Logo UAB
2022/2023

Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions

Codi: 102167 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Blabia Girau
Correu electrònic:
daniel.blabia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ramon Bosch Dalmau

Prerequisits

No hi ha perrequists. No obstant, per al millor aprofitament de l'assignatura es recomana haver aprovat les assignatures següents:

 • 102148-Introducció als sistemes d'informació
 • 102182-Direcció d'Operacions

Objectius

Oferir una visió general estratègica de les interrelacions existents en les xarxes empresarials des del cas de la planta aïllada al cas de una unitat / component de un entorn globalitzat.

Aprendre la gestió integral d'una empresa amb l'ús d'un simulador.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Demostrar que es coneixen les principals aplicacions de sistemes d'informació en la gestió de les activitats operatives d'empreses i organitzacions, utilitzant aquestes aplicacions per a la parametrització de solucions específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les característiques més rellevants en la gestió d'operacions i que han de ser assumides pel sistema d'informació.
 2. Aplicar els principis bàsics dels sistemes d'informació a la parametrització de solucions específiques per a l'organització en qualsevol dels seus mòduls principals.
 3. Gestionar i coordinar equips de treball, en especial equips interdisciplinaris, amb una atenció particular a les necessitats i els conflictes que puguin sobrevenir.
 4. Identificar les característiques principals que han de tenir les eines informàtiques específiques per desenvolupar de manera eficient sistemes d'informació adaptats a les necessitats de l'organització.

Continguts

1. Corporacions industrials.
1.1. Valor afegit de les operacions.
1.2. Funcions corporatives - Centres de serveis compartits.
1.3. SCM com element integrador.


2. La gestió de magatzems.
2.1. Identificació de articles i categorització. (BOM, Rutas)
2.2. Models de gestió de magatzems.(joc de beergame)
2.3. Automatització de les entrades, sortides, i recomptes.(fluxes d'informació)
2.4. Elements integrats a la gestió de magatzems. (codi de barres, RFID, ...)

3. Logística.
3.1. Entrades, recepcions, pla de recepcions,...
3.2. Sortides, Picking d'altura i de detall,...
3.3. Logística inversa

4. Planificació de recursos de fabricació / distribució integrats.
4.1. Xarxes, magatzems reguladors, i magatzem "pulmó"....
4.2. Models de fabricació aïllats e integrats.
4.2.1. Requeriments integrats.
4.2.2. Relació amb la planificació de la capacitat. CRP.

5. Indicadors de la gestió d'operacions.

6. La gestió integral d'una empresa industrial de carácter multinacional a través de la simulació.

 • Introducció a la simulació
 • Introducció a l'empresa a gestionar
 • El·laboració d'un pla estratègic
 • El·laboració d'un informe final de gestió

Metodologia

La metodologia docent de l’assignatura es sustenta en diverses eines complementàries:

 • Classes magistrals, on es presenten els continguts bàsics de l’assignatura i s’indiquen possibles vies addicionals per completar o aprofundir la informació rebuda en aquestes sessions.
 • Sessions d’estudi de casos i resolució de exercicis, per complementar i posar en situació els elements teòrics exposats a les classes magistrals.
 • Taller de simulació, on l'estudiant haurà d'enfrontarse a la presa de decissions relatives a totes les àrees de l'empresa per a obtenir el màxim benefici en condicions de competència amb la resta de'empreses gestionades pels seus companys.

Durant el curs es fomentarà el treball en equip i l’intercanvi col·laboratiu d’informació i d’eines per a la resolució de problemes. No obstant, el procés final d’aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l’activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L’activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l’adquisició dels coneixements que proporciona l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i casos 30 1,2 1, 4
Taller de simulació 15 0,6 1, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs, seminaris, tallers,... 40 1,6 1, 2, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 63 2,52 1, 4

Avaluació

L'avaluació de l’assignatura té en compte les diverses evidencies d’avaluació següents:

 1. Una prova escrita, a final del semestre, per a avaluar el contingut teòric de l’assignatura (30% del total)
 2. La entrega i defensa de treballs en grup sobre casos pràctics, a proposar i desenvolupar durant el semestre (20% del total)
 3. Participació en la simulació (50% del total). Aquesta nota s’obtindrà a la seva vegada de varies evidencies, amb pesos específics diferents: (a) un test de coneixements inicial (10%), (b) un pla estratègic de l’equip (15%), (c) la nota de la simulació basada en el ranking de l’equip al final de la simulació (50%), i (d) l’informe de gestió final (25%). La nota de la simulació es pot veure alterada en funció de la dedicació.

Per superar l’assignatura cal haver obtingut 3,5 punts (sobre 10) en cadascuna de les parts i que la suma ponderada arribi als 5 punts.

Aquesta metodologia d'avaluació continuada pretén facilitar a l’alumne l’assoliment dels coneixements i competències de l’assignatura. Aquesta opció requereix per ambdues parts (professorat i alumnat) un esforç i un compromís que cal conèixer i reconèixer.

Per això caldrà tenir en compte també que:

 • Si en els treballs en grup es considera que un estudiant no ha fet les aportacions esperades al grup, podrà rebre una nota diferenciada a la de la resta de companys, i pot arribar a ser un zero si així ho qualifiquen la resta dels components.
 • Els lliuraments fora de termini, en formats que no siguin els requerits o lliurats per canals que no siguin els establerts no seran acceptats.

 

Calendarid’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat ia l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i lesestudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjuntd'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord ambla normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativade la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova final 30% 2 0,08 1, 4
Taller de simulació 50% 0 0 1, 3, 4
Treballs en equip sobre casos pràctics 20% 0 0 1, 2, 4

Bibliografia

Es facilitarà al moodle

Programari

No es tracta d'un programnari sino d'unes llicències per al simulador Global Challenge que adquirim de l'empresa CESIM.