun d’ells. La finalitat de posar a disposició dels estudiants aquest material és que els permeti seguir les explicacions a classe amb més comoditat. En cap cas, no pot constituir l’únic material d’estudi dels continguts. Els alumnes hauran de consultar, com a mínim, les referències bibliogràfiques bàsiques que figuren en l’apartat corresponent d’aquesta guia i les que complementàriament aconselli la professora, si escau.

Classes pràctiques:

Les sessions de classes pràctiques es combinaran amb les de teoria, per la qual cosa no hi ha fixada cap sessió específica a la setmana. Aquestes classes es dedicaran a la resolució i comentari dels exercicis i casos proposats per la professora, els enunciats dels quals estaran a disposició dels estudiants al Campus Virtual de l’assignatura amb antelació suficient. Algunes d'aquestes sessions es duran a terme a les aules d'informàtica.

Tutories:

Es realitzaran tutories individuals per aquells alumnes que ho desitgin. L'objectiu d'aquestes sessions és resoldre dubtes, comentar exercicis o repassar conceptes. En elles l’estudiant és qui ha de dur la iniciativa plantejant les qüestions a tractar. Les sessions de tutoria són presencials i en cap cases faran tutories ni es resoldran dubtes per correu electrònic. L'horari de tutories pel curs 2022-2023 de la professora Immaculada Vilardell és: dimarts i divednres de 13:15 a 14:45.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de pràctiques 17 0,68 3, 4, 6, 7, 8
Classes de teoria 32,5 1,3 1, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Supervisió i seguiment 7 0,28 6
Tipus: Autònomes      
Treball autònom: lectura dels textos, estudi dels contingut, preparació i resolució d'exercicis 90 3,6 1, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant es farà de forma continua a partir de les evidències següents:

 • Lliurament periòdic d'exercicis per part dels estudiants de forma individual o en grup. Els exercicis seran proposats, corregits i avaluats per la professora. Posteriorment seran comentats a classe. Per a la seva realització, el grup haurà de ser d’un màxim de dos estudiantes i no s’admetran canvis de grup durant el curs. Amb la qualificació de cada exercici lliurat es calcularà una nota mitjana i es ponderarà en un 10% per obtenir la nota final.
 • L'avaluació del treball de síntesi pondera un 20% de la nota final. El lliurament d'aquest treball es farà entre el 24 d'abril i el 2 de maig de 2023.
 • Proves individuals periòdiques. Durant el curs es faran dues proves. Aquestes proves constaran de preguntes teòriques i d’exercicis pràctics relacionats amb els temes previstos en cada cas. La qualificació de cada una de les dues proves, si és igual o superior a 3,5 punts, ponderarà un 35% per obtenir la nota final del curs. En cas d'una qualificació inferior a 3,5 en una de les proves caldrà repetir l'examen en la data prevista per a la recuperació i es conservaran les notes obtingudes en l'altre examen i la dels exercicis lliurats.

Els alumnes que no haguin assolit la nota mínima de 3,5 en els dos exàmens o que un cop determinada la nota mitjana final del curs hagin obtingut una qualificació igual o superior a 3,5, però inferior a 5, podran participar del procés de recuperació, el qual consistirà d'un examen de tots el continguts de l'assignatura. L'estudiant que superi aquesta prova aprovarà  l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari, mantindrà la nota anterior.

L'assignatura només pot ser avaluada pel sistema d'avaluació descrit anteriorment. Un estudiant que hagi participat en dues de les activitats d'avaluació anteriors es considera que participa de l'avaluació continuada. Per tant, un alumne tindrà una qualificació de NO AVALUABLE quan només hagi participat en una activitat d'avaluació. La no participació en alguna de les activitats d'avaluació descrites serà qualificada amb un zero a efectes de mitjanes i ponderacions per a la nota fina del curs, tret que l'estudiant justifiqui documentalment les causes que li han impedit participar en aquella activitat.

Calendari d’activitats d’avaluació
Les proves individuals es duran a terme en els períodes i en les dates programades en el calendari d'exàmens de la Facultat: primer parcial, 28 de març de 2023 i segon parcial, 16 de juny de 2023. Les dates de la resta d’activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...), tret dels que es proposin directament a l’aula, s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.
"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115.Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

L'alumnat de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions
Coincidint amb el darrer examen s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 Procés de recuperació
La data prevista per la realització de l'examen de recuperació és el 3 de juliol de 2023.
“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa AcadèmicaUAB).Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.
 
Irregularitats en actes d’avaluació  
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat10 de l'Article 116. Resultats del'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
LLiurament del treball de síntesi 20% 0 0 4, 6, 7, 8
Lliurament d'exercicis i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proves periòdiques (2 exàmens) 35% cada un 3,5 0,14 1, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bàsica:

Vergés, J. (2000), La Planificación Económica y Financera en la Empresa. Podeu consultar aquest text a: https://gent.uab.cat/jverges/ca/content/text-plani-ef-empresa

Pels temes que ho requereixen es facilitaran referències a articles de les revistes següents, totes elles disponibles a la Biblioteca de Ciències Socials:

Estrategia Financiera

Harvard Deusto Business Review

Partida Dobles

Revista de Contabilidad y Dirección

Técnica Contable y Financiera

Complementària:

Bhirmani, A.; Datar, S.M.; Hongren, C.T.; i Rajan, M.V.  (2019), Management and Cost Accounting. Pearson Education, 7ena edició.  En especial, segona i tercera part.  https://ebookcentral.proquest.com/lib/uab/reader.action?docID=5763136

 

Pels temes que ho requereixin es facilitaran exercicis i material complementari. Es reconama la consulta del Campus Virtual.

 

Programari

En la resolució dels exercicis es treballarà amb el programa de fulls de càlcul Excel.