Logo UAB
2022/2023

PrÓctiques Externes

Codi: 102155 CrŔdits: 18
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Blabia Girau
Correu electr˛nic:
daniel.blabia@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Ramon Bosch Dalmau
David Recuenco Osa
Josep Maria Gallart Gonzalez Palacio
Sergio Espluga Campabadal
Carme Casablancas Segura
Margarida Lopez Anton

Prerequisits

La matrícula de l’assignatura de pràctiques està subjecte a les condicions generals de matrícula de totes les de quart curs del grau:

 1. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau
 2. Haver superat un mínim de 120 crèdits dels tres primers cursos de la titulació

Caldrà que els i les estudiants disposin d’una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil (a formalitzar amb la matrícula del curs o, en tot cas, abans de la signatura del conveni de pràctiques)

Recomanacions

Recomanem que l'alumne es matriculi de l'assignatura només en el cas que finalitzi els estudis aquest mateix curs acadèmic.

Objectius

Les pràctiques curriculars són experiències de treball durant les que els estudiants completen (amb l'ajut i supervisió d'un tutor a l'organització on les realitzen, així com amb un tutor acadèmic) un conjunt d'activitats o projecte(s) dissenyats per tal de proporcionar una primera immersió en el món laboral.

L'assignatura té per tant dos objectius principals:

 1. Posar en pràctica els coneixements i competències assolides en les diferents matèries cursades durant el grau.
 2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al món professional i empresarial vinculat a l'àrea dels sistemes d'informació i l'empresa.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matŔria d'estructura organitzativa i gestiˇ empresarial.
 • Demostrar que coneixen els principis Ŕtics de l'exercici professional, especialment en relaciˇ amb el tractament de la informaciˇ.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organitzaciˇ i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Demostrar que es coneixen els sistemes d'informaciˇ empresarial, prenent en consideraciˇ les seves tres dimensions especÝfiques (informacional, tecnol˛gica i organitzativa) i ser actius en l'especificaciˇ, el disseny i la implementaciˇ d'aquests sistemes.
 • Desenvolupar de manera efectiva les tŔcniques i les metodologies d'anÓlisi i disseny de sistemes d'informaciˇ en l'entorn empresarial.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes i situacions complexos relatius a organitzacions empresarials.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ.
 2. Analitzar els processos interns de l'organitzaciˇ relacionats amb l'activitat que desenvolupa.
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els coneixements adquirits a la identificaciˇ, l'anÓlisi i la resoluciˇ de problemes o situacions complexos dins de l'empresa que es presentin durant l'estada de l'estudiant.
 5. Aplicar les tŔcniques i les metodologies d'anÓlisi i disseny de sistemes en els projectes en quŔ es participi.
 6. Complir els principis Ŕtics en l'exercici professional.
 7. Demostrar una actitud activa en els processos d'especificaciˇ, disseny i implementaciˇ dels sistemes d'informaciˇ.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pr˛pies com alienes.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 12. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 13. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.
 14. Valorar les decisions referents a estructura organitzativa en el marc de l'empresa o organitzaciˇ en quŔ es fa el prÓcticum.

Continguts

Les pràctiques es realitzaran en aquelles empreses i organitzacions amb les quals s'hagin establert els corresponents convenis de col·laboració.

El contingut de les pràctiques serà variable i dependrà de la proposta de l'entitat receptora de l'estudiant, que ha de ser prèviament acceptada per la coordinació de pràctiques. Per garantir la seva adequació en quant a continguts, la proposta haurà de contenir la informació que es detalla a continuació:

 • Identificació de l'empresa
 • Unitat organitzativa on es faran les pràctiques
 • Objectiu de l’estada de pràctiques
 • Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’haver adquirit l’estudiant en finalitzar l’estada de pràctiques
 • Resum del treball a realitzar en l’activitat (4-5 línies)
 • Contingut detallat de l’estada de pràctiques (tasques)
 • Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l’entitat col·laboradora

Al final del període de pràctiques l'alumne haurà de ser capaç de realitzar un informe on relacioni el contingut de les pràctiques amb els coneixements i competències assolits al grau i una reflexió sobre el paper que han jugat les pràctiques en el seu procés d'aprenentatge

Metodologia

Una vegada acordat lloc i contingut de les pràctiques, caldrà signar un conveni de col·laboració específic entre les diverses parts (empresa, titulació i estudiant).  Aquest acord especificarà els noms dels dos tutors/es que acompanyaran i guiaran a l’estudiant durant l’etapa de pràctiques: el/la designat per l’empresa i el/la tutora acadèmica.

Durant la realització de les pràctiques l’estudiant ha de mantenir el contacte amb el seu tutor/a acadèmica, i com a mínim caldrà dur a terme tres reunions:  

 1. Una inicial, entre una i dues setmanes un cop començades les pràctiques
 2. Una intermèdia, posterior a la presentació de l'informe inicial de les pràctiques
 3. Una final un cop acabades les pràctiques

De totes elles es mantindrà un registre.

A més a més, es recomana als estudiants que portin un registre de l'activitat realitzada, que periòdicament aniran remetent al tutor acadèmic, i que els servirà de base per confeccionar la memòria final de pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Reunions d'assignaciˇ i seguiment 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 7, 14
Sessiˇ prŔvia de presentaciˇ de les prÓctiques. 0,5 0,02 6
Tipus: Supervisades      
Estada en empresa i seminaris/formaciˇ 434 17,36 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Tipus: Aut˛nomes      
Preparaciˇ de l'informe inicial i la mem˛ria final 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14

Avaluaciˇ

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les següents evidències:

 • Informe que ha de realitzar el tutor per part de l'empresa i que serà un 20% de la nota
 • Informe que ha de realitzar el tutor acadèmic i que serà un 20% de la nota
 • Memòria que ha de realitzar l'estudiant sobre les seves pràctiques i que constituirà en total un 60% de la nota. Durant la primera part de l'estada de pràctiques, caldrà presentar al tutor un primer informe, que constituirà una part de la nota.

L'avaluació final estarà subjecta a la presentació en temps i forma per part dels estudiants dels respectius informes i als continguts dels mateixos, que hauran de portar en qualsevol cas la seva signatura electrònica. Un estudiant que no hagi fet el lliurament de la memòria final en el moment indicat al principi de les seves pràctiques serà qualificat com "no avaluable".

Al campus virtual de l’assignatura es facilitaran els models dels diferents informes, així com una guia relativa a la confecció de la memòria de pràctiques, que conté també una rúbrica per a la seva avaluació.

La nota final la determinarà el tutor acadèmic en base a la valoració que en farà dels diferents informes.

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb la publicació de les qualificacions a l'aula moodle de l'assignatura s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent,"en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del Tutor d'Empresa 20% 0 0 4, 5, 6, 7
Informe del tutor acadŔmic 20% 0 0 4, 6
Presentaciˇ i defensa (si s'escau) de la mem˛ria de prÓctiques 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

No hi ha bibliografia

Programari

Qualsevol programari vinculat amb treballats durant el grau, com ara els relacionats amb Sistemes d'Informació, CRM, Business Intelligence, Data Analysis, etc. o llenguatge de programació més o menys especialitzat, en funció dels requeriments i l'entorn de la pràctica de cada estudiant.