Logo UAB
2022/2023

Investigaciķ Comercial I

Codi: 102355 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciķ i Direcciķ d'Empreses OB 3 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Rialp Criado
Correu electrōnic:
josep.rialp@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglčs:
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Monica Roca Batlle
Anna Gimeno Sanchez
Laura Victoria Isierte Moreno

Prerequisits

No hi ha prerequisits. 

Assignatura obligatòria per al nou pla d'estudis 1416 (ADE), 1417 (ADE English). Per al pla d'estudis 950 (ADE), 1102 (ADE English) és optativa.

Objectius

En aquesta assignatura es presenten els projectes d'investigació comercial com l'eina més usual d'obtenció d'informació, amb la finalitat de reduir la incertesa inherent a qualsevol procés de decisió en l'àmbit comercial de l'empresa. En concret, es presenten els diferents components d'un projecte d'investigació i s'analitza com efectuar un experiment, una enquesta estructurada o una investigació qualitativa, així com el tractament informàtic d'enquestes i la forma d'obtenir, seleccionar i explotar dades secundàries. L'estudi d'aquestes tècniques es fa de manera que l'estudiant aprengui la utilització general i, per tant, sigui capaç d'aplicar-les també a altres àmbits a més del màrqueting. Addicionalment, s'estudien tècniques i tests estàndards d'investigació utilitzats específicament en màrqueting: test de concepte, test de producte, test de comunicació, etc. Tot això sense oblidar la rellevància per a la investigació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (internet, mòbils, xarxes socials) que faciliten l'elaboració dels projectes.

Competčncies

  Administraciķ i Direcciķ d'Empreses
 • Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementaciķ d'estratčgies de les empreses.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 • Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 2. Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 4. Demostrar iniciativa i treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 6. Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 7. Realitzar una anālisi del mercat i de les estructures competitives, i determinar un diagnōstic estratčgic per a l'empresa.
 8. Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 9. Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

El procés de presa de decisions i la relació amb la Investigació Comercial

Objectius, contingut i àmbit de la Investigació Comercial

Organització de la Investigació Comercial

Definició del problema i disseny de la investigació

 

PROJECTE DE RECERCA

Etapes d'un projecte d'investigació

Fonts d'informació: secundàries i primàries

Fonts primàries:

Investigació quantitativa

Enquestes (qüestionari, variables, escales, tipus d'enquestes, mostreig)

Observació

Experimentació

Investigació qualitativa

Entrevistes en profunditat

Reunions de grup

Tècniques projectives

 

APLICACIONS DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

Test de concepte

Test de producte i test d'envàs.

Test de nom de marca i logotip

Estudi d'imatge i posicionament

Test de comunicació (el pretest i posttest publicitari).

Investigació d'audiències

Test de preu

 

TABULACIÓ I ANÀLISI D'ENQUESTES

Introducció a paquets d'anàlisi (JMP).

Captura de la informació

Síntesi de la informació

Anàlisi descriptiva

Relació entre dues variables

Models lineals amb 2 o més variables independents

Presentació de resultats

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

En aquesta assignatura es faran classes teòriques i pràctiques. A les classes teòriques es desenvoluparan els conceptes importants de la investigació comercial utilitzant exemples del món real. A la part pràctica l'alumne treballarà amb casos pràctics on haurà de proposar els projectes d'investigació a realitzar, així com resumir informació i intepretar relacions entre variables. Es combinaran les sessions d'explicació amb les sessions d'aplicació a la sala d'informàtica.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, discusiķ de casos i presentacions 32,5 1,3 7
Classes magistrals, discusiķ de casos i presentacions centrades principalment en anālisi quantitatiu. 17 0,68 7
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar i dels casos a preparar 26 1,04 7
Tipus: Autōnomes      
Lectures relacionades, preparaciķ de casos i prāctiques, estudi i elaboraciķ d'esquemes 62,5 2,5 7

Avaluaciķ

L'avaluació continuada consta de 2 parts:

1. Desenvolupament d'un projecte en grups de màxim 4 persones al llarg del curs. Es realitzaran revisions parcials, però només hi haurà una qualificació final basada en la presentació d'un informe final. Aquesta part suposa un 40% de la nota (25% de l’informe escrit, 5% per realitzar les enquestes seguint les directrius indicades a classe i 10% per la presentació orial).

2. El resultat de dues proves. Es faran dues proves amb dues parts: una part relacionada amb els temes teòrics i una altra part amb el contingut de la part d'anàlisi de l'assignatura. S'utilitzarà l'aula Moddle i la seva programació es publicarà a l'aula Moddle, de manera que es recomana el seguiment continuat de la mateixa. Aquesta part suposa un 60% de la nota i cada prova tindrà el mateix pes.

L’estudiant ha d'obtenir una nota mínima de 5 en el promig de les proves individuals. Si no arriba a aquesta nota de 5, l'estudiant podrà presentar-se a la re-avaluació si la nota d'aplicar les ponderacions de les dues parts que composen l’avaluació és de 3.5 o superior.

Un alumne es considera "No avaluable" a l’assignatura quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació o si comunica que deixa l’assignatura abans de la 8 setmana de curs.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudamentjustificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)   

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperaciól'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats querepresenti un mínim de dues terceresparts de la qualificació total del'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 40 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Proves part qualitativa 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Proves part quantitativa 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

BURNS, A.C. & BUSH, R.F. (2010): "Marketing Research, 6/E". Prentice Hall. Última edició.

CARVER, R. (2010): “Practical Data Analysis with JMP”. SAS Press. Última edició.

FEINBERG, F.M.; KINNEAR, T.C AND TAYLOR, J. R. (2012). “Modern Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases”. Second Edition, published by Cengage Learning. Última edició.

FRASER, C. (2019): "Business Statistics for competitive advantage with Excel 2019 and JMP. Basics, Model Building, Simulation and Cases". Springer. ISBN 978-3-030-20373-3; ISBN 978-3-030-20374-= (ebook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-20374-0

HAIR, JR., J.F.; ORTINAU, D.J.; Harrison, D.E. (2021): “Essentials of Marketing Research”, 5th edition McGraW-Hill.

LEHMAN, A.; O'ROURKE, N.; HATCHER, L.; STEPANSKI, E.J. (2013): “JMP® for Basic Univariate and Multivariate Statistics: Methods for Researchers and Social Scientists”, Second Edition. SAS Institute. April. Última edició.

MALHOTRA, N.K. (2012): "Basic Marketing Research, 4/E". Prentice Hall. Última edició.

 

Apunts de l'assignatura (disponibles a l'aula moddle). 

 

 

Programari

El programari utilitzat per la part d'anàlisi quantitatiu és el JMP.