Logo UAB
2022/2023

Mercats de Capitals

Codi: 102327 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Antònia Tarrazon Rodon
Correu electrònic:
mariaantonia.tarrazon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

les mateixes que en cursos anteriors

Equip docent

Guilhem Fraysse
Ramón Prat Casanovas

Prerequisits

Haver cursat 'Finances I' (102329).

Objectius

Aquesta assignatura forma els estudiants en les especificitats pròpies dels mercats i les operacions financeres. En particular, analitza les operacions d'inversió, especulació, cobertura de riscos i arbitratge en els mercats de títols bàsics (accions i renda fixa) i de derivats (opcions, futurs i swaps). L'eix del curs és el paper del risc en el mercat financer.

Els principals objectius són formar els estudiants en el disseny d'estratègies financeres i en la gestió del risc, en el curt i en el llarg terminis, tant des del punt de vista de les empreses com dels individus.

 

 

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de la gestió del risc.
 2. Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera i distingir-la del seu equivalent en l'economia real.
 3. Avaluar la creació de valor als mercats financers.
 4. Avaluar la formació de preus i primes pel risc als mercats financers.
 5. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 6. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 7. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 8. Comprendre la formació de valor des de les perspectives dels accionistes.
 9. Definir les característiques de les diferents fonts de finançament.
 10. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 11. Demostrar que coneixen les variables que determinen la formació de valor.
 12. Descriure les característiques i els objectius de la regulació financera des de la perspectiva de l'eficiència del mercat.
 13. Dominar els principis de valoració d'actius, bàsics i derivats.
 14. Formular polítiques d'endeutament i de dividends.
 15. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 16. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 17. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 18. Seleccionar i interpretar la informació financera dels mercats i les empreses.
 19. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 20. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 21. Valorar la formació de valor de les accions de les empreses.
 22. Valorar les oportunitats d'inversió des d'una perspectiva estratègica.
 23. Valorar projectes d'inversió.

Continguts

 

 1. Models multifactorials del mercat de capitals: APT y BARRA.

         1.1 Els factors macroeconòmics en el model APT.

         1.2 Els factors del model BARRA.

         1.3 La formació de la prima pel risc.

         1.4 Carteres de factor.

        

     2.  Estratègias financeres amb actius de renda variable: actives versus pasives.

         2.1 Conceptes d'estratègia activa i passiva.

         2.2 Les estratègies i l'eficiència del mercat.

         2.3 Estratègies actives de base microeconòmica.

         2.4 Estratègies actives de base macroeconòmica.

 

    3. Evaluació de la performance de las estratègies de renda variable.

        3.1 L'anàlisi de la combinació risc-rendibilitat.

        3.2 Els índex de performance de Sharpe, Jensen i Treynor.

        3.3 L'atribució de la performance.

     

    4. Actius i mercats de renda fixa.

        4.1 La formació del valor de la renda fixa.

        4.2 Les fonts de risc de la renda fixa.

        4.2 Anàlisi del risc de la renda fixa: Duració i convexitat.

        4.3 Estratègies de renda fixa.

 

    5. Mercats de futurs: formació de preus i formulació d'estratègies.

        5.1 Contractes a termini i contractes de futurs. Contractes sobre mercaderies, divises, actius financers i clima.

        5.2 Característiques i funcions dels mercats de futurs.

        5.3 La formació dels preus dels contractes de futurs.

        5.4 Estratègies de control de risc amb contractes de futurs.

 

    6. Swaps: modalitats i estratègies.

        6.1 Concepte de swap.

        6.2 Swaps sobre divises.

        6.3 Swaps sobre taxes d'interès.

        6.4 Els swaps en les estratègies de control de risc.

 

   7. Estratègies d'especulació i cobertura per mitjà d'opcions.

      7.1 Revisió de les propietats i la valoració de les opcionsl.

      7.2 Diferencials.

      7.3 Combinacions.

      7.4 Introducció a les opcions exòtiques.

 

Metodologia

El 65.66% dels crèdits (32.5 hores) serà de teoria i el 34.34% (17 hores) seran pràctics. La part teòrica s'exposarà mitjançant classes magistrals. El professorat presentarà els temes fomentant la participació dels alumnes valent-se de preguntes i comentaris. L'exposició dels temes no es limitarà al seu contingut directe sinó que abastarà també l'anàlisi dels mètodes de raonament aplicats. Alguns temes, per la seva rellevància, es desenvoluparan en dues parts: la primera versarà sobre el contingut i la segona sobre la metodologia.

