Logo UAB
2022/2023

Gestiˇ i innovaciˇ a l'aula de matemÓtiques

Codi: 102059 CrŔdits: 5
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500798 Educaciˇ PrimÓria OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Maria Fortuny Aymemi
Correu electr˛nic:
josepmaria.fortuny@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Equip docent

Josep Maria Fortuny Aymemi
Albert Vilalta Riera
Marc Guinjoan Francisco
Francisco Clemente Ciscar

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un nivell bàsic de matemàtiques equivalent al que s'assoleix amb les matemàtiques de l'Educació Secundària Obligatòria. Es suggereix que els estudiants que es matriculin en aquesta assignatura hagin cursat i aprovat les assignatures de primer curs: “Matemàtiques per mestres” i l’assignatura de segon curs: “Aprenentatge de les matemàtiques i currículum”. És important que l'estudiant que es matricula en aquesta assignatura tingui una actitud oberta i crítica que li permeti apropar-se a la matemàtica des de diferents perspectives. No s'acceptaran actituds o comportaments discriminatoris i es vetllarà per l'ús inclusiu del llenguatge.

Objectius

Es tracta d’una assignatura obligatòria de tercer curs que està centrada en el desenvolupament de competències professionals d’anàlisi didàctic i matemàtic, a partir de situacions reals de l’aula de matemàtiques a primària, que els permeti als estudiants el disseny, gestió i avaluació d’activitats matemàtiques innovadores, interdisciplinàries i diversificades en la seva futura tasca docent.

S’imparteix quan l’alumnat ja ha cursat les assignatures obligatòries: “Matemàtiques per mestres” i “Aprenentatge de les matemàtiques i currículum”.  Des de l’assignatura Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques es vol incidir en la capacitat de relacionar i integrar els coneixements que els estudiants han adquirit a les altres assignatures de matemàtica i didàctica de les matemàtiques necessaris per l’ensenyament de la matemàtica en l’etapa de primària.

Aquesta assignatura desenvolupa el coneixement pràctic i l’aplicació del currículum de matemàtica de primària en la planificació, el disseny i l’avaluació de tasques i seqüències d’ensenyament i aprenentatge de continguts matemàtics, exemplificant-los en els següents continguts matemàtics curriculars:

1. Geometria: transformacions geomètriques: simetria. Semblança.

2. Nombres racionals: nombres decimals i operacions, concepte de fracció i representacions.

3. Mesura: magnituds i unitats de mesura,procediments de mesura. Proporcionalitat.

 Es concreten els següents objectius específics:

1. Conèixer diferents elements teòrics per a l’anàlisi didàctic de situacions d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a primària.

2. Adquirir competències professionals d’anàlisi didàctic i matemàtic pel disseny, planificació, gestió i avaluació de tasques i seqüències d’ensenyament i aprenentatge sobre nombres, mesura i geometria.

3. Conèixer i analitzar situacions didàctiques, interdisciplinàries i innovadores, identificant els continguts matemàtics i els d’altres àrees que s’hi treballen.

4. Afavorir aspectes innovadors relatius a gestió de l’aula de matemàtica i l’ús de recursos didàctics.

5. Dissenyar intervencions per l’ensenyament de la matemàtica a primària, a partir del currículum i les seves directrius teòriques.

CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Analitzar crÝticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar, raonar i comunicar propostes matemÓtiques.
 • ConŔixer les Órees curricular de l'Educaciˇ PrimÓria, la relaciˇ interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluaciˇ i el cos de coneixements didÓctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gŔnere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formaciˇ ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en colĚlaboraciˇ amb altres docents i professionals del centre.
 • Incorporar les tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ per aprendre, per comunicar-se i colĚlaborar en els contextos educatius i formatius.
 • Reflexionar entorn les prÓctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hÓbits i destreses per a l'aprenentatge aut˛nom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Valorar la relaciˇ entre matemÓtiques i ciŔncies com un dels pilars del pensament cientÝfic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situaciˇ didÓctica per l'ensenyament de la matemÓtica, individual o en grup, valorar la seva pertinenša i fer propostes alternatives innovadores.
 2. ConŔixer i aplicar indicadors per a l'avaluaciˇ i el disseny de propostes d'educaciˇ matemÓtica des d'una perspectiva d'equitat i igualtat de gŔnere.
 3. ConŔixer i avaluar crÝticament programari educatiu i espais web adients per l'ensenyament i l'aprenentatge de la matemÓtica.
 4. ConŔixer situacions didÓctiques interdisciplinÓries per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la matemÓtica.
 5. Dissenyar i justificar situacions didÓctiques a partir del currÝculum i les seves directrius te˛riques.
 6. Dissenyar seqŘŔncies didÓctiques innovadores per l'ensenyament de la matemÓtica, a partir de l'˙s dels contextos i l'anÓlisi dels fen˛mens que proporcionen les ciŔncies.
 7. Establir relacions concretes mitjanšant propostes didÓctiques entre les diverses Órees curriculars de l'educaciˇ primÓria.
 8. Identificar aspectes matemÓtics a la vida quotidiana i potenciar el seu ˙s en el disseny d'activitats matemÓtiques.
 9. Identificar bones prÓctiques matemÓtiques i crear-ne de noves.
 10. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit de coneixement propi.
 11. Proposar formes d'avaluaciˇ dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. ReconŔixer les aportacions de les competŔncies professionals, competŔncia matemÓtica i d'anÓlisis didÓctic, en la presa de decisions sobre el disseny, la gestiˇ i l'avaluaciˇ de seqŘŔncies d'aprenentatge de les matemÓtiques innovadores a l'aula de primÓria.
 13. Reflexionar sobre les prÓctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent a partir de l'˙s de les noves tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ.
 14. Utilitzar materials i metodologies diverses per a l'aprenentatge de les matemÓtiques, especialment en els continguts de nombre, geometria i mesura.

Continguts

1. Anàlisi matemàtic i didàctic dels continguts matemàtics curriculars de primària

1.1. Geometria: transformacions geomètriques: simetria. Semblança.

1.2. Nombres racional: nombres decimal i operacions,  fracció i representacions.

1.3. Mesura: magnituds i unitats de mesura, procediments de mesura.  Proporcionalitat.

 2. Disseny, planificació i anàlisi del treball a l’aula de matemàtiques a primària

2.1.  Disseny d’activitats a l’aula de matemàtiques.

2.2.  Anàlisi didàctic i matemàtic de situacions d’aula de primària.

2.3.  Disseny de seqüències didàctiques competencials a l’aula de matemàtiques a primària.

 3. Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques de primària

3.1. Metodologies pel treballa a l’aula: treball per projectes, Resolució de problemes, treball col·laboratiu, racons.

3.2. Recursos pel treball a l’aula de matemàtiques: tecnològics, materials manipulatius, jocs.

 4. Avaluació a de l’activitat matemàtica a l’aula de primària

4.1. Continguts d’avaluació en matemàtica: conceptes, processos, competències.

4.2. Formes d’avaluació de pràctiques matemàtiques:  Avaluació, correcció, qualificació.

4.3. Moments del’avaluació en l’aprenentatge de la matemàtica: inicial, continua, sumativa, final.

Metodologia

L’estudiant assistirà a sessions setmanals en gran grup de dues hores de duració i de petit grup d’una hora de duració. Las sessions de gran grup, dirigides pels professors, es dedicaran, per una banda, a l’anàlisi i discussió de situacions reals d’aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques de l’aula de primària i, per altre banda, a la concreció de conceptes i idees matemàtiques que es desprenen d’aquestes situacions didàctiques.

Per tal d’ajudar als estudiants al desenvolupament competències professionals d’anàlisi didàctic i matemàtic, els seminaris en grup reduït es basaran en l’anàlisi de situacions reals de l’aula de matemàtiques a primària lligades als continguts matemàtics especificats, que els faciliti als futurs mestres, el disseny, gestió i avaluació d’activitats matemàtiques innovadores, interdisciplinàries i diversificades. Igualment, es potenciarà dins dels seminaris en grup reduït l’exposició oral dels processos immersos en el disseny i anàlisi de les seqüències didàctiques de matemàtiques en l’etapa de primària elaborades pels estudiants.

