Logo UAB
2022/2023

Política de Creixement de l'Empresa

Codi: 102326 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Félix Pedrosa Negrete
Correu electrònic:
felix.pedrosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

las clases se imparten en castellano, pero los exámenes se podrán contestar en los dos idiomas oficiales

Equip docent

Félix Pedrosa Negrete

Prerequisits

Es recomendable haber cursado Contabilidad Financiera y Dirección Financiera.

Objectius

El conocimiento de las estrategias asociadas al crecimiento duradero de la empresa como fuente de creación de valor económico: entender los factores subyacentes y límites, política de competitividad, crisis de crecimiento, las estrategias de reestructuración, fusiones y adquisiciones de empresas, crecimiento y valor de la empresa.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de la gestió del risc.
 2. Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera i distingir-la del seu equivalent en l'economia real.
 3. Avaluar la creació de valor als mercats financers.
 4. Avaluar la formació de preus i primes pel risc als mercats financers.
 5. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 6. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 7. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 8. Comprendre la formació de valor des de les perspectives dels accionistes.
 9. Definir les característiques de les diferents fonts de finançament.
 10. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 11. Demostrar que coneixen les variables que determinen la formació de valor.
 12. Descriure les característiques i els objectius de la regulació financera des de la perspectiva de l'eficiència del mercat.
 13. Dominar els principis de valoració d'actius, bàsics i derivats.
 14. Formular polítiques d'endeutament i de dividends.
 15. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 16. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 17. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 18. Seleccionar i interpretar la informació financera dels mercats i les empreses.
 19. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 20. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 21. Valorar la formació de valor de les accions de les empreses.
 22. Valorar les oportunitats d'inversió des d'una perspectiva estratègica.
 23. Valorar projectes d'inversió.

Continguts

tema 1 . Concepto de crecimiento de la empresa: introducción conceptual

tema  2. El crecimiento de la empresa y la política macroeconómica

Política macroeconómica y la economía de la empresa
Introducción a las diferentes políticas estructurales, rentas, fiscal y monetaria.
¿Qué condiciones son necesarias en el ámbito macroeconómico que las empresas puedan crecer.

tema 3 . Políticas y límites del crecimiento en las empresas

Tipo de crecimiento: interno y externo
La competitividad
La dimensión empresarial
La pequeña y mediana empresa: parámetros indicativos
La política financiera del crecimiento

tema 4. La globalització i la internacionalització com a política de creixement

tema 5. L'empresa multinacional o transnacional

Estratègies de creixement de les multinacionals
La dimensió de les multinacionals
Els preus de transferència
La problemàtica fiscal en els diferents països- control dels transfer pricing

tema 6. La crisi en el creixement- el Turnaround

Símptomes indicadorsde la crisi
El pla d'urgència
El pla de viabilitat

tema 7. El creixement regulat i la captació de recursos

L'autofinançament
La captació de recursos via mercats regulats (OPASOPVS, obligacions, ...)
El mercat alternatiu borsari (MAB)
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
La transferència informativa

tema 8. El creixement extern i el M&A

Adquisicions
Fusions i absorcions
Due Dilligence i l'auditoria de compres
Aspectes reguladors de protecció a minoritaris, al mercat i a l'interès general.

tema  9 . Crecimiento, creación de valor y métodos de valoración

tema  10 . La adaptación al cambio en las organizaciones y la habilidad del Management por esta.

Metodologia

Clases Teóricas donde el profesor hace una exposición de la materia, incentivando la participación de los estudiantes.

Clases Prácticas donde se analizan y discuten ejercicios y casos prácticos previamente resueltos por los estudiantes.

Tutorías donde los estudiantes tienen la posibilidad de resolver sus dudas con el profesor de una manera personalizada.

Propuesta de lecturas y discusión de noticias de actualidad relacionadas con la asignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques 17 0,68 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23
Teoria 32,5 1,3 2, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 23
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 28 1,12 6
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts, resolució d´exercicis i treball monogràfic 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

La calificación final será la media ponderada de un conjunto de calificaciones conseguidas a través de:

a) 20% participación y ejercicios de clase
b) 30% exposición de un trabajo sobre uno de los temas de la asignatura
c) 50% examen final con una parte teórica y una práctica
La calificación mínima para calcular la media, será un 4 sobre 10, en cada una de las partes del examen final. Si un estudiante no obtiene esta nota mínima en el examen estará suspendido y podrá ir a recuperación si la nota del examen se encuentra entre 3.5 y 3.9.
Un estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" cuando se considere que no ha podido aportar suficientes evidencias de evaluación a lo largo de la asignatura. Se aplicará esta calificación a aquellos estudiantes que hayan participado en menos del 25% de las actividades de evaluación.
Si el estudiante tiene una nota final entre 3.5 y 4,9 tiene derecho a hacer otro examen de reevaluación, en la fecha oficial establecida, que aprobado dará derecho a tener como máximo un 5 de nota final de la asignatura.
Calendario de actividades de evaluación
Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de trabajos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.
La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.
" La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, a menos que haya un motivo excepcional y debidamente justificado por el que no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente . " Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)
Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de acuerdo con el párrafo anterior necesiten cambiar una fecha de evaluación deben presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación prueba https://eformularis.uab.cat / group / deganat_feie / reprogramación-pruebas
Procedimiento de revisión de las calificaciones
Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que se publicarán las calificaciones finales. Del mismo modo se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de acuerdo con la normativa de la Universidad.
Proceso de Recuperación
"Para participar en el proceso de recuperación del alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades que represente al menos dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo." Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes han haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.
La fecha de esta provaestarà programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.
Irregularidades en actos de evaluación
Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica vigente, "en caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de lacalificación de un acto de evaluación , se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. en caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0 ". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 0.5 2 0,08 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23
Exercicis de Classe i Participació 0.2 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23
Exposició del treball monogràfic 0.3 0,5 0,02 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20

Bibliografia

 

 

El crecimiento de la Empresa - documento de la AECA

El crecimiento de la Empresa - artículo - Felix Pedrosa - 2016

material de estudio que entrega en cada clase - Felix Pedrosa

Michael E. Porter: Ser competitivo – 9ª edición 2017 Deusto

P. NUENO: Reflotando la empresa. Bilbao, 2007.

Las operaciones corporativas - varios artículos y tratados

Equipo economistas DVE - Cómo sanear una empresa. 2009

BREALEY; R. YSC MYERS. Principios de Finanzas Corporativas. McGrawHill,

8ª edición, 2006.

PABLO FERNANOEZ; Creación de valor para los accionistas, 2ª Edición,

Ediciones Gestión 2000 2007.

Alfonso A. Rojo Ramirez - valoración de Empresas y Gestión basada en Valor 2007

no existe texto digital adaptado

 

 

 

 

 

Programari

Excel