La part pràctica constarà de resolució de problemes, anàlisi d'informació dels mercats financers i de fons d'inversió, així com de lectura i anàlisi d'articles. Els alumnes participaran activament resolent exercicis, analitzant notícies i debatent estratègies seguides per fons d'inversió i també operacions de control de risc desenvolupades per empreses. Es fomentarà que els alumnes es familiaritzin amb la informació sobre els mercats financers disponible a la xarxa, en particular les pàgines institucionals de borsa, mercats de derivats, mercats de renda fixa, empreses i fons d'inversió. En la resolució d'exercicis a classe s'utilitzarà software i es fomentarà que els alumnes l'utilitzin.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 17 0,68 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 18, 22
Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22
Tipus: Supervisades      
Tutories 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 6, 13, 15, 17, 18, 22
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 12 0,48 4, 15, 18
Estudi 20 0,8 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22
Resolució de supostos (exercicis i casos) 41 1,64 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Avaluació

L'avaluació de 'Mercat de Capitals' consta de dos components:

a) Avaluació continuada (55% de la nota, essent el pes de l'examen parcial el 30%).

b) Examen al final del semestre (45% de la nota).

 

És obligatòria la participació en totes les proves d'avaluació per superar l'avaluació contínua. 

 

L'avaluació continuada es concreta en avaluacions escrites seguint dues metodologies diferents, d'acord amb la normativa de la Facultat d'Economia i Empresa.

 

La nota final serà la mitjana ponderada dels exercicis d'avaluació continuada (55%) i l'examen al final del semestre (45%).

Si aplicant les ponderacions 55%-45% la qualificació de l'alumne és igual o superior a 5.0, l'assignatura es considera superada.

La recuperació de l'assignatura consistirà en un nou examen sobre la totalitat del contingut de l'assignatura i es regirà per la normativa de la Facultat d'Economia i Empresa.

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

NORMATIVA DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA SOBRE AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de l'examen parcial i de l'examen al final del semestre de l'assignatura estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa AcadèmicaUAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut unaqualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programadaen el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5.0. En cas contrari, mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la qualificació "No avaluable":

Un estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" quan es consideri que no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació al llarg de l'assignatura.

A 'Mercats de Capitals' (102327) s'aplicarà aquesta qualifiació a aquells estudiants que hagin participat en menys del 45% de les activitats d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Primera prova d'avaluació continuada 30% 1,5 0,06 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 22
Segona prova d'avaluació continuada 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 22

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

BODIE, Z.; A. KANE; A. J. MARCUS. Investments. 12th edition. New York: McGraw-Hill, 2021. En espanyol, traduït el llibre introductori Principios de inversiones. 5a edició. 2004

HULL, J. Introducción a los mercados de futuros y opciones. 8a edición. 2015 / Fundamentals of Futures and Options Markets. 9th edition. Pearson. 2017.

ROSS, S.A.; R.W. WESTERFIELD; J. JAFFE; B. JORDAN. Finanzas corporativas. 12a edició. / Corporate Finance. 12th edition. Madrid, Nova York: McGraw-Hill, 2019.

 

Bibliografia complementària:

LEE, C-F.; LEE, A.C. (eds.). Encyclopedia of Finance. 2nd edition. e-book. Springer, 2013. UAB catàleg electrònic.

The New Palgrave Dictionary of Economics. Macmillan. e-book. 2018. UAB catàleg electrònic.

 

Programari

Excel

L'assignatura compta al Campus Virtual amb diversos arxius en Excel dissenyats específicament per a 'Mercats de Capitals' pel professorat de l'assignatura.