El protagonista en el procés d’aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa s’ha planificat la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre anterior.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial. Gran grup. 25 1 5, 9
Seminaris TAC. Grup redu´ts. 4 0,16
Seminaris d'exposiciˇ. Grups redu´ts. 4 0,16 5, 9
Seminaris ordinaris. Grup redu´ts. 5 0,2 5, 9
Tipus: Supervisades      
Preparaciˇ prova final 5 0,2
Tutories 20 0,8
Tipus: Aut˛nomes      
Treball de l'alumne de preparaciˇ d'informes, treballs escrits i presentacions orals 62 2,48

Avaluaciˇ

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren a continuació.

L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria. S'ha d'assistir al 80% de les hores presencials per poder ser avaluat en l'assignatura.

Tot el que és feina que es realitza al llarg del curs (el disseny d’una seqüència didàctica, l’anàlisi de casos tan individual com en grup, els articles i les altres activitats dels seminaris) s'ha d'entregar en el termini establert i no s'admet recuperació de cap d’elles. Si no es lliuren dins el termini establert, l’avaluació d’aquesta activitat comptarà de forma automàtica amb una qualificació de zero. Els terminis d'entrega dels diferents treballs i dels retorns de les correccions per part del professorat es pactaran entre estudiants i professorat durant el curs.

Els lliuraments de l’anàlisi de casos tan individual com en grup, els articles i les altres activitats dels seminaris es tancaran setmanalment el dia de la sessió de cada subgrup. El lliurament del disseny d’una seqüència didàctica es tancarà el dia de la sessió de cada subgrup de la setmana final de novembre.

 És primordial un ús correcte i adequat del llenguatge a totes les entregues, la correcció lingüística es considera a l'avaluació de tots els treballs.

El plagi total o parcial, d’una de les activitats d’avaluació i/o la còpia en un prova d’avaluació és motiu directe per suspendre l’assignatura, seguint el Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat (COA 28 maig 2015).

La nota d’un treball en grup no és necessàriament la nota individual dels alumnes d’aquest grup. El procés d’avaluació individual en un treball en grup està determinat per les evidències d’aprenentatge de cada individu del grup.

Pel que fa a la prova final, per poder fer mitjana s'ha d'obtenir com a mínim una qualificació de 5. S'admet recuperació en segona convocatòria.

Pel que fa a les activitats formatives d'avaluació, per poder fer mitjana amb la nota de la prova final, s'ha d'obtenir com a mínim un 5 en mitjana de totes elles.

Les avaluacions finals seran la darrera setmana lectiva del desembre segons el dia assignat a cada subgrup. De manera anàloga les re-avaluacions seran la primera
setmana lectiva de gener.

Un alumne rep la qualificació de no avaluble si no ha presentat algun dels treballs, o si no s’ha presentat a les proves individuals.

 La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Treball en grup: anÓlisi didÓctic i matemÓtic de situacions matemÓtiques i de recursos de l'aula de primÓria. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual: proves d'avaluaciˇ. 50% 0 0 2, 3, 5, 7, 9, 13
Treball parelles: disseny d'una seqŘŔncia didÓctica de matemÓtiques, relacionada amb els blocs de continguts de primÓria desenvolupats. 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

Bibliografia

Burgués, C. (2013). Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Barcelona

Castelnuvo. E. (1981). La matemática/La geometria. Ketres Editora, Barcelona.

Chamorro. M. C. (2003). Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pearson Educación, Madrid.

NCTM. (2003). Principios y estándares para la educación matemàtica. Sociedad Andaluza de profesores de matemáticas, Granada.

Segovia, I., L. Rico. (2011). Matemáticas para maestros de Educación Primaria. Ediciones Pirámide, Madrid.

TAL Team. (2001). Children learn mathematics. Freudenthal Institute and National Institute for Curriculum Development. Utrech

TAL Team. (2005). Young children learn measurement and geometry. Freudenthal Institute and  National Institute for Curriculum Development. Utrech

 

 Webgrafía

http://www.urg.es/local/jgodino/edumat-maestros/

http://www.geogebra.org/cms/

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/

http://www.fi.uu.nl/

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=26885

http://issuu.com/creamat/docs/3_comunicacion

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/novedades.htm

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates

http://puntmat.blogspot.com.es/

Programari

https://www.geogebra.org/?lang=